Richtlijnen voor zonneparken in het buitengebied

In de gemeente Raalte is het mogelijk om een zonnepark in het buitengebied aan te leggen. Om duidelijkheid te geven waar initiatieven voor zonneparken aan moeten voldoen zijn er richtlijnen ontwikkeld. Daarbij heeft de gemeente de input van inwoners meegenomen.

Uitgangspunten

Uitganspunt is dat de zonneparken door en samen met inwoners ontwikkeld worden. Zo komen niet alleen de lasten, maar ook de lusten van een zonnepark in het gebied terecht. Voor de aanleg van een zonnepark in het buitengebied zijn de volgende basisuitgangspunten opgesteld.

In dialoog met de omgeving

Als initiatiefnemer ga je in gesprek met de mensen die in de omgeving wonen en werken. Samen ga je in gesprek rondom de vragen:

 • Hoe de omgeving mee kan doen en kan profiteren van het zonnepark.
 • Hoe het zonnepark maatschappelijke meerwaarde geeft.
 • Hoe het zonnepark zo goed mogelijk in het landschap kan passen.

Hiervoor denk je goed na over hoe je dit in een transparant proces gaat doen en met wie. Dit overleg je met de gemeente en communiceer je met de betrokkenen. Ook wordt bij de vergunningaanvraag een goed overzicht gegeven van de genomen stappen, opmerkingen en afspraken met de omgeving die daaruit zijn gekomen.

De omvang en inpassing passend bij de omgeving

 • We staan geen zonneparken toe in natuurgebieden.
 • Minder geschikt voor zonneparken zijn landschappelijke waardevolle essen en eiken, weidevogelgebied en dicht bebost gebied. Alleen als er een zeer goede onderbouwing en meerwaarde is kan er in uitzonderlijke situaties meegewerkt worden aan een zonnepark.
 • De omvang en inpassing van het zonnepark past bij de landschapskenmerken van het gebied.
 • Er is zoveel mogelijk sprake van meervoudig ruimtegebruik.
 • De inrichting voldoet aan de ‘Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonneparken’.
  • De inrichting van het zonnepark sluit aan bij de kenmerken van het landschap.
  • Het zonnepark heeft een logische inrichting en vormgeving.
  • Het zonnepark heeft een rand met kwaliteit.
  • Het landschaps- en inrichtingsplan wordt voorgelegd aan ‘Het Oversticht’.

Een aanzienlijk deel van de productie van het zonnepark komt in eigendom van de lokale omgeving

De ambitie is om dit minimaal 50% te laten zijn, zoals ook is aangegeven in het ontwerp-Klimaatakkoord. Hiermee komt ook (een deel) van de zeggenschap direct of indirect bij de omgeving te liggen. Dit kan bijvoorbeeld door mede-eigenaarschap, zoals een vereniging of coöperatie. Of door financiële deelneming, zoals aandelen of obligaties. De vorm kan verschillen per project en zal maatwerk zijn.

Maatschappelijke meerwaarde

Het zonnepark heeft lokale maatschappelijke meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een bijdrage aan een lokaal fonds. Dit fonds kan ten goede komen aan de nabije omgeving van het project, landschap, duurzaamheid of andere sociale doelen.
 • Het park sluit aan bij de opgaven die specifiek zijn voor het gebied, zoals:
  • Landschapsverbetering en behoud.
  • Natuur, ecologie en biodiversiteit verbeteren.
  • Wateropgaven/bijdrage aan klimaatdoelstellingen.
  • Versterken cultuurhistorie.
  • Verbeteren of nieuwe recreatieve routes.
  • Landbouwstructuurverbetering(kavelruil).
 • Vanuit het park wordt een bijdrage gedaan in andere duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld:
  • Stimulering zon op dak in de omgeving.
  • Bewustwording en educatiemogelijkheden.
  • Bijdrage voor de lokale asbestsaneringsopgave.
 • Bijdrage aan de lokale sociaaleconomische doelstellingen, bijvoorbeeld:
  • Bijdrage aan het dorpshuis, buurtcentrum e.d.
  • Creëren lokale werkgelegenheid.

Verder geldt altijd:

 • Zonneparken zijn alleen tijdelijk toegestaan: maximaal 25 jaar (in overeenstemming met provinciale verordening).
 • Het zonnepark moet voldoen aan overige Wet- en regelgeving op het gebied van o.a. natuur, milieu en water.

Besluitvorming

De richtlijnen maken onderscheid in omvang. Een groter zonnepark heeft namelijk meer impact op onder andere omwonenden, landschap, natuur en landbouw en belangen van organisaties, instanties en andere overheden. Is het zonnepark groter dan twee hectare? Dan ligt de besluitvorming bij de gemeenteraad. Bij kleinere zonneparken ligt de besluitvorming bij het college van B&W.

Beperkte ruimte

Op dit moment geeft netbeheerder Enexis aan dat er in de gemeente Raalte beperkt ruimte is voor het terug leveren van energie aan het elektriciteitsnet. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal zonneparken dat gerealiseerd kan worden.

Contact

Heeft u vragen over de richtlijnen of wilt u in contact komen met de gemeente Raalte over de aanleg van een zonnepark in het buitengebied? Neem dan contact op met Maaike van der Veen. Dit kan per mail via maaike.vander.veen@raalte.nl of telefonisch via 0572 – 347 799.