Programma 1: Ruimtelijke ordening, woon- en leefomgeving

Zoals gezegd is de ontwikkel/verstedelijkingsopgave een belangrijke opgave voor de komende jaren. Deze opgave gaat over wonen, werken en mobiliteit en heeft daardoor grote invloed op dit programma. Om deze opgave goed vorm te geven investeren we in extra (strategische) personele capaciteit. Gedurende de komende periode monitoren we of deze investering afdoende is. Op het moment dat de verstedelijkingsopgave een extra groeiopgave voor Raalte betekent dan eerder voorzien (zowel wonen als werken), zal dit ook impact hebben op de ambtelijke organisatie in brede zin.

We staan voor zoveel mogelijk gelijke woonkansen voor elke doelgroep, dus voor alle inwoners. Om dit te kunnen realiseren hebben we als stip op de horizon een forse woningbouwambitie van 3000 woningen voor de komende 10 jaar. Waarbij in alle kernen, dus ook in de buurtdorpen, kan worden gebouwd en waarbij er ruimte is voor zowel huur als koopwoningen.

Voor de realisatie van deze woningen zien we onderscheid in de korte en langere termijn. Voor de korte termijn zal vaart moeten worden gemaakt met de bestaande inbreidings- en uitbreidingsplannen en het realiseren van creatieve oplossingen en andere woonconcepten. Denk hierbij aan collectief particulier opdrachtgeverschap, woningdelen, hergebruik van bestaand vastgoed (zoals leegstaande kantoren of kerken) of meer tijdelijke wooneenheden.  Voor de langere termijn zullen er met name voor de kernen Raalte en Heino keuzes moeten worden gemaakt voor nieuwe grotere uitbreidingslocatie (s). Het komende jaar willen we hier, samen met de gemeenteraad, stappen in zetten.  We voeren het doelgroepenbeleid uit conform het programma Wonen en hebben voor drie doelgroepen aanvullende afspraken gemaakt:

  • Voor wat betreft vluchtelingen vinden we het van belang dat ook Raalte haar verantwoordelijkheid neemt, dit door middel van kleinschalige opvang zoals bijvoorbeeld nu op Den Alerdinck (in tegenstelling tot een grootschalig AZC).
  • Arbeidsmigranten zijn van belang voor de lokale economie en daar hoort een goede huisvesting bij. Op dit moment ontbreekt er beleid voor de doelgroep arbeidsmigranten, dit willen we ontwikkelen.
  • Voor wat betreft de doelgroep statushouders is voldoen aan de landelijke taakstelling het uitgangspunt en hanteren we de afspraken (inclusief beschreven signaalwaarde) zoals deze gemaakt zijn met SallandWonen.

Onze inwoners en ondernemers zijn gebaat bij de verbetering van de bereikbaarheid per weg, spoor en fiets en zien kansen om dit binnen de verstedelijkingsopgave een extra impuls te geven. Concreet zetten wij ons, samen met de externe samenwerkingspartners, onverminderd in voor de realisatie van kruispunt Bos, verbetering van de N35, het realiseren van een snelle fietsverbinding Raalte-Deventer en Raalte-Zwolle, een extra fietsverbinding Raalte Noord, de verdubbeling van het spoor en realisatie van een transferium in de omgeving station Raalte en de aanleg rondweg bij Mariënheem.

We ondersteunen agrariërs in alles wat op hen afkomt. Te denken valt aan het continueren van de ervencoaches en het ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodelleninitiatieven en innovaties. Daarbij vinden we de kwaliteit van het buitengebied belangrijk en hebben zorgen over verstening van dit buitengebied. In dit kader willen we de huidige rood voor rood regeling (erven in beweging) op onderdelen aanscherpen.  

De aankomende tijd zal ook in het teken staan van de aanpak stikstof.  Er zijn vanuit de agrarische sector samen met de andere stakeholders in het buitengebied initiatieven voor onder andere de stikstofaanpak. We zullen inzet blijven geven om deze initiatieven tot een succes te brengen.