Nieuw Heeten Marissink

Woningbouw Nieuw Heeten plan Marissink

Aan de oostzijde van Nieuw Heeten ligt de nieuwbouwlocatie Marissink. De locatie is vernoemd naar de inmiddels gesloopte boerderij van de familie die er woonde. Het plan bestaat uit twee fases. Daarnaast zijn er een aantal kavels beschikbaar voor de Rood-voor-Rood regeling.

Bekijk hier de kaart met de kavelpaspoortenexterne-link-icoon.

Fase 1 is afgerond. Alle kavels zijn verkocht. Er zijn 18 woningen gebouwd en de openbare ruimte wordt nu ingericht.

Het ging hier om: 

 • 4 kavels voor een blok van 4 rijwoningen;
 • 4 kavels voor levensloopbestendige woningen;
 • 4 kavels voor twee-onder-één-kap woningen;
 • 2 kavels voor vrijstaande woningen;
 • 4 kavels voor een blok van 4 huurwoningen (gebouwd door woningstichting SallandWonen). 

De bouwkavels worden uitgegeven in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat kopers, samen met de medebouwers, zelf een architect en aannemer kiezen.

Fase 2 bestaat uit 13 woningen. Alle kavels zijn momenteel in optie. In 2024 wordt de grond bouwrijp gemaakt. 

Het gaat om:

 • 3 kavels voor een blok van 3 rijwoningen;
 • 4 kavels voor twee-onder-één-kap woningen;
 • 2 kavels voor vrijstaande woningen;
 • 4 kavels voor een blok van 4 huurwoningen (gebouwd door woningstichting SallandWonen). 

De bouwkavels worden uitgegeven in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat kopers, samen met de medebouwers, zelf een architect en aannemer kiezen.

Bijlagen:

Het plan biedt ruimte aan maximaal 4 woningen die in het kader van de Rood voor Rood regeling gebouwd kunnen worden. Er is inmiddels 1 kavel verkocht. Bekijk hier de kaart met de bouwkavels.externe-link-icoon

Wil je in aanmerking komen voor een Rood voor Rood kavel? Dan ben je verplicht minimaal 1000 m2 aan landschap ontsierende bebouwing in het buitengebied van de gemeente Raalte te slopen voordat de woning gebouwd mag worden. Het is mogelijk om sloopmeters tussen de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uit te wisselen met een  maximale verhouding van 70/30%. Voor alle voorwaarden: zie de beleidsnota ‘Erven in Beweging’externe-link-icoon

Voorwaarden voor inschrijving

Om in aanmerking te komen voor een Rood voor Rood kavel, dient de deelnemer aan de volgende voorwaarden te voldoen op het moment van inschrijving:

 • De deelnemer moet minimaal 1.000 m² aan landschap ontsierende gebouwen slopen in het buitengebied van gemeente Raalte (eventueel max. 30% gemeenten Deventer/Olst-Wijhe);
 • De sloopmeters dienen in aanmerking te komen voor de Rood voor Rood regeling;
 • De deelnemer komt voor maximaal 1 Rood voor Rood kavel in aanmerking (ook als deelnemer 2.000 m² kan slopen);
 • Vooraf aan de inschrijving dient de deelnemer zekerheid te hebben over minimaal 1.000 m² aan te slopen agrarische bebouwing. Deze sloopmeters hoeven geen eigendom te zijn.
 • Bij inschrijving dient deelnemer het volgende aan te leveren:
  • een schriftelijke afspraak ondertekend door alle partijen wanneer het om eigendom van derden gaat;
  • adres/perceelnummer (kadastrale aanduiding) van de te slopen agrarische bebouwing;
  • het aantal m²’s te slopen agrarische bebouwing, uitgesplitst per opstal zodat helder is om hoeveel m² het exact gaat en hoe de berekening tot stand is gekomen;
  • foto’s van alle te slopen opstallen.
 • De deelnemer gaat een afzonderlijke realisatieovereenkomst met de gemeente aan, waarin minimaal de volgende zaken worden opgenomen:
  • de plek van de compensatiekavel (in plan Marissink);
  • de omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen woning in plan Marissink wordt niet eerder vergund dan de 1.000 m² gesloopt is. Hiertoe is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan Nieuw Heeten, partiele herziening nr. 2, Marissink (artikel 7.4.3);
  • advieskosten van intermediairs zoals landschapsadviseurs en fiscalisten en onderzoekskosten zijn voor rekening van deelnemer;
  • de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van alle bescheiden zoals een verzoek om een sloopvergunning/sloopmelding e.d.;
  • de legeskosten voor de aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van het slopen/sloopmelding zijn voor rekening van deelnemer;
  • de agrarische bestemming van de te slopen opstallen dient te worden gewijzigd. De gemeente zal na het afsluiten van de realisatieovereenkomst de aan te passen gronden conform de nieuwe situatie publiekrechtelijk regelen voor rekening van de gemeente.

Na inschrijving controleert de gemeente of de deelnemer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Hierbij geldt dat de kavels worden uitgegeven op volgorde van inschrijving. De eerstvolgende deelnemer die voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving kan een keuze maken uit de nog beschikbare kavels.

Daarna wordt een optie aangegaan door middel van een reserveringsovereenkomst en zal de realisatieovereenkomst worden aangegaan. Na een optieperiode van 4 maanden wordt een koopovereenkomst opgesteld, die te zijner tijd wordt omgezet in een notariële akte van levering. Pas nadat de sloop is afgerond kan worden gestart met de bouw van de woning.

Op de verkoop van de Rood voor Rood kavels zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken (AVOZ) 2016 van toepassing, waardoor de koper moet voldoen aan de zelfbewoningsplicht van 2 jaar. Om het hogere doel, het wegnemen van landschap ontsierende agrarische bebouwing, te behalen is het voor een ieder mogelijk om zich voor een Rood voor Rood kavel in te schrijven. Mocht een ontwikkelaar zich inschrijven dan wordt er aan hem geen zelfbewoningsplicht opgelegd.

Kavelprijzen

De grondprijs voor de Rood voor Rood kavels bedraagt € 275,- exclusief BTW per m². De grondprijs staat vast tot 1 januari 2024.

Gezien de sloopverplichting is de korting op de kavelprijs berekend op € 60.000,- exclusief BTW  (1.000 m² te slopen x € 60,- exclusief BTW per m²).

De korting voor de koper bedraagt € 72.600,- inclusief BTW.

De kavelprijzen van de Rood voor Rood kavels die nog beschikbaar zijn komen daarmee op:

 • Kavel 1: vrijstaande woning, kaveloppervlakte 529 m2, koopsom inclusief 21% BTW € 103,425
 • Kavel 3: vrijstaande woning, kaveloppervlakte 446 m2, koopsom inclusief 21% BTW € 75.807
 • Kavel 4: vrijstaande woning, kaveloppervlakte 549 m2, koopsom inclusief 21% BTW € 110.080

De prijzen staan vast tot 1 januari 2024.

Niet inbegrepen zijn:

 • notariskosten (inclusief kaderkosten) over de grond
 • met de hypotheek verband houdende kosten, zoals afsluitprovisie en notariskosten
 • aansluitkosten nutsvoorzieningen
 • sonderingen

Belangstellenden kunnen contact opnemen voor meer informatie.

Bijlagen:

Vragen?

Neem contact op met Marlon Hallink, Linda Bruggink of Lenie Oldemaat via info.bouwkavels@raalte.nl of via 0572 – 347 799.