Gemeente Raalte zet koers komende jaren door

25 april 2024
Algemeen

De gemeente Raalte steeds een beetje mooier maken; dat is ons doel. De gemeente zet in de kadernota 2025 – 2028 haar koers door en werkt aan drie grote opgaven. Groei, leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken en een toekomstbestendig buitengebied. Zo wordt de gemeente Raalte nog mooier, groener, leefbaarder en toekomstbestendiger. Het is de kunst om onze ambities te realiseren en tegelijkertijd een financieel gezonde gemeente te blijven, ondanks het gebrek aan geld vanuit Den Haag. Het college van B&W biedt de concept kadernota nu aan de gemeenteraad aan. 

In drie opgaven bouwen we verder op het stevige fundament van de gemeente Raalte. 

Groei van de gemeente Raalte

De gemeente Raalte gaat groeien. We bouwen de komende 10 jaar 3.000 woningen. De groeibeelden voor Raalte en Heino zijn af. Met de groeibeelden wordt de omgevingsvisie geactualiseerd en gaat de gemeente aan de slag met de meest kansrijke locaties. Ook maakt de gemeente een analyse van de buurtdorpen om de woningbouwvraag in deze dorpen te realiseren. 

Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken 

Onze dorpen en wijken zijn over het algemeen fijne plekken om te wonen en (samen) te leven. We zien wel verschillende uitdagingen op ons afkomen. Bijvoorbeeld in vrijwilligers of inwoners met een kwetsbaarheid in de wijk. Ook staan we voor investeringen om onze dorpen en wijken in fysieke zin te onderhouden.  Daarom werken we vanuit het perspectief van de inwoner aan oplossingen die meerdere doelen dienen. Dit vraagt om maatwerk en het maken van keuzes, want we weten dat geen wijk of dorp hetzelfde is.

Toekomstbestendig buitengebied

De uitdagingen om ons buitengebied toekomstbestendig te maken is groot. Onduidelijkheden en onzekerheden zijn op alle terreinen voelbaar. Het buitengebied is de plek waar agrariërs ondernemen en waar in de praktijk diverse transities plaatsvinden. We werken waar mogelijk stap voor stap toe naar meer duidelijkheid en zijn er voor onze inwoners.

Bij de uitwerking van de drie opgaven spelen participatie, duurzaamheid en dienstverlening een belangrijke rol. 

Financiële vertaling

De kadernota bepaalt de koers van de gemeente Raalte. Inhoudelijke en financiële vertaling vindt later dit jaar bij de begroting plaats. Wethouder financiën Alexander Kreule: ‘We zijn voor het grootste gedeelte van ons geld afhankelijk vanuit Den Haag. Er komt veel op ons af waarvan de financiële vertaling nog moet plaats vinden. Hier willen we geld voor vrij maken en dat betekent keuzes maken. We moeten werken met de financiële middelen die we hebben en die zijn niet toereikend om alle taken en ambities uit te voeren’. 

Meepraten en besluitvorming

Op 16 mei bespreekt de gemeenteraad de kadernota in een rond-de-tafelgesprek. Op 30 mei volgt de besluitvorming tijdens de raadsvergadering. Beide bijeenkomsten zijn live te volgen via raalte.notubiz.nl/live of vanaf de publieke tribune. Wil je meepraten? Dat kan tijdens het rond-de-tafelgesprek. Meld je dan voorafgaand aan de vergadering bij de griffie via griffie@raalte.nl.

> Bekijk de kadernota 2025 -2028 (punt 6)externe-link-icoon