Onderzoeksvraag indienen

Elke gemeente is verplicht een rekenkamer(commissie) te hebben. De rekenkamer(commissie) onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Je kunt zelf een voorstel voor een onderzoek indienen.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en stelt jaarlijks een onderzoeksplan op. De rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente in haar beleid heeft gesteld gehaald worden. Ook kijkt de rekenkamercommissie of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt. Op deze manier ondersteunen zij de gemeenteraad bij zijn controlerende taken.

Onderzoek

De suggesties en verzoeken voor onderzoeken die de rekenkamercommissie van (leden van) de gemeenteraad, inwoners en belangengroepen ontvangt, komen op een lijst te staan. De rekenkamercommissie bepaalt zelf welk onderwerp ze gaat onderzoeken. Vervolgens wordt er een onderzoeksopzet gemaakt die ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Daarna begint het daadwerkelijke onderzoeksproces. De rekenkamercommissie kan zelf onderzoek doen, maar laat zich meestal bijstaan door een extern bureau.

Onderzoeksvoorstel

Je kunt als inwoner een voorstel indienen voor een onderzoek. Ben je van mening dat bepaald beleid niet juist is of beter kan? Geef dit dan aan ons door. De volgende punten zijn van belang bij de afweging of er een onderzoek moet plaatsvinden:

  • het onderwerp heeft een duidelijk financieel, maatschappelijk en/of politiek belang;
  • er is sprake van een risico: gebrekkige uitvoering heeft relatief ernstige financiële of maatschappelijke gevolgen;
  • het onderwerp moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.

Stuur uw voorstel aan:

Rekenkamercommissie Raalte

Postbus 140

8100 AC Raalte

Of stuur een e-mail naar de griffie.