Afgezaagde boom stronk

Kapvergunning particuliere bomen (binnen de bebouwde kom)

Als gemeente werken we voortdurend aan het verbeteren van de regelgeving. Zo hebben we de regels voor het kappen van bomen op eigen erf eenvoudiger gemaakt. Voorheen hadden boomeigenaren voor het kappen van elke boom met een diameter vanaf 35 cm een vergunning nodig. Nu hoeft er binnen de bebouwde kom alléén voor geselecteerde bomen nog een kapvergunning te worden aangevraagd.

Bomen en houtopstanden die aan de selectiecriteria voldoen en dus vergunningsplichtig zijn staan op een lijst van ‘Beschermwaardige bomen’. Op de digitale kaart vind je alle beschermwaardige bomen in de gemeente Raalte. Op de informatiepagina over beschermwaardige bomen vind je meer informatie over de lijst, de selectiecriteria en beschikbare subsidie voor advieskosten.

Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. Voor alle andere bomen en andere houtopstanden binnen de bebouwde kom is geen vergunning nodig.

De Wet Natuurbescherming is en blijft van toepassing.

Grenzen bebouwde kom

Met de bebouwde kom wordt bedoeld het als bebouwde kom aangewezen gebied op grond van artikel 4.1, aanhef en onder a, van de Wet natuurbescherming.