Woningbouw Heino

Denk mee over woningbouw in Heino

In Heino is behoefte aan woningbouw. Samen met het dorp is bepaald waar deze woningen komen. Een kopgroep, bestaande uit zeven vertegenwoordigers van het dorp en drie gemeenteambtenaren, heeft het participatieproces begeleid en een eindadvies voor het gemeentebestuur opgesteld. Het gemeentebestuur heeft dit advies overgenomen. Uit dertien kansrijke woningbouwlocaties bleek locatie Molenweg de meeste geschikte. Hier is ruimte voor circa 100 woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente heeft de benodigde grond inmiddels aangekocht. Voordat er daadwerkelijk woningen gebouwd kunnen worden, moeten eerst een aantal stappen doorlopen worden. Denk hierbij onder andere aan het ontwikkelen van een stedenbouwkundigplan en het opstellen van een bestemmingsplan. De stappen nemen naar verwachting ongeveer 1,5 jaar in beslag en zijn grofweg in te delen in vijf fases.

De tijdlijn is een indicatie omdat dit een dynamisch traject is.

Fase 1 – Tot eind 2019

 • Selectieprocedure extern bureau

Fase 2 – januari 2020 t/m maart 2020

 • Nadere analyse van het gebied
 • Opstellen van een drietal stedenbouwkundige schetsontwerpen
 • Stedenbouwkundige schetsontwerpen voorleggen aan het dorp
 • Keuze voor één schetsontwerp door het college

Fase 3 – april 2020 t/m mei 2020

 • Uitwerking stedenbouwkundige schets in een stedenbouwkundig ontwerp. Hierin wordt ook het woningbouwprogramma opgenomen.
 • Stedenbouwkundig ontwerp voorleggen aan het dorp
 • Vaststelling stedenbouwkundig ontwerp door het college

Fase 4 – juni 2020 t/m oktober

 • Opstellen conceptontwerp bestemmingsplan
 • Bestemmingsplan in procedure

Fase 5 – Vanaf eerste helft 2021

 • Bouwrijp maken grond in verschillende fases
 • Start uitgifte kavels in verschillende fases
 • Start bouw

Inwoners van Heino, Plaatselijk Belang, toekomstige bewoners en omwonenden zullen weer nauw betrokken worden bij het proces. Heeft u vragen of wilt u met de projectleider in gesprek? Stuur dan een mail naar projectleider Nienke Spiegelenberg via nienke.spiegelenberg@raalte.nl.

Heeft u belangstelling voor kavel in Heino of wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen? Registreer u dan via het interesseformulier.

Overige locaties

Er zijn ook woningbouwlocaties aangewezen waar één of enkele woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit zijn particuliere woningbouwlocaties. Eventuele verkoop gaat via de eigenaar van de grond. Bekijk de locaties.

Daarnaast zal te zijner tijd, afhankelijk van de resterende opgaven uit de woningbouwprogrammering, nader onderzoek worden gedaan naar een landschappelijke afronding van de bestaande wijk Kiezebos.

Heino

Nieuwbouwlocatie Molenweg Heino
woningbouw Heino
Kopgroep en gemeente bekijken samen mogelijke nieuwbouwlocaties

Contact

Heeft u vragen of wilt u met de projectleider in gesprek? Stuur dan een mail naar Nienke Spiegelenberg, via nienke.spiegelenberg@raalte.nl.