Woningbouw Heino

Denk mee over woningbouw in Heino

In Heino is ruimte voor woningbouw. De vraag is: waar komen deze woningen? Die vraag beantwoorden we met alle inwoners van het dorp. Als eerste stap kon iedere inwoner van Heino met een vlag op een digitale kaart zijn voorkeurslocatie aandragen. In totaal zijn er 323 vlaggen geplaatst.

Een kopgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van inwoners en gemeente heeft een eerste beoordeling gemaakt van de aangedragen locaties. Dit is gedaan op basis van ruimtelijke aspecten zoals landschap, stedenbouw, waterhuishouding, verkeer en er is gekeken of de locaties in bestaand bebouwd gebied liggen of dat er sprake is van uitbreiding in het landelijk gebied. Bekijk de aangedragen locaties en de beoordeling.

Op 2 juli zijn de resultaten gedeeld met de gemeenteraad en op 4 juli met het dorp. Bekijk de presentatie. Met name de bijeenkomst in het dorp was een drukbezochte avond. De kopgroep is daar erg blij mee, net als met de positieve reacties op het open proces tot nu toe. Ook waren er veel vragen. Deze hebben we zo veel mogelijk met de kennis die er nu is kunnen beantwoorden. De gehoorde reacties en opmerkingen zijn zo veel mogelijk meegenomen voor het vervolg.

Waar staan we nu?

Er zijn dertien kansrijke locaties voor woningbouw. De kopgroep Heino heeft deze locaties de afgelopen weken verder beoordeeld en gesprekken gevoerd met de grondeigenaren. Op dit moment wordt een tussenadvies opgesteld waarin de kopgroep, na overleg met vakspecialisten van de gemeente en enkele ketenpartners, de beoordeling van de locaties uiteenzet. Op woensdagavond 16 januari informeert de kopgroep het dorp op basis van dit tussenadvies in een openbare bijeenkomst. Op donderdagavond 24 januari informeert de kopgroep de gemeenteraad in een openbare rond-de-tafelbijeenkomst van de raad.

Na presentatie van het tussenadvies kan eenieder reageren, tot uiterlijk 24 februari 2019 via onderstaande e-mail, op de bevindingen van de kopgroep. Vervolgens stelt de kopgroep een eindadvies op met inachtneming van de gehoorde reacties. Dit eindadvies wordt aan het college en de raad aangeboden voor besluitvorming over de te ontwikkelen woningbouwlocaties. Besluitvorming door de raad wordt vóór de zomer 2019 verwacht.

Heeft u vragen of wilt u met de projectleiders in gesprek, stuur dan een mail naar francisca.holtman@raalte.nl.

Planning

De tijdlijn is een indicatie omdat dit een dynamisch traject is met veel interactie.

  • September/oktober 2018: Gesprekken grondeigenaren
  • Najaar 2018: Nader onderzoek kansrijke locaties en kansrijke solitaire locaties
  • 16 januari 2019: Presentatie tussenadvies aan Heino. U kunt tot 24 februari 2019 reageren op de bevindingen van de kopgroep via francisca.holtman@raalte.nl.
  • 2019: Besluitvorming gemeentebestuur
  • 2019/2020: Ruimtelijke procedures
  • 2020/2021: Bouwrijp maken, uitgifte kavels

Aanleiding

Om de komende tien jaar aan de woningvraag in Heino te kunnen voldoen, is behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. In eerste instantie gaat het om 60 tot 100 woningen. De meest recente uitleglocatie, Kiezebos III, bevindt zich in een afrondende fase. Naast deze nieuwbouw zijn de afgelopen jaren inbreidingslocaties ontwikkeld, zoals het voormalig gemeentehuis, locatie van Dijk, Kitchencafé en de Mariaschool. Op een aantal van deze locaties is de bouw nog gaande. De te realiseren woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen in de categorieën starters en middenklasse. Het kan gaan om woningen voor gezinnen maar ook voor één- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen.

Heino

Kern Heino
woningbouw Heino
Kopgroep en gemeente bekijken samen mogelijke nieuwbouwlocaties