Woningbouw Heino

Denk mee over woningbouw in Heino

In Heino is ruimte voor woningbouw. De vraag is: waar komen deze woningen? Die vraag beantwoorden we met alle inwoners van het dorp. Als eerste stap kon iedere inwoner van Heino met een vlag op een digitale kaart zijn voorkeurslocatie aandragen. In totaal zijn er 323 vlaggen geplaatst.

Een kopgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van inwoners en gemeente heeft een eerste beoordeling gemaakt van de aangedragen locaties. Dit is gedaan op basis van ruimtelijke aspecten zoals landschap, stedenbouw, waterhuishouding, verkeer en er is gekeken of de locaties in bestaand bebouwd gebied liggen of dat er sprake is van uitbreiding in het landelijk gebied. Bekijk de aangedragen locaties en de beoordeling.

Op 2 juli 2018 zijn de resultaten gedeeld met de gemeenteraad en op 4 juli 2018 met het dorp. Bekijk de presentatie. De gehoorde reacties en opmerkingen zijn zo veel mogelijk meegenomen voor het vervolg. Hieruit volgden dertien kansrijke locaties voor woningbouw.

De kopgroep Heino heeft de kansrijke locaties nader beoordeeld en gesprekken gevoerd met de grondeigenaren. De beoordeling is, na overleg met vakspecialisten van de gemeente en enkele ketenpartners, door de kopgroep uiteengezet in een tussenadvies. Het tussenadvies is op woensdagavond 16 januari 2019 aan het dorp gepresenteerd. Bekijk de presentatie. Via onderstaande links is het tussenadvies te lezen en downloaden:

Waar staan we nu?

De kopgroep heeft, met inachtneming van de gehoorde reactie, een eindadvies opgesteld. Het college heeft het advies overgenomen en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bepaalt welke locaties daadwerkelijk uitgewerkt kunnen worden voor woningbouw. Besluitvorming door de raad wordt in mei 2019 verwacht. Belangstellenden kunnen zich voor een kavel of woning in Heino registreren. Dat kan vanaf 16 april via deze pagina. Via onderstaande links is het tussenadvies te lezen en downloaden. Bijlagen 1, 3 en 4 zijn hetzelfde als bij het tussenadvies.

Heeft u vragen of wilt u met de projectleiders in gesprek, stuur dan een mail naar francisca.holtman@raalte.nl.

Planning

De tijdlijn is een indicatie omdat dit een dynamisch traject is met veel interactie.

 • September/oktober 2018: Gesprekken grondeigenaren.
 • Najaar 2018: Nader onderzoek kansrijke locaties en kansrijke solitaire locaties.
 • 11 januari 2019: Tussenadvies openbaar op website.
 • 16 januari 2019: Presentatie tussenadvies aan Heino. U kunt tot en met 24 februari 2019 reageren op de bevindingen van de kopgroep via francisca.holtman@raalte.nl.
 • 24 januari 2019: Presentatie tussenadvies aan de gemeenteraad. Let op: op verzoek van de agendacommissie van de gemeenteraad vervalt deze presentatie.
 • April 2019: Kopgroep biedt haar eindadvies aan het college aan. Reacties naar aanleiding van het tussenadvies worden hierin meegenomen.
 • April 2019: College heeft het eindadvies van de kopgroep overgenomen en biedt het ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.
 • 16 april 2019: Openstellen inschrijving belangstellenden kavels.
 • 16 mei 2019: Rond-de-tafelgesprek bij Bij Ne9en in Heino. Aanvang 19.30 uur.
 • 23 mei 2019: Besluitvormende raad in de raadszaal in het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur.
 • 2019/2020: Ruimtelijke procedures.
 • Medio/eind 2020: Bouwrijp maken, uitgifte kavels (afhankelijk van het verloop van de ruimtelijke procedures).

Aanleiding

Om de komende tien jaar aan de woningvraag in Heino te kunnen voldoen, is behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. In eerste instantie gaat het om 60 tot 100 woningen. De meest recente uitleglocatie, Kiezebos III, bevindt zich in een afrondende fase. Naast deze nieuwbouw zijn de afgelopen jaren inbreidingslocaties ontwikkeld, zoals het voormalig gemeentehuis, locatie van Dijk, Kitchencafé en de Mariaschool. Op een aantal van deze locaties is de bouw nog gaande. De te realiseren woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen in de categorieën starters en middenklasse. Het kan gaan om woningen voor gezinnen maar ook voor één- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen.