Tijdelijke huisvesting statushouders op Park Den Alerdinck

De gemeente Raalte huurt Park Den Alerdinck vanaf begin 2024 voor de huisvesting van statushouders. Zij krijgen hier tijdelijk onderdak totdat er een woning in de gemeente Raalte beschikbaar is. De gemeente huurt de locatie voor drie jaar. Het gaat om 59 kamers in de gebouwen het Jachthuis en de Schaapskooi. De eerste statushouders arriveren begin februari.

Hoe gaat het op Den Alerdinck?

Veel gestelde vragen

Algemene informatie

Elke gemeente is verplicht om statushouders te huisvesten. Het Rijk bepaalt het aantal statushouders per half jaar per gemeente. De gemeente voldoet momenteel niet aan haar taakstelling, omdat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Daarom zoeken we naar een tussenoplossing.

Dit zijn vluchtelingen waarvan is erkend dat ze in Nederland mogen wonen. Zij hebben de dezelfde rechten en plichten als andere Nederlanders. Gemeenten moeten zorgen voor passende woonruimte. Een statushouder die door het COA gekoppeld is aan Raalte is dus een nieuwe inwoner van de gemeente Raalte.

De taakstelling voor de gemeente Raalte in 2023 was in eerste instantie 105 statushouders. De taakstelling is onlangs bijgesteld naar 84 statushouders. Op dit moment hebben we 49 statushouders een woning kunnen bieden. Deze maand verwachten we 7 statushouders een woningaanbod te kunnen doen en 23 statushouders te huisvesten die in afwachting zijn van gezinshereniging. De taakstelling voor het eerste deel van 2024 is 41. Voor het tweede half jaar van 2024 weten we nog niet wat de taakstelling gaat zijn.

Er is een landelijke crisis rondom de opvang en huisvesting van verschillende groepen vluchtelingen, waaronder statushouders. Deze crisis raakt ook de gemeente Raalte. Het Rijk en de regio oefenen grote druk uit op gemeenten om te voorzien in huisvesting van vluchtelingen. Ook over Park Den Alerdinck is de gemeente meermaals benaderd door het COA en ministerie. 

Met het aflopen van het contract van het COA op Park Den Alerdinck, de beschikbaarheid van de gebouwen en de moeite om de wettelijke taakstelling te behalen heeft de gemeente Raalte de mogelijkheden voor huisvesting op Park Den Alerdinck verkend.

Er zitten voor- en nadelen aan Park Den Alerdinck als tijdelijke doorstroomlocatie. Een nadeel is de relatief geïsoleerde ligging van Park Den Alerdinck, voordeel is dat de accommodatie zelf leegstaat en statushouders een eigen slaapkamer en sanitair biedt. Daarnaast hoeven statushouders niet langer in een AZC te wachten en kunnen ze starten met de inburgering.

In de gebouwen het Jachthuis en Schaapskooi zijn 59 kamers beschikbaar. De meeste kamers worden bezet door één persoon. Alleen in gezinssituaties zitten er meerdere mensen op een kamer. Deze kamers zijn groter. Het aantal statushouders kan variëren. De gemeente huurt de locatie voor drie jaar.

De gemeente zet al in op de bouw van extra (sociale huur) woningen, voorbeelden hiervan zijn de verschillende nieuwbouwprojecten in Raalte en de andere dorpen. Daarnaast kijken we naar alternatieven om woningbouw sneller te realiseren, zoals flexwonen. Het pand aan Arkelstein 2 in Raalte is een voorbeeld van flexwonen. Over de mogelijkheden om de krapte op de woningmarkt aan te pakken blijven we in gesprek met woningbouwcorporatie SallandWonen. Wanneer blijkt dat de doorstroom vanuit Park Den Alerdinck onvoldoende lukt, dan vindt er geen nieuwe instroom plaats.  

De statushouders komen uit verschillende landen, zoals Syrië, Eritrea, Iran, Soedan en Jemen. 

De eerste statushouders komen in de week van 5 februari aan. De instroom verloopt geleidelijk; vier statushouders per week. Eind maart zijn er iets meer dan dertig bewoners. 

Zorg en onderwijs

De locatieleiders bieden maandag t/m vrijdag overdag begeleiding. Zij zijn zowel het eerste aanspreekpunt voor de statushouders, als voor u als omwonenden. Vluchtelingenwerk biedt ondersteuning bij het aanvragen van financiële regelingen, het regelen van praktische zaken (in samenwerking met de locatieleiders) en juridische processen. De gemeente bepaalt samen met de statushouder de inburgeringsroute en monitort het verloop.

Inburgering vindt in Zwolle of Raalte plaats. Ook kijkt de gemeente naar mogelijkheden om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Statushouders moeten Nederlanders leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren.

Als nieuwkomers de Nederlandse taal spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, kunnen zij beter meedoen.

Statushouders leren net als ons fietsen. Ze krijgen ook fietsles. We kijken daarnaast nog naar andere mogelijkheden van vervoer. Hierover zijn we in gesprek met de buurtbus.

Kinderen gaan in principe naar de taalschool in Raalte.

De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van medische zorg. Hierover zijn we met de praktijken in Heino in gesprek. Het eerste half jaar vallen de statushouders nog onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Daarna moeten ze zelf een zorgverzekering afsluiten.

Ja, mits dit de inburgering niet in de weg staat. Daarnaast stimuleren we vrijwilligerswerk. Hoe meer de statushouders deelnemen aan de samenleving, hoe eerder zij zich hier thuis voelen.

Veiligheid

Ja, er worden huisregels opgesteld. Hierin staan onder andere afspraken over hoe laat het rustig moet zijn, omgangsvormen en afval.

Het is belangrijk dat de statushouders in het donker goed zichtbaar zijn. Daarom zorgen we voor goede fietsverlichting en hesjes tijdens het wandelen.

In de eerste maanden zullen boa’s vaker in de omgeving aanwezig zijn en Park Den Alerdinck bezoeken. 

Praktisch

Het college van B&W heeft op 28 november een positief besluit genomen. Dat betekent dat we het vergunningsproces starten. Vanaf begin 2024 kunnen de eerste statushouders op Park Den Alerdinck terecht.

De buurt ontvangt elke zes maanden een nieuwsbrief. Daarnaast starten we een omwonendenoverleg. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Maaike van der Veen via maaike.vander.veen@raalte.nl. 

Vragen

Timo de Jong en Marije Stalknecht zijn de locatieleiders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u als omwonende. In het begin - in ieder geval tot 1 maart - zal dit ook in het weekend en ’s avonds zijn. Indien noodzakelijk blijft dit na 1 maart ook zo. 

Timo en Marije zijn te bereiken op:

  • 06 - 2704 4625 (Timo de Jong) 
  • 06 - 3111 5767 (Marije Stalknecht)

Bij vragen aan de gemeente kunt u terecht bij Maaike van der Veen via 06 - 1002 1466 en maaike.vander.veen@raalte.nl.  

Ondervindt u overlast, dan kunt u contact opnemen met de locatieleiders. Bij herhaalde overlast kunt contact opnemen met de politie, via 0900-8844. Zijn de hulpdiensten direct nodig, dan belt u 112.