Schoonhetenseweg en Portlanderdijk

Er is onderhoud nodig aan de wegen en bomen van de Schoonhetenseweg en een deel van de Portlanderdijk. De gemeente Raalte grijpt deze kan aan om ook de verkeersveiligheid mee te nemen in de aanpak. Er is daarom onderzoek gedaan naar de huidige (technische) kwaliteit en situatie van de wegen. Daarnaast is in samenwerking met bewoners en Odin Landschapsontwerp een toekomstvisie ontwikkeld. Het onderzoek en de toekomstvisie zijn verder uitgewerkt in een definitief ontwerp.

Locatie

Het project betreft:

  • Schoonhetenseweg: vanaf de N332 tot aan de N35
  • Portlanderdijk: vanaf de Schoonhetenseweg tot aan de Haarlesedijk

Onderzoek, ruimtelijke visie en inrichtingsplan

Samen met de klankbordgroep van aan- en omwonenden is een ruimtelijke visie opgesteld. Dit is uitwerkt in een aantal schetsen. De afgelopen jaren is deze ruimtelijk visie verder ontwikkeld, zijn er veel onderzoeken uitgevoerd en adviezen ingewonnen om de ruimtelijke visie tot uitvoering te brengen. Hierin staan het verbeteren van de verkeersveiligheid, het behoud van de structuur van bomenlaan en het historische karakter van de Schoonhetenseweg en Portlanderdijk centraal.

In een aantal gesprekken met de klankbordgroep en op basis van de onderzoeken en adviezen is een inrichtingsplan opgesteld. Deze is eind 2022 bij een openbare inloopbijeenkomst getoond. In 2023 zijn enkele verdiepende onderzoeken uitgevoerd en is het definitief ontwerp opgesteld. 

Op 11 maart 2024 is een openbare inloopbijeenkomst, waar het definitieve ontwerp wordt toegelicht. Bekijk het definitief ontwerp onderaan deze pagina.

Uitvoering

In 2024 wordt de werkvoorbereiding verder opgepakt en wordt het bestek en bestektekeningen opgesteld waarmee de aannemer aan het werk kan. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland na de zomer van 2024. 

Contact

Heb je vragen over het project Schoonhetenseweg en Portlanderdijk? Neem dan gerust contact op met projectleider Frank van den Hoek, via frank.van.den.hoek@raalte.nl.