Bijzondere lokale omstandigheden

Soms is er op de plek waar gebouwd wordt iets bijzonders aan de hand, wat gevolgen kan hebben voor de technische bouwkwaliteit van een gebouw. Dit noemen we een bijzondere lokale omstandigheid. De kwaliteitsborger moet hier rekening mee houden in de risicobeoordeling en het borgingsplan.

Dit zijn bijzondere lokale omstandigheden in de gemeente Raalte:

Het risico heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Raalte, tenzij anders aangegeven.

Bodemenergiesystemen die vlak bij elkaar (+/-150 m) worden geplaatst, kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond. Deze bodemenergiesystemen kunnen elkaar positief of negatief beïnvloeden. Ga naar www.wkotool.nlexterne-link-icoon voor een kaart van alle geregistreerde bodemenergiesystemen.

Waar?

Specifiek in de omgeving van grondwater-onttrekkingsgebied ten westen van Broekland.

Als je gaat bouwen vlak bij een monumentexterne-link-icoon, een bouwval of een gebouw dat slecht gefundeerd is, kunnen er extra maatregelen nodig zijn, om het risico op schade door trillingen verkleinen.

Als je gaat bouwen vlak bij een beschermwaardige boom, kunnen er extra maatregelen nodig zijn, om het risico op schade aan de boom verkleinen.

Waar?

Klik hier voor een kaart met alle beschermwaardige bomen in de gemeente Raalteexterne-link-icoon

Werkzaamheden onder of nabij het spoor kunnen vergunning- of meldingplichtig zijn. Denk aan het leggen van kabels en leidingen onder het spoor, het bouwen bij het spoor en/of het uitvoeren van boringen, graafwerkzaamheden en heien bij het spoor. Neem contact op met ProRail voor het doen van een aanvraag of meldingexterne-link-icoon.

Waar?

  • Hoofdspoorweg die gelijk is met de grond (maaiveldniveau): 11 meter. Dit wordt gemeten vanaf het midden van het buitenste spoor, als een denkbeeldige lijn in de lengterichting tussen de twee rails van het spoor.
  • Hoofdspoorweg in een kuil (ingraving) ligt: 6 meter. Dit wordt gemeten vanaf de bovenkant van de kuil;
  • Hoofdspoorweg op een verhoging: 6 meter. Dit wordt gemeten vanaf de onderkant van de verhoging (talud);
  • Hoofdspoorweg in een tunnel: 30 meter. Dit wordt gemeten vanaf de buitenste wand van de tunnel.
  • Hoofdspoorweg op een brug of op een viaduct: 30 meter. Dit wordt gemeten vanaf de buitenste rand van de brug of het viaduct.

Bouwen bij een gasleiding is in de meeste gevallen niet toegestaan. In het Omgevingsplanexterne-link-icoon staan de regels daarover. Neem contact op met leidingbeheerder Gasunieexterne-link-icoon als je wil bouwen nabij een gasleiding.

Bouwen bij een hoogspanningsverbinding, zowel aan een mast als in de grond, is in de meeste gevallen niet toegestaan. De regels in het Omgevingsplan vind je onder: ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. Neem contact op met beheerder TenneT externe-link-icoonals je wil bouwen nabij een hoogspanningsverbinding.

In grondwaterbeschermingsgebieden of intrekgebieden mag niet worden geboord of geheid en mogen geen zinken daken of bodemwarmtepompen (open of gesloten systeem) worden toegepast. Dit komt door de uitloging of aantasting van de kwaliteit van het grondwater.

Waar?

Specifiek in de omgeving van grondwater-intrekkingsgebied rondom Broekland.

Als je wilt bouwen in een Waterstaatsgebied (Waterstaatkundige functie, Waterkering, waterbergingsgebied), is de Keur van het Waterschap van toepassing. Kijk voor meer informatie op wdodelta.nlexterne-link-icoon.

Waar?

  • Oevers van watergangen in de gemeente onder beheer bij het waterschap.
  • Waterbergingsgebieden Twieg en in de noordoost hoek van de N35 / aansluiting N348 (noordelijke richting).

Als je een gebouw in delen bouwt of alleen de basis (casco) maakt, en het voldoet nog niet aan de eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dan moet in het borgingsplan worden aangegeven hoe de kwaliteitsborger kan bevestigen dat het gebouw volgens deze regels is gebouwd.

Op verschillende locaties in de gemeente Raalte zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog bommen afgeworpen, die niet altijd zijn geëxplodeerd. De gebieden vind je op deze kaart: Risicokaart niet gesprongen explosievenexterne-link-icoon. Als je wil bouwen of graven in een gebied waar nog explosieven in de bodem aanwezig kunnen zijn, moet je hier in de risicobeoordeling rekening mee houden.

Via sonderingsonderzoek kun je de draagkracht van de bodem onderzoeken. Uit dit onderzoek kan blijken dat:

  • Er dieper gegraven moet worden (dieper aanlegniveau fundering). Houdt hierbij rekening met het grondwaterbeschermingsgebied en de regels. Omdat het grondwaterpeil in de gemeente Raalte varieert, is het belangrijk de fundering zo te ontwerpen dat er een lage grondspanning is.
  • Het een archeologisch waardevol gebied is. Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan het zijn dat het bouwwerk op een andere manier moet worden gefundeerd.

Bij het bouwen van nieuwe huizen of het vervangen van oude, mag het geluid dat tegen de muren van huizen komt niet te hard zijn. Er zijn regels voor hoe hard dit mag zijn. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website www.atlasleefomgeving.nlexterne-link-icoon.

Waar?

Bij spoorwegen, provinciale wegen, bedrijventerreinen, bedrijfslocaties in het buitengebied

Als je gaat (ver)bouwen in het buitengebied en binnen de bebouwde moet je ervoor zorgen dat je regenwater opvangt en infiltreert in de bodem. De regels hierover verschillen per locatie en kunnen worden betrokken bij de beoordeling van de Omgevingsvergunning. Kijk voor meer informatie op Afkoppelen of neem contact met ons op.

Bouw je in het buitengebied en wil je een aansluiting op de gemeentelijke riolering? Als er een drukriolering aanwezig is, neem dan contact met ons op voor het Aanvragen rioolaansluiting. Als er geen drukriool aanwezig is, dan mag er gebruik gemaakt worden van een IBA.