Programma 7: Sport, cultuur en MFA's

Of het nu gaat om cultuur, sport, welzijn of evenementen: vrijwilligers en vrijwilligersbesturen zijn de ruggengraat van onze sociale infrastructuur en daarmee van wezenlijk belang voor onze gemeente. We blijven inzetten op het ondersteunen van verenigingen en het verenigingsleven. De afgelopen periode zijn er al stappen gezet in het herijken van het subsidiebeleid. De komende periode willen we de volgende stap zetten. Door meer flexibiliteit in te bouwen kan het beschikbare subsidiegeld ingezet worden daar waar de maatschappelijke doelen het meest/best worden bereikt. Ook onderzoeken we hoe het “rondpompen” ’van geld middels heffingen, subsidies en huur kan worden vereenvoudigd. Daarbij gaan we kijken naar een model waarbij we (vrijwilligers)organisaties compenseren voor de Onroerendezaakbelasting en de mate waarin.

De afgelopen twee jaar hebben het belang van fysieke en mentale gezondheid nog eens extra benadrukt. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Oftewel: positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Het gaat om het vermogen om je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. We werken met alle partijen samen vanuit dit gedachtengoed.

Sport en bewegen draagt bij aan en goede gezondheid. Iedere inwoner moet zonder belemmeringen met plezier kunnen sporten en bewegen. Daarmee is sport een onderdeel van vitaliteit en gezonde leefstijl. Daarnaast is sport ook van belang om het sporten zelf: we gunnen het elke inwoner om op zijn of haar eigen niveau te kunnen sporten. Onze gemeente kent veel sportaccommodaties en veel inwoners zijn als vrijwilliger actief bij sportverenigingen. Daarmee heeft sport ook nadrukkelijk een verbindend karakter. Het sportakkoord is een mooie (eerste) stap om te komen tot een sportbeleid. We hebben de ambitie om Raalte als (top)sportgemeente nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Er zijn binnen onze gemeente veel initiatieven op het gebied van cultuur en evenementen. Dit is onderdeel van onze identiteit.  Cultuur draagt ook bij aan het welbevinden en de (mentale) gezondheid. We actualiseren het cultuurbeleid. We richten ons daarbij op de kracht van het lokale cultuuraanbod en willen de jongeren nog meer betrekken.  Ook willen we meer aandacht voor het (meer) zichtbaar maken van ons erfgoed, en tradities. We vervolgen het proces om tot nieuw evenementenbeleid te komen.

Maatschappelijk vastgoed beheren is niet het doel van de gemeente. Het gebruik van het vastgoed faciliteert ontmoeting, educatie en verbinding. We kijken dan ook naar ons maatschappelijk vastgoed als een middel om onze doelen in kernen en wijken te realiseren. Inwoners nauw betrekken bij invulling is daarbij vanzelfsprekend.

Alle dorpen hebben een Multifunctionele accommodatie (MFA). Het MFA is het hart van de samenleving van waaruit ondersteuning en activiteiten worden geboden. In Raalte is er niet één centraal MFA, maar worden voorzieningen per wijk geclusterd, vaak in combinatie met een aanwezige zorglocatie. De MFA’s dragen bij aan de leefbaarheid van de wijken en dorpen.

Komende jaren sluiten steeds meer kerken hun deuren. Om het mogelijk te maken de monumentale kerkgebouwen te behouden ondersteunen wij de plannen en ideeën vanuit de gemeenschappen om tot een andere functie en invullen van deze gebouwen te komen.