build-reside iconRichtlijnen voor windenergie in de gemeente Raalte

Richtlijnen voor windenergie in de gemeente Raalte

Dat we over moeten stappen naar duurzame energie is bekend. En dat we daarbij zonneparken én windmolens nodig hebben ook. Een windmolenproject levert veel duurzame energie op, maar heeft ook impact op de omgeving. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat een windmolenproject in overleg of zelfs samen met de omgeving wordt ontwikkeld. Om duidelijkheid te geven waar een initiatiefnemer van een windmolenproject aan moet voldoen ontwikkelen we richtlijnen. De richtlijnen gaan onder andere over hoe het kan passen in het landschap, hoe de omgeving kan meeprofiteren, lokaal eigenaarschap en hoe omwonenden betrokken worden bij een initiatief. Het proces om tot richtlijnen te komen is tijdelijk ‘on hold’ gezet.

Gemeente Raalte stelt richtlijnen voor windenergie tijdelijk uit

We zijn eind 2020 gestart met een proces om tot richtlijnen voor windenergie te komen. Dit zijn richtlijnen waar een initiatiefnemer van een windmolenproject aan moet voldoen. Het proces wordt tijdelijk ‘on hold’ gezet.  Aanleidingen hiervoor zijn een recente uitspraak van de Raad van State over de noodzaak van een milieubeoordeling op windturbinenormen, lopende RIVM-onderzoeken naar gezondheidseffecten en onzekerheden rondom het nieuwe regeerakkoord.

Een windmolenproject levert veel duurzame energie op, maar heeft ook impact op de omgeving. Het college van B&W vindt het daarom belangrijk dat de omgevingseffecten goed worden onderzocht. Want ook in de gemeente Raalte leven zorgen over geluidsoverlast en gezondheidseffecten. Er zijn momenteel veel onzekerheden rondom windenergie. Het college van B&W kiest er daarom voor om pas op de plaats te maken en de onderzoeksresultaten af te wachten, voordat ze verdere stappen zet.

Hoe verder?

De regering gaat een milieubeoordeling maken. Dit gaat over algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Het onderzoek van de RIVM loopt momenteel al. Zodra er meer duidelijkheid is over de onderzoeksresultaten, komt het college van B&W bij de gemeenteraad terug met een procesvoorstel. Het nieuwe – nog op te stellen- regeerakkoord zal hier ook invloed op hebben. Hoe groot die invloed is, hangt af van de rol die het Rijk wil pakken in de energietransitie.

Op andere duurzaamheidsterreinen werkt de gemeente ondertussen hard door. Denk bijvoorbeeld aan zonneparken en het informeren over en stimuleren van woningverduurzaming en energiebesparing.

Over de richtlijnen

De richtlijnen voor windenergie gaan onder andere over inpassing in het landschap, hoe de omgeving kan meeprofiteren, lokaal eigenaarschap en hoe omwonenden betrokken worden bij een initiatief. Eerder konden inwoners via een online vragenlijst aangeven wat zij belangrijk vinden als het om windenergie gaat. Daarna volgden een verdiepende webinar en een aantal gesprekken met de gemeenteraad, waarbij inwoners konden meepraten. Ook bij het verdere proces zullen inwoners weer betrokken worden. 

Zodra hier meer over bekend is, zal de informatie op deze pagina worden geplaatst. Wil je liever een mail ontvangen als er ontwikkelingen zijn? Dat kan! Meer dan 500 mensen hebben zich hier al voor ingeschreven. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar duurzaam@raalte.nl

Update erfwindmolens

In de gemeente Raalte vind je in het buitengebied een aantal kleine erfwindmolens van maximaal 25 meter. Deze erfwindmolens wekken energie op voor eigen gebruik.  Deze kleine windmolens worden vaak in combinatie met zonnepanelen geplaatst en helpen bij het energieneutraal maken van (boeren)bedrijven. De erfwindmolens van 25 meter leveren op dit moment te weinig op om financieel haalbaar te zijn. Daarom vindt de gemeente het tijd om opnieuw naar de regels te kijken en gaat hierover in gesprek met de gemeenteraad tijdens het rond-de-tafelgesprek op 9 februari 2023. Het college van B&W stelt voor om de maximale hoogte te verhogen naar 35 meter en onder bepaalde voorwaarden naar 40 meter. Het is aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen.


Tijdens het rond-de-tafelgesprek bespreekt de gemeenteraad verschillende hoogtes (25, 35 en 40 meter) inclusief de gevolgen voor onder andere de omgeving, het landschap en de stroomopbrengst. Hiermee geeft de raad richting voor het vervolg, waarna verdere uitwerking plaatsvindt. Bij een eventuele verhoging van de maximale hoogte zal dit een aanpassing aan het huidige bestemmingplan zijn, inclusief bijbehorende procedures.

Wil je meepraten? Dat kan! Meld je voor 9 februari 12.00 uur aan via griffie@raalte.nl. De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur live te volgen via www.raalte.notubiz.nl/live

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via