Samen elektriciteit opwekken

Samen elektriciteit opwekken

Onze aarde warmt op en dat vraagt om drastische maatregelen. Daarom hebben we in Nederland in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt met elkaar. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten en per 2050 energieneutraal zijn. Om dat doel te kunnen halen is het nodig om in onze gemeente meer duurzame elektriciteit op te wekken. Ook omdat we uiteindelijk geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken. 

Wat betekent dat?

Onze bronnen van energie liggen straks niet alleen op onze daken. Ook langs wegen, kanalen en op beschikbare grond wekken we straks meer energie op. Projecten voor zonne-energie en windenergie leveren een belangrijke bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast hebben we daarmee de kans om het geld dat we maandelijks aan onze energierekening kwijt zijn terug te laten stromen naar onze gemeenschap, onze eigen dorpen. Denk aan kansen voor dorpsfondsen, werkgelegenheid en winst voor de eigen portemonnee.  

Lokale initiatieven 

De afgelopen jaren zijn in alle dorpen van de gemeente Raalte inwoners met elkaar in gesprek gegaan over de energietransitie in eigen dorp en zijn lokale energie-initiatieven gestart. De vrijwilligers van een groot deel van de lokale initiatieven gaan ervoor om duurzame energie op te wekken voor het dorp en door het dorp. Zo worden lokale mogelijkheden benut, hebben inwoners zeggenschap en komen opbrengsten ten goede aan de lokale gemeenschap. Enkele andere energie-initiatieven zet vooral in op besparing van energie. Lees meer over de lokale energie-initiatieven.

Richtlijnen voor zon en wind

Daarnaast heeft de gemeente Raalte richtlijnen gemaakt voor de opwek van zonne-energie en zijn richtlijnen voor de opwek van windenergie in ontwikkeling. 

Regionale energiestrategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 in Nederland in totaal 35 TWh aan stroom opwekken uit zonne- en windenergie op land. TWh staat voor terawattuur, een eenheid voor energie. Op basis van de input van inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden levert iedere gemeente een bijdrage aan een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeente Raalte is onderdeel van de RES West-Overijssel.  

West-Overijssel wil in 2030 1,8 TWh aan wind- en zonne-energie gerealiseerd hebben en streeft de komende jaren op regionaal niveau naar meer wind en minder zon-op-land. De gemeente Raalte wil hierin 100 gigawattuur (GWh) voor haar rekening nemen. Dit betekent dat de elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving in gemeente Raalte in 2030 nagenoeg 100% duurzaam wordt opgewekt. Lees meer over de RESexterne-link-icoon.

Totale energieopgave

De 100 GWh die de gemeente Raalte wil opwekken is één onderdeel van de totale energieopgave.