Versterken, verbinden, vernieuwen

Een akkoord op hoofdlijnen

In dit coalitieakkoord maken we afspraken op hoofdlijnen. We geven daarmee bewust ruimte om de komende tijd samen met de gemeenteraad aan een raadsagenda te werken. Deze bestuursperiode begint in een (financieel en sociaal) onzekere tijd.

De afgelopen periode met Corona en de situatie in Oekraïne heeft ons geleerd dat zekerheden snel kunnen wegvallen en dat we niet overal invloed op hebben.

Deze tijd vraagt om realistische ambities die we ook waar kunnen maken.

We zullen elkaar de komende periode hard nodig hebben en waar nodig moet het mogelijk zijn afspraken aan te passen als de situatie daarom vraagt.

Ruimte voor groei

De gemeente Raalte heeft veel te bieden. Het is er fijn en groen wonen met uitstekende voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg, sport, cultuur, horeca en winkelen. Onze inwoners zien naar elkaar om en krijgen samen veel voor elkaar (denk aan de keur aan evenementen, sportaccommodaties, of de gerealiseerde multifunctionele accommodaties). Ondernemers krijgen de ruimte om te ondernemen. We zijn trots op onze boeren. Tot slot zijn er in onze gemeente tal van toeristische en recreatieve mogelijkheden. En dit alles binnen een sterke regio. We zijn trots op de gemeente Raalte en gaan de mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren nog meer uitdragen.

Voor iedereen

We zetten in op het versterken van Raalte als fijne en inclusieve gemeente om in te wonen en te leven, op het behoud van ons goede ondernemersklimaat, met toeristische aantrekkingskracht en een toekomstbestendig buitengebied. De lasten voor onze inwoners houden we daarbij laag. We waarderen en koesteren alle kwaliteiten die de gemeente heeft en we zien tegelijkertijd op de langere termijn ook grote ontwikkelingen op ons afkomen. We zetten daarom ook stappen om te bouwen aan een toekomstbestendig Raalte.

We luisteren naar onze inwoners, ondernemers en organisaties

Tot slot constateren wij dat er landelijk, maar ook lokaal, steeds minder vertrouwen is in de overheid. Wij zien het als onze opgave om onze inwoners te betrekken bij alles wat we doen en als overheid/bestuur betrokken te zijn bij onze inwoners. We zijn ons ervan bewust dat er een grotendeels nieuw college aantreedt.

We willen collegiaal besturen met een open houding. Raalte staat goed op de (regionale) kaart, dat willen we graag zo houden. We luisteren naar onze inwoners, ondernemers en organisaties en doen dit samen met alle fracties in de gemeenteraad en niet te vergeten de ambtelijke organisatie.

In balans

Balans betekent dat onze ambities passend zijn binnen het financiële kader. Daar waar ambitie wordt uitgesproken moet de ambtelijke capaciteit toereikend zijn om deze ambitie ook daadwerkelijk uit te voeren. Structurele taken worden gedekt met structureel geld en de omvang van de organisatie moet passen bij deze taken.  We gaan voor een gemeentebegroting die in balans is en waarbij er sprake is van gezonde financiële reserves.  We staan samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie aan de lat om de goede dingen voor Raalte te doen. We willen daarom ook een goede werkgever zijn die nieuw talent kan aantrekken en bestaande medewerkers kan behouden.

Vier toekomstgerichte opgaven

We zien grote opgaven op ons afkomen. De opgaven brengen kansen met zich mee die we graag en met ambitie oppakken.  Deze ambitie vraagt om een opgave gerichte aanpak, zowel bestuurlijk als ambtelijk. We beginnen dit akkoord daarom ook met het benoemen van de vier opgaven waar we de komende bestuursperiode stappen op gaan zetten. Het is daarbij goed te beseffen dat de horizon van deze opgaven langer is dan is één bestuursperiode.

1. Ontwikkelopgave

De regio Zwolle wil zich ontwikkelen tot de vierde economische regio van Nederland. Dit leidt onder andere tot een extra verstedelijkingsopgave in de regio op het gebied van wonen en werken en een extra mobiliteitsopgave. Deze opgave brengt grote uitdagingen met zich, maar biedt vooral ook belangrijke kansen. Kansen voor onze inwoners, onze verenigingen, onze ondernemers. Denk daarbij de impulsen op het gebied van wonen, het behoud en uitbouw van voorzieningen, versterking van de economie en de versterking van infrastructuur. We willen een stevige positie innemen in de regio Zwolle. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. De gemeente Raalte wil een goede gesprekpartner voor de regio zijn en kan expertise inbrengen.

2. Toekomstbestendig buitengebied

We staan voor het groene en agrarische karakter van de gemeente en staan achter de boeren. Er komen echter grote transities af op het buitengebied ten aanzien van agrariërs, landbouwinnovatie, klimaat, natuur, energie en wonen. Deze transities hebben allemaal ruimtelijke, economische en sociale impact. Al deze functies vragen ook ruimte in het buitengebied, soms zijn ze te combineren maar soms is er ook sprake van strijdige belangen. Dit betekent dat er ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden waarbij eventueel tegengestelde belangen afgewogen worden.  Dit alles in de context van het landelijke Nationaal Programma Landelijk Gebied en de provinciale Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof.

3. Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken

Het is fijn wonen in Raalte en dat willen we zo houden voor onze inwoners. De gemeente Raalte kent wijken en dorpen van diverse omvang en samenstelling. Een aantal hiervan kent een onderhoudsopgave. En juist in deze wijken wonen naar verhouding veel van onze kwetsbare en oudere inwoners die naar verhouding een groot beroep doen op zorg en ondersteuning. We staan voor investeringen om de wijken en dorpen in fysieke zin te onderhouden en toekomstbestendig te maken, maar ook in de sociale leefbaarheid en het verstevigen van de eigen kracht. Als eerste stap willen we inzicht krijgen in deze opgave. Zowel in de benodigde aanpak in het fysieke domein (vervanging openbare ruimte en uitvoering integraal huisvestingsplan onderwijs) als ook de mogelijkheden van meer gebiedsgerichte aanpak in het sociale domein.

4. Overheids- en inwonersparticipatie

Voor alle opgaven en afspraken is de betrokkenheid van onze inwoners van groot belang is. Overheids- en inwonersparticipatie loopt daarmee als het ware als rode draad door alles heen en zien we als vierde opgave.

Afspraken

Met de vier opgaven als basis maken wij onderstaande afspraken. Deze afspraken zijn vorm gegeven op basis van de indeling van de huidige programmabegroting.

Financiële kaders

Woonlasten

De gemeente Raalte staat er momenteel financieel gezond voor. We zien echter ook dat er de komende jaren financiële onzekerheid is, met name over de te ontvangen Rijksmiddelen en mogelijke invloed van bijvoorbeeld kostenstijgingen. Deze onzekerheid heeft niet alleen de gemeente. Ook onze inwoners en ondernemers ervaren deze onzekerheid, denk alleen al aan de verhoogde energierekening. Om onze inwoners enige zekerheid te geven in deze onzekere tijd spreken we af om de gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) de komende twee jaar niet te verhogen en geen inflatiecorrectie toe te passen.  Richting de begroting van 2025 wordt gekeken of, met het financiële beeld van dat moment, dit de gehele periode doorgetrokken kan worden.

Nieuw voor oud of kerntakendiscussie

We willen graag, samen met de gemeenteraad, de nieuw voor oud of kerntakendiscussie vormgeven. Hier is bij de begroting 2022 een eerste aanzet gegeven. Zo willen we de lastendruk voor onze inwoners langjarig binnen de perken houden en de nieuwe opgaven die op ons afkomen met focus en de juiste inzet op te kunnen pakken. Bij deze kerntakendiscussie moet in de volle breedte inzicht komen in de keuzes die gemaakt kunnen worden en welke (organisatorische en maatschappelijke) consequenties dit met zich meebrengt. Wat ons betreft gaat het om het daadwerkelijk maken van keuzes en hanteren we niet de kaasschaafmethode.

Dynamische investeringsreserve

De komende jaren komen er veel en omvangrijke investeringen op ons af in het fysieke domein. Om op de toekomst voorbereid te zijn willen we voor de begroting 2024 de mogelijkheid van een dynamische investeringsreserve/investeringsagenda uitwerken. Voor de vulling van deze reserve kan onder andere gekeken worden naar de algemene bestemmingsreserves en incidentele meevallers.

Bijlage: Raadsagenda

BurgerBelangen, CDA en VVD hechten veel waarde aan een goede samenwerking binnen en met de hele gemeenteraad én de afzonderlijke fracties.  

Wij kunnen ons dan ook zeer vinden in het gegeven advies door de heer Hans Vroomen na zijn verkenning/informatie, op basis van de gesprekken met alle partijen.

Hij adviseerde om (..) na de vaststelling van het coalitieakkoord vanuit de gemeenteraad een raadsagenda te ontwikkelen, waarin voor de Raalter samenleving belangrijke onderwerpen worden geagendeerd en in tijd uitgezet. De maatschappelijke betrokkenheid richt zich daarbij op de (grote) inhoudelijke discussies die in de komende vier jaar gevoerd zullen worden.”

Wij delen de gedachte dat een raadsagenda inderdaad ontwikkeld dient te worden vanuit de gemeenteraad. Tijdens de agendacommissie van 9 mei 2022 hebben we gevraagd op welke wijze het proces om te komen tot een raadsagenda het beste tot stand kan komen. Daarbij bleek dat er verschillende beelden/ideeën zijn over wat een raadsagenda kan, zal of moet inhouden. De verschillen zijn deels inhoudelijk, en deels procesmatig. 

Afspraak 

In de agendacommissie is de afspraak gemaakt dat er een werkgroep gevormd wordt, waarbij elke fractie een vertegenwoordiger/raadslid afvaardigt. Deze werkgroep gaat drie procesvarianten ontwikkelen waarbij de verschillende mogelijkheden, om tot een raadsagenda te komen, in beeld worden gebracht. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van college en raad (’heidag’) in juli wordt hier aandacht aan besteed. Bovendien wordt er verbinding gezocht met het op te stellen raadsstatuut.  Deze varianten worden vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De griffie(r) coördineert en ondersteunt deze werkgroep.