Windenergie in de gemeente Raalte

De gemeente Raalte wil verduurzamen. Daar hoort het opwekken van duurzame energie bij. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het grootschalig opwekken van windenergie. Als gemeente vinden we het belangrijk om hier nauw bij betrokken te zijn. Daarom zijn we ingegaan op het aanbod van de provincie om afspraken te maken over waar windmolens geplaatst kunnen worden. 

Het beleid van de provincie is om windmolens alleen nog te plaatsen in clusters van minimaal vier windmolens. Met deze eis maar ook belemmeringen zoals afstand tot woningen en de afstand tot spoor of hoogspanningskabels is het hele grondgebied van de gemeente Raalte in kaart gebracht. 

Nadat in kaart is gebracht waar een cluster van 4 windmolens niet mogelijk is, blijft er één gebied over. Het voorstel is om een gebied tussen Raalte en Heeten, ten westen van landgoed Schoonheten, aan te wijzen als potentieel gebied voor maximaal 4 windmolens. Daarmee wordt de rest van de gemeente uitgesloten als gebied voor grootschalige windenergie.  

Wat betekent dit concreet?  

Het gebied wordt opgenomen in de afspraken met de provincie. Dit betekent niet dat er nu windmolens komen. Het betekent wel dat een initiatiefnemer een plan kan indienen voor 4 windmolens. De provincie neemt het plan vervolgens in behandeling. Als dit gebeurt, dan betrekt de initiatiefnemer omwonenden bij de plannen. Er vindt dan ook verder onderzoek plaats en dan wordt duidelijk of windmolens er daadwerkelijk kunnen komen.

Kijk voor meer informatie over windenergie op: www.overijssel.nl/onderwerpen/water-en-klimaat/windenergieexterne-link-icoon

Deel jouw mening en praat mee

Inloopbijeenkomst

Het maken van deze afspraken kan een grote impact hebben als je woont in of om het gebied.  Daarom organiseerden we op 24 april een inloopbijeenkomst. 

Deel hier jouw reactie met de gemeenteraad

Tot 6 mei kon je jouw mening meegeven aan de gemeenteraad. De reacties zijn verzameld en worden gedeeld met de gemeenteraad. Op 16 mei bespreken zij dit tijdens het rond-de-tafelgesprek.

Meepraten tijdens de raadsvergadering

De gemeenteraad praat 16 mei over dit onderwerp tijdens het rond-de-tafelgesprek. Als inwoner kun je inspreken. 

Laat uiterlijk 16 mei 12.00 uur weten aan de griffie of je wil meepraten. Mail naar griffie@raalte.nl of bel 0572 347 770 

Windenergie: hoe zat het ook al weer?

Eind 2020: samen tot richtlijnen voor windenergie komen 

Met inwoners is een proces gestart om tot richtlijnen te komen, waar een initiatiefnemer van een windmolenproject aan moet voldoen. Hierbij ging het over de hoe-vraag, niet over de waar-vraag.

Zomer van 2021: proces is gepauzeerd 

Het proces om tot richtlijnen te komen is in de zomer van 2021 gepauzeerd, onder andere vanwege landelijke onderzoeken en uitspraken.

Voorjaar 2023: Gemeenteraad geeft aan zelf regie te willen pakken 

Het proces is weer opgestart. De gemeenteraad heeft na 2 rond-de-tafel-gesprekken (30 maart en 19 april 2023) en een raadsvergadering op 11 mei 2023, aangegeven zelf regie te willen pakken.

Begin 2024: Aanbod van de provincie om afspraken te maken

Als iemand een plan heeft om een windmolen te plaatsen, dan is de provincie Overijssel verantwoordelijk om daarover een besluit te nemen. De provincie heeft ons voorgesteld om afspraken te maken over mogelijke locaties. Waar kunnen wel windmolens komen en waar niet? Als gemeente willen we graag zoveel mogelijk regie houden en daarom hebben we de mogelijkheden voor windenergie in kaart gebracht. 

April 2024: voorstel aan de gemeenteraad

Het onderzoek is afgerond. Het college van B&W stelt aan de raad voor om afspraken met de provincie te maken, over een gebied tussen Raalte en Heeten en ten westen van landgoed Schoonheten aan te wijzen als gebied voor maximaal 4 windmolens. 

Antwoorden op veel gestelde vragen

Het beleid van de provincie is dat de hoeveelheid energie die maximaal opgewekt mag worden in GWh voor dit gebied 80 GWh is. Dat staat gelijk aan 4 windmolens die ieder 20 GWh opwekken.

Het beleid van de provincie is dat windmolens in clusters van minimaal 4 moeten staan. Het gehele grondgebied van de gemeente Raalte is onder de loep genomen. Alle belemmeringen zijn in kaart gebracht. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de afstand tot woningen en de afstand tot het spoor of hoogspanningskabels. Uit deze analyse blijkt dat alleen het gebied tussen Raalte en Heeten, ten westen van landgoed Schoonheten overblijft. In dit gebied zouden vier windmolens mogelijk zijn.  

Mensen die in dit gebied wonen hebben een brief ontvangen. 

De provincie heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen over grootschalige opwek van windenergie en heeft iedere gemeente de mogelijkheid geboden om afspraken te maken. Wanneer er geen afspraken gemaakt worden, neemt de provincie iedere aanvraag in behandeling. In dat geval is het mogelijk dat er in de hele gemeente windmolens worden geplaatst. We willen als gemeente zo veel mogelijk regie houden. Met het maken van deze afspraak komt er duidelijkheid over waar windenergie wel en niet mogelijk is.  

Elke 2 jaar worden de afspraken met de provincie vernieuwd. Deze afspraken lopen dus tot begin 2026. 

Als er een initiatief komt voor een windproject, duurt het zeker nog 8 tot 10 jaar voordat de windmolens er daadwerkelijk staan. Het proces bestaat uit verschillende fases.

De eerste fase is de initiatief-fase, waarin initiatiefnemers zich voor een windproject kunnen melden. Deze fase duurt ongeveer 2 jaar. Daarna volgen:

  • Planfase (+/- 2 jaar)
  • Politieke besluitvorming en procedures (+/- 2 jaar)
  • Financiering, contractering en productie (+/- 2 jaar)
  • De bouw (+/- 1 jaar) 

Bron: Windwijzer van Nieuwe-Energie-Overijsselexterne-link-icoon

In 2020 heeft het RIVM onderzoek gedaan naar wat bekend is over de gezondheidseffecten van windturbines. Op hun website lees je hier meer over.externe-link-icoon

De gemeenteraad neemt naar verwachting eind mei een besluit over de wijzigingen in het bestemmingsplan voor erfwindmolens met een maximale tiphoogte van 40 meter. Over 1 tot 2 weken is er meer informatie over de voorgestelde wijzigingen.

Wil je op de hoogte blijven over het onderwerp Windenergie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op via info@raalte.nl of 0572 34 77 99.