Programma 2: Integraal beheer openbare ruimte

Als je naar buiten stapt, stap je de openbare ruimte in. Een goede kwaliteit van de openbare ruimte heeft direct invloed op de (ervaring van) leefbaarheid en is daarmee van groot belang voor onze inwoners. We staan voor investeringen om onze bestaande wijken en dorpen in fysieke zin te onderhouden en toekomstbestendig te maken. Er komen ook uitdagingen op ons af op het gebied van sociale leefbaarheid en het verstevigen van het sociale netwerk in de wijk. We willen inzicht krijgen in deze opgave.

Door beter inzicht kunnen er prioriteiten worden gesteld en zaken in tijd uitgezet. We kunnen immers niet alles tegelijk oppakken. Zowel in de benodigde meerjarige en programmatisch aanpak in het fysieke domein (vervanging openbare ruimte en uitvoering integraal huisvestingsplan onderwijs) als de mogelijkheden van meer gebiedsgerichte aanpak in combinatie met het sociale domein, recreatie en toerisme en kunst/cultuur. Zaken worden zoveel mogelijk integraal uitgevoerd en meekoppelkansen worden daar waar passend gepakt. Hierbij zijn we beducht op het risico “alles met alles te verbinden”, waardoor er per saldo minder van de grond komt. Daarbij is het goed te realiseren dat ingrepen in de openbare ruimte eenmalig zijn en sociale versterking in de wijken vaak een meer blijvende inzet vraagt. In de tussentijd blijven we uiteraard de openbare ruimte doelmatig en planmatig onderhouden en blijven we open staan voor initiatieven vanuit de samenleving (denk aan Groen Samen Doen).