Windenergie in de gemeente Raalte

De gemeente Raalte wil verduurzamen. Daar hoort het opwekken van duurzame energie bij. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het grootschalig opwekken van windenergie. Als gemeente vinden we het belangrijk om hier nauw bij betrokken te zijn. 

Programmeringsafspraken windenergie uit grote windturbines

Afgelopen april heeft het college aan de raad voorgesteld om afspraken te maken met de Provincie over het plaatsen van grote windturbines. Onder andere om een gebied tussen Raalte en Heeten, ten westen van landgoed Schoonheten, aan te wijzen als potentieel plaatsingsgebied van grote windturbines. De raad heeft dit voorstel verworpen. Dit betekent dat er op dit moment géén voorkeursgebied is vastgesteld. Grootschalige windinitiatieven zijn daardoor niet begrensd tot dit gebied. Wanneer een initiatief zich meldt, toetst de provincie of dit past binnen de provinciale regels.  

Op dit moment is het college in gesprek over de eventuele te nemen vervolgstappen. Hierover is na de zomervakantie meer duidelijkheid. 

Kijk voor meer informatie over windenergie op: www.overijssel.nl/onderwerpen/water-en-klimaat/windenergieexterne-link-icoon

Windenergie: hoe zat het ook al weer?

Eind 2020: samen tot richtlijnen voor windenergie komen 

Met inwoners is een proces gestart om tot richtlijnen te komen, waar een initiatiefnemer van een windmolenproject aan moet voldoen. Hierbij ging het over de hoe-vraag, niet over de waar-vraag.

Zomer van 2021: proces is gepauzeerd 

Het proces om tot richtlijnen te komen is in de zomer van 2021 gepauzeerd, onder andere vanwege landelijke onderzoeken en uitspraken.

Voorjaar 2023: Gemeenteraad geeft aan zelf regie te willen pakken 

Het proces is weer opgestart. De gemeenteraad heeft na 2 rond-de-tafel-gesprekken (30 maart en 19 april 2023) en een raadsvergadering op 11 mei 2023, aangegeven zelf regie te willen pakken.

Begin 2024: Aanbod van de provincie om afspraken te maken

Als iemand een plan heeft om een windmolen te plaatsen, dan is de provincie Overijssel verantwoordelijk om daarover een besluit te nemen. De provincie heeft ons voorgesteld om afspraken te maken over mogelijke locaties. Waar kunnen wel windmolens komen en waar niet? Als gemeente willen we graag zoveel mogelijk regie houden en daarom hebben we de mogelijkheden voor windenergie in kaart gebracht. 

April 2024: voorstel aan de gemeenteraad

Het onderzoek is afgerond. Het college van B&W stelt aan de raad voor om afspraken met de provincie te maken, over een gebied tussen Raalte en Heeten en ten westen van landgoed Schoonheten aan te wijzen als gebied voor maximaal 4 windmolens. 

Antwoorden op veel gestelde vragen

Het beleid van de provincie is dat de hoeveelheid energie die maximaal opgewekt mag worden in GWh voor dit gebied 80 GWh is. Dat staat gelijk aan 4 windmolens die ieder 20 GWh opwekken.

De provincie heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen over grootschalige opwek van windenergie en heeft iedere gemeente de mogelijkheid geboden om afspraken te maken. Wanneer er geen afspraken gemaakt worden, neemt de provincie iedere aanvraag in behandeling. In dat geval is het mogelijk dat er in de hele gemeente windmolens worden geplaatst. We willen als gemeente zo veel mogelijk regie houden. Met het maken van deze afspraak zou er duidelijkheid komen over waar windenergie wel en niet mogelijk is.  

Het beleid van de provincie is dat windmolens in clusters van minimaal 4 moeten staan. Het gehele grondgebied van de gemeente Raalte is onder de loep genomen. Alle belemmeringen zijn in kaart gebracht. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de afstand tot woningen en de afstand tot het spoor of hoogspanningskabels. Uit deze analyse blijkt dat alleen het gebied tussen Raalte en Heeten, ten westen van landgoed Schoonheten overblijft. In dit gebied zouden vier windmolens mogelijk zijn.

Als er een initiatief komt voor een windproject, duurt het zeker nog 8 tot 10 jaar voordat de windmolens er daadwerkelijk staan. Het proces bestaat uit verschillende fases.

De eerste fase is de initiatief-fase, waarin initiatiefnemers zich voor een windproject kunnen melden. Deze fase duurt ongeveer 2 jaar. Daarna volgen:

  • Planfase (+/- 2 jaar)
  • Politieke besluitvorming en procedures (+/- 2 jaar)
  • Financiering, contractering en productie (+/- 2 jaar)
  • De bouw (+/- 1 jaar) 

Bron: Windwijzer van Nieuwe-Energie-Overijsselexterne-link-icoon

In 2020 heeft het RIVM onderzoek gedaan naar wat bekend is over de gezondheidseffecten van windturbines. Op hun website lees je hier meer over.externe-link-icoon

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, parapluplan erfwindmolens’ vastgesteld

 De gemeenteraad heeft het besluit van 30 mei 2024 het ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, parapluplan erfwindmolens’ met bijbehorende stukken gewijzigd vastgesteld. Met een amendement (een formele wijziging van een raadsbesluit), heeft de gemeenteraad benadrukt dat er rekening gehouden moet worden met de belangen van omwonenden bij het plaatsen van een erfwindmolen.

Benieuwd naar de stukken? Deze zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon

Hoe gaat het nu verder?  

Tot en met 24 juli 2024 kan er tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld. Dit kan via de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat niet gebeurt, dan is het plan daarna helemaal definitief en kunnen (agrarische) bedrijven een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het plaatsen van een erfwindmolen. Een aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden, zoals genoemd in het parapluplan erfwindmolens.

Wil je op de hoogte blijven over het onderwerp Windenergie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op via info@raalte.nl of 0572 34 77 99.