Zelf je ondersteuning inkopen

Je wilt hulp of ondersteuning inkopen met behulp van een persoonsgebonden budget (pgb). Dat kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding, een kort verblijf in een instelling of jeugdhulp zijn.

Stappen inkopen hulp of ondersteuning

Heb je ondersteuning nodig vanuit de Wmo? Dan kun je met een vraag terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente Raalte. Voor ondersteuning vanuit de Jeugdhulp, neem je contact op met team Jeugd (jeugd@raalte.nl of 0572-347799). 

Er volgt een gesprek waarin een consulent samen met jou naar de vraag en een mogelijke oplossing kijkt. We bespreken welke hulp of ondersteuning bij je past en of je een maatwerkvoorziening nodig hebt. Dit is bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding thuis of in een groep.

Blijkt uit het gesprek met de gemeente dat een maatwerkvoorziening de beste oplossing is? Dan kan de hulp of ondersteuning worden geregeld. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Persoonsgebonden budget (pgb)
 2. Zorg in natura (zin)

1. Persoonsgebonden budget (pgb)

Je krijgt een budget waarmee je zelf hulp, begeleiding of zorg inkoopt. Je zoekt zelf een geschikte zorgverlener. Dit kan een zorginstelling zijn, maar ook een zelfstandig hulpverlener (zzp-er). Je mag ook iemand uit je eigen omgeving betalen voor hulp en zorg.

Je regelt zelf de afspraken met de zorgverlener(s). Ook ben je verantwoordelijk voor de administratie en de kwaliteit van de zorg die je krijgt.

Op www.pgb-test.nlexterne-link-icoon kun je een test doen om te kijken of een pgb bij je past. Lijkt een pgb je lastig? Dan kun je kiezen voor zorg in natura.

2. Zorg in natura (zin)

Je kiest een zorgaanbieder uit een lijst met zorgverleners van de gemeente Raalte. De gemeente heeft met deze zorgverleners afspraken gemaakt. Ook bewaken wij de kwaliteit van de zorg en betalen de kosten direct aan de zorgaanbieder.

Je maakt zelf afspraken over de dagen of tijden waarop je zorg krijgt. Verder hoef je niets te doen. Klik hier voor alle zorgaanbieders. 

Cliëntondersteuning: onafhankelijk advies

Het kiezen tussen een persoonsgebonden budget of zorg in natura kan lastig zijn. Net als het aanvragen van zorg. Er zijn veel partijen en veel regels.

Een cliëntondersteuner geeft advies over de zorg die bij je past en kan helpen bij het aanvragen van die zorg. Voor cliëntondersteuning kun je gratis terecht bij MEE IJsseloevers of Vriendendiensten.

MEE Samen: 088 633 0 633, https://www.meesamen.nl/mee-in-jouw-gemeente/raalteexterne-link-icoon

Vriendendiensten: 0570 613 747, www.vriendendienstendeventer.nlexterne-link-icoon

Eigen bijdrage voor ondersteuning met een pgb

Je betaalt soms een eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning. Het maakt niet uit of je kiest voor zorg in natura of een pgb. De bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld en geïncasseerd. Meer informatie over de eigen bijdrage vind je op www.hetcak.nlexterne-link-icoon. Op deze site staat ook een rekenprogramma, waarmee je zelf de hoogte van de eigen bijdrage kunt berekenen.

Voor hulp of ondersteuning die je met een pgb wilt regelen, vul je het pgb budgetplan in.

In dit plan geef je aan:

 • Waarom je hulp of ondersteuning met een pgb wilt inkopen in plaats van met zin.
 • Hoe je het budget wilt besteden.
 • Wie jouw zorgverlener wordt.
 • Of je zelf alle zaken rondom het pgb regelt of dat je iemand hebt gemachtigd om dit te doen.

Het ingevulde en ondertekende pgb budgetplan stuur je op naar de gemeente Raalte. Als het door jouw ingevulde budgetplan niet voldoende duidelijk is voor ons, dan nemen wij contact met je op voor meer informatie of met de vraag om het pgb budgetplan aan te vullen.

Wat kun je inkopen met een pgb?

Je mag het pgb alleen gebruiken om zorg in te kopen die door de gemeente is toegekend. Dit is bijvoorbeeld:

 • Huishoudelijke hulp
 • Begeleiding thuis
 • Begeleiding groep/dagbesteding (met of zonder vervoer)
 • Kortdurend verblijf

Ook eventuele reiskosten van de zorgverlener mag je uit het pgb betalen

Waar mag je het pgb niet voor gebruiken?

Je mag iemand niet uit het pgb betalen voor het doen van de pgb administratie of voor bemiddeling. Ook eigen onkosten zoals postzegels, telefoon- of reiskosten (tenzij je voor reiskosten een indicatie hebt gekregen) kun je niet uit het pgb betalen.

De eigen bijdrage, die je aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) moet betalen, kun je ook niet vanuit het pgb betalen.

Iemand die de zaken rondom de pgb regelt

Het pgb brengt veel administratie en regelwerk met zich mee. De gemeente bekijkt samen met jou of je alle zaken rondom een pgb zelf kunt regelen.

Soms is het nodig dat iemand helpt. Dan kun je hiervoor iemand machtigen, deze persoon is jouw vertegenwoordiger. Hij of zij mag namens jou zorgovereenkomsten ondertekenen of de administratie doen. Dit kan iemand uit je eigen omgeving zijn of een erkend pgb-bureau.

De kosten voor deze hulp mag je niet uit het pgb betalen. Om te voorkomen dat zaken door elkaar gaan lopen, is het niet wenselijk dat de vertegenwoordiger ook de zorgverlener is.

Als je een vertegenwoordiger hebt, dan registreert de gemeente dit. Heb je geen vertegenwoordiger meer? Of gaat iemand anders de zaken regelen? Meld dit dan bij de gemeente.

Kwaliteitseisen ondersteuning

We vinden het belangrijk dat je goede zorg inkoopt. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Wij voeren regelmatig controles uit bij alle aanbieders waarmee wij een contract hebben of die via een pgb hulp verlenen aan onze inwoners. We kijken dan of de zorgverlener werkt volgens een bepaalde standaard, de rechten respecteert en betrouwbaar is. Er is met je besproken aan welke kwaliteitseisen de hulp of ondersteuning moet voldoen. Is de kwaliteit onvoldoende, dan kunnen wij besluiten je geen pgb te geven of het pgb stop te zetten.

We beoordelen of je  bekwaam bent om de taken die horen bij een PGB op een verantwoorde wijze uit te voeren. Vervolgens krijg je een brief met ons besluit. Dit noemen we de beschikking. Hierin lees je of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd dan staat in de beschikking:

 • waar je een pgb voor krijgt
 • voor welk uurtarief je maximaal uw hulp kunt inkopen
 • de hoogte van het budget
 • voor hoe lang je de hulp of ondersteuning kunt inkopen.

Hoogte van het persoonsgebonden budget

De hoogte van het pgb lees je in de beschikking. Dit bedrag is een totaalbedrag voor de ondersteuning die je voor een bepaalde periode ontvangt. Elk jaar worden de budgetten door de gemeente vastgesteld. Ook indexeren we elk jaar de persoonsgebonden budgetten. We passen ze dan aan de prijswijzigingen in de markt aan.

Wanneer eindigt het recht op een pgb?

In het besluit staat de einddatum van jouw pgb. Het pgb eindigt ook als je:

 • langer dan twee maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis;
 • vraagt om zorg in natura in plaats van een pgb;
 • niet langer over een vast woonadres beschikt;
 • het pgb gebruikt voor iets anders dan voor de ondersteuning die is toegekend.
 • zich niet houdt aan de bij het pgb behorende verplichtingen.

Is er sprake van dit soort wijzigingen? Geef dat dan direct door aan de gemeente.

Bij wie kun je zorg inkopen?

Je kunt zorg inkopen bij een zorgverlener die je zelf uitkiest. Dit kan een zorginstelling, een particuliere organisatie of een zelfstandige zonder personeel zijn. Dit kan ook een familielid of kennis zijn.

Voor het bepalen van de hoogte van het pgb is het belangrijk dat je aan ons doorgeeft bij wie je de zorg afneemt.

Het uurtarief dat we binnen het pgb maximaal vergoeden vind je op onze website.

Afspraken maken met de zorgverlener

Met de gegevens uit de beschikking kun je afspraken maken met de zorgverlener(s):

 • Welk werk gaat de zorgverlener doen?
 • Op welke tijden krijg je hulp of ondersteuning?
 • Wat betaal je hiervoor?

Je zet deze afspraken samen met de zorgverlener(s) op papier. Gebruik hiervoor een modelzorgovereenkomst van de SVB. Deze vind je op www.svb.nl/pgbexterne-link-icoon. Ook kun je een modelzorgovereenkomst telefonisch opvragen via 030-264 82 00.

Er zijn verschillende zorgovereenkomsten voor verschillende situaties. Het is belangrijk dat je de juiste zorgovereenkomst gebruikt. Je ondertekent beiden de zorgovereenkomst en stuurt hem naar de SVB.

Van de SVB hoor je of de zorgovereenkomst is goedgekeurd of niet.

Je verandert van zorgverlener

Een verandering van zorgverlener kan gevolgen hebben voor de hoogte van jouw pgb. Overleg daarom altijd met de gemeente voordat je een zorgovereenkomst met een andere zorgverlener afsluit. Neem hiervoor contact op met het sociaal loket van de gemeente Raalte. Bij wijziging van zorgverlener heeft de gemeente een nieuwe pgb-budgetovereenkomst nodig, in dat geval geef je aan de SVB door dat je het contract met de oorspronkelijke zorgverlener beëindigt.

Als de zorgovereenkomst is goedgekeurd, kun je de facturen van de geleverde hulp declareren bij de SVBexterne-link-icoon. De SVB controleert de declaraties en betaalt deze rechtstreeks uit aan de zorgverlener. Je krijgt het geld dus niet eerst op je eigen rekening.

Inzicht in jouw pgb

Je kunt de pgb-zaken digitaal regelen en inzicht houden op de persoonlijke pagina ‘Mijn pgb’. Deze pagina vind je op de website van de SVB. Log in met DigiD om hiervan gebruik te kunnen maken.

Maximum uurloon

Op ‘Mijn pgb’ zie je ook een maximaal uurloon. Dit bedrag is enkele euro’s hoger dan het aan jou toegekende pgb-uurloon. Belangrijk is dat je weet dat dit maximale uurloon (bij de SVB) dus niet hetzelfde is als het toegekende pgb-uurloon.

Als je toch besluit de zorgverlener een hoger uurloon uit te betalen dan het toegekende pgb-uurloon, is dat je eigen verantwoordelijkheid. Omdat het budget dan eerder op is, loop je het risico dat je aan het eind van de indicatie budget tekort komt en zelf moet bijstorten. In overleg met de SVB is een vrijwillige bijstorting altijd mogelijk als het budget niet toereikend is. De SVB kan hierover meer informatie geven.

Eénmalige uitkering bij plotselinge beëindiging

Als de zorgovereenkomst van rechtswege en zonder opzegtermijn eindigt (bijvoorbeeld bij een opname of overlijden), dan kan de zorgverlener die door jou uit het pgb betaald werd éénmalige uitkering ontvangen. Dit kan alleen als het budget dit toelaat. Deze éénmalige uitkering bedraagt maximaal één gemiddeld maandloon, berekend over de laatste 3 gewerkte maanden. Een éénmalige uitkering kan alleen betaald worden bij een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met een partner of familielid.