Woningbouw Luttenberg

Woningbouw Luttenberg

In Luttenberg is behoefte aan een nieuwe woningbouwlocatie. De locatie is samen met de inwoners van Luttenberg bepaald. We zijn in een interactief proces van drie kansrijke locaties naar één voorkeurslocatie gegaan: de locatie aan de Luttenbergerweg. In oktober 2019 stemde de gemeenteraad hiermee in. Momenteel werken we aan een concreet plan voor deze locatie en bereiden we de nieuwbouw voor. Wat komt hierbij kijken en hoe pakken we dat aan?

Aankoop van de grond

Om de locatie tot nieuwbouwlocatie te kunnen ontwikkelen, moeten we het perceel aankopen. Er vinden momenteel gesprekken over de grondaankoop plaats. Het proces gaat ondertussen door.

Wat gaat er gebeuren?

Als eerste stap maken we een stedenbouwkundig ontwerp. Dat ontwerp geeft weer hoe de buurt wordt ingericht. Waar kunnen woningen gebouwd worden? En hoe komt de openbare ruimte eruit te zien? Onder de openbare ruimte verstaan we onder andere straten, openbaar groen, parkeervakken en voorzieningen voor opvang van regenwater. Onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp is ook de verkeerskundige ontsluiting voor auto’s en de aansluiting op bestaande fiets- of voetpaden. De uitgangspunten voor de locatie staan in een nota beschreven.

We vinden het belangrijk om dit samen te doen. Daarom hebben we de directe omgeving om hun wensen en aandachtspunten gevraagd. Deze input nemen we mee bij het opstellen van een concept ontwerp. Dit ontwerp presenteren we vervolgens aan het dorp, zodat iedereen kan meepraten. Dit kan eventueel tot aanpassingen leiden. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarna het definitieve ontwerp vast.

Vervolg

Als het stedenbouwkundig ontwerp gereed is, volgt het opstellen van het bestemmingsplan. Ten behoeve van het bestemmingsplan voeren we diverse locatieonderzoeken uit. Zoals een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, inventarisatie van flora en fauna en controleberekeningen van luchtkwaliteit en veiligheid.

Het streven is om eind dit jaar het bestemmingsplan gereed te hebben, zodat dit begin 2021 ter inzage gelegd kan worden. In de eerste helft van 2021 starten we met de kaveluitgifte en in de tweede helft van 2021 vindt het bouwrijp maken plaats. We verwachten dat de bouw van de woningen eind 2021 kan starten.

Gedurende het gehele traject is er regelmatig overleg met Plaatselijk Belang Luttenberg.

Planning

Hieronder staat de planning op hoofdlijnen weergegeven.

Tot september 2020

  • Gesprekken over aankoop perceel
  • Opstellen stedenbouwkundig plan
  • Vaststellen stedenbouwkundig plan door het college

September t/m december 2020

  • Uitvoeren diverse locatieonderzoeken
  • Opstellen bestemmingsplan

Januari t/m augustus 2021

  • Bestemmingsplan in procedure
  • Voorbereiding bouwrijp maken
  • Start kaveluitgifte

September t/m december 2021

  • Bouwrijp maken terrein
  • Start bouw woningen

Interesse?

Heeft u interesse in dit nieuwbouwplan voor Luttenberg? Vul dan het interesseformulier in.

Contact

Heeft u vragen of wilt u met het projectteam in gesprek? Stuur dan een mail naar projectleider Vincent van Zuijlen, via vincent.van.zuijlen@raalte.nl.

Luchtfoto Luttenberg
Locatie Luttenbergerweg

Contact woningbouw Luttenberg

Heeft u vragen of wilt u met de projectleiders in gesprek? Stuur dan gerust een mail naar Vincent van Zuijlen, via vincent.van.zuijlen@raalte.nl