Bomen en invasieve soorten

Bomen

Bomen, ze staan er vaak al zolang we ons kunnen herinneren. Zo gewoon en toch zijn ze van groot belang voor de kwaliteit van onze leefomgeving Ze houden stof vast en absorberen bepaalde gassen. Ze brengen verkoeling en gaan hittestress tegen. Dit doen ze door jaarlijks honderden liters water te verdampen die de warmte van de omringende lucht opneemt. Door bomen aan te planten in dicht bebouwde gebieden kan je de natuurwaarde en recreatieve waarde in deze gebieden verhogen. Groen verfraait de omgeving waardoor een dicht bebouwde omgeving aangenamer wordt om er te vertoeven. Bomen zorgen voor de beleving van natuur in de kernen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen fitter zijn in de buurt van groene plekken.

Ze geven niet alleen een groen beeld, ze vormen ook belangrijke nestel-, woon- of voedselplaatsen voor dieren en insecten. Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons waardevolle groen en de bomen in Raalte. En ze dragen ook in grote mate bij aan het tegengaan van de negatieve effecten van het veranderende klimaat, zoals het voorkomen van hittestress (door schaduw en verdamping), vastleggen van koolstofdioxide en fijnstof en opnemen van water.

Bijzondere bomen beschermen

Voor de boom zelf maakt het niet uit van wie de grond is waar die in staat. Het is echter wel van belang om te kunnen bepalen wie voor ze zorgt en hoe ze beschermt kunnen worden. Belangrijke bomen met landschappelijke waarden staan vermeld in bestemmingsplannen. Deze zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Invasieve soorten

Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen na het jaar 1500 in een gebied zijn terechtgekomen waar ze van nature niet thuishoren. Ze zijn hier door transport, handel of toerisme geïntroduceerd. Ze vestigen zich en vermeerderen zich explosief ten koste van soorten die van oorsprong wel thuishoren in het gebied. Ze zijn veelal niet kieskeurig wat betreft standplaats. Ze hebben in Nederland geen natuurlijke vijanden en hebben een sterke groeikracht en worden dus niet geremd in groei en verspreiding.

In de gemeente Raalte breiden vooral de Japanse Duizendknoop (één van de Aziatische Duizendknopen) en de Reuzenberenklauw steeds verder uit. De Japanse Duizendknoop vormt een bedreiging voor de biodiversiteit, doordat ze inheemse soorten verdringen en schade kunnen toebrengen aan bouwwerken, verhardingen en stabiliteit van de taluds. Daarnaast zorgen voor hoge beheerskosten. Meer informatie over de Japanse duizendknoop in de gemeente Raalte.

Er zijn een aantal gangbare bestrijdingsmethoden, die sterk variëren in effectiviteit, risico op verspreiding, tijdsduur, arbeidsinzet, energieverbruik en kosten. De inzet van de methoden is afhankelijk van de locatie. Naast de gangbare bestrijdingsmethoden vindt er momenteel door de Universiteit Leiden onderzoek plaats naar biologische bestrijding van de Aziatische Duizendknoop door inzet van gespecialiseerde natuurlijke vijanden.