Handhavingsverzoek

Als je denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kun je u bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen. Bij een verzoek om handhavingexterne-link-icoon vraag je aan de gemeente om een besluit te nemen om handhavend op te treden tegen een overtreding.

Een verzoek om handhaving is iets anders dan een overtreding melden:

Het verschil tussen een melding en een verzoek om handhaving:

  • Verzoek om handhavingexterne-link-icoon: bij een verzoek om handhaving moeten wij een besluit nemen. Dat wil niet zeggen dat we ook moeten gaan handhaven. We kunnen een verzoek om handhaving ook afwijzen. Een verzoek om handhaving kan niet anoniem worden ingediend.
  • Melding: als je een melding indient, is de gemeente niet verplicht om iets te doen. Wij beoordelen een melding op de risico’s die er zijn. Zijn de risico’s of gevolgen klein, dan kan het zijn dat er niet (direct) wordt gehandhaafd. Een melding kan anoniem worden ingediend. Meer informatie vind je op overtreding  melden.

Eisen aan handhavingsverzoek

Bij een verzoek om handhaving doe je een aanvraag om handhavend op te treden. Hierop moet het college van burgemeester en wethouders of alleen de burgemeester een besluit nemen. Aan een handhavingsverzoek worden een aantal formele eisen gesteld:

1) Je moet belanghebbende zijn

Om te kunnen verzoeken om handhaving moet je belanghebbende zijn. Bijvoorbeeld als de buren bouwen zonder de benodigde omgevingsvergunning of als jij als direct omwonende van een horecagelegenheid geluidsoverlast ervaart van het horecabedrijf.

Bij het indienen van een handhavingsverzoek ben je niet anoniem. Om te kunnen beoordelen of je een belanghebbende bent, is het noodzakelijk dat bekend is wie om handhaving verzoekt.

  • Je moet dus jouw naam en adresgegevens vermelden;
  • Ook moet het verzoek om handhaving een datum hebben. Er zijn namelijk termijnen in de wet opgenomen.

2) Je dient een duidelijk verzoek in te dienen

In het verzoek om handhaving maak je duidelijk welke overtreding wordt begaan, hoe je hierdoor in jouw belang wordt geraakt en op welke manier het gevolgen heeft voor jou. Hoewel je geen bewijs hoeft aan te leveren, wordt wel verwacht dat je de overtreding zo uitgebreid mogelijk beschrijft. Je kunt dan denken aan de plaats, tijd of de tijdsduur van de overtreding. Indien mogelijk voeg je ondersteunend materiaal bij, zoals foto’s of geluidsopnames.

Ik heb een handhavingsverzoek ingediend en nu?

Tijdens de behandeling van een verzoek worden jouw belangen en die van degene op wie het verzoek betrekking heeft tegen elkaar afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt bij de andere partij dat je het verzoek hebt ingediend. Om deze reden wordt een anoniem verzoek om handhaving niet in behandeling genomen. Als is vastgesteld dat je belanghebbende bent, stellen wij een onderzoek in. Zo bekijken we of er inderdaad sprake is van een overtreding. Mocht uit het onderzoek blijken dat er daadwerkelijk een overtreding is begaan, dan wordt in de regel een handhavingstraject opgestart.

Zo verloopt een handhavingstraject Een handhavingstraject bestaat uit maximaal 3 stappen om de overtreding door de overtreder te laten beëindigen:

  • een ambtelijke waarschuwing om iemand te wijzen op een overtreding;
  • een voornemen om iemand een herstelsanctie (last) op te leggen;
  • de definitieve last (bijvoorbeeld een dwangsom).

Een handhavingstraject kan enige tijd in beslag nemen. Soms kan een dergelijk traject wel enkele maanden tot jaren duren. Dit hangt af van de complexiteit van de zaak.

Legalisatieonderzoek

Als sprake is van een overtreding, dan onderzoeken wij eerst of de overtreding kan worden gelegaliseerd. Bijvoorbeeld met een (omgevings)vergunning of een ontheffing. Dit zijn wij verplicht en noemen we een legalisatieonderzoek.

Besluit, bezwaar en beroep

Bij een verzoek om handhaving krijg je altijd een beslissing (besluit) op het verzoek. Dit kan enige tijd duren, omdat er onderzoek moet worden verricht. Als er sprake is van een overtreding, kost ook het handhavingstraject tijd. Uiteraard word je op de hoogte gehouden van de voortgang van het handhavingstraject.

Het is ook mogelijk dat de gemeente besluit niet handhavend op te treden, ook al is er sprake van een overtreding. Handhaving moet namelijk evenredig/passend zijn en in sommige gevallen weegt het belang om handhavend op te treden niet op tegen het belang van de overtreder.

Mocht je het niet eens zijn met het uiteindelijke besluit, dan is het altijd mogelijk om bezwaar en eventueel beroep in te stellen.

Probeer eerst te praten

Degene waartegen je het verzoek om handhaving indient, hoort wie het verzoek om handhaving heeft ingediend. Onze ervaring is dat het indienen van een handhavingsverzoek, bij bijvoorbeeld burenruzies, bijna nooit tot een betere onderlinge verstandhouding leidt. We raden je daarom aan om eerst met elkaar te praten. Dit levert vaak veel meer op dan het indienen van een handhavingsverzoek.

Het kan best lastig zijn om met buren in gesprek te komen. Lukt dat niet of gaat het gesprek niet goed? Neem dan eens contact op met buurtbemiddeling. Op de website: www.buurtbemiddeling-raalte.nlexterne-link-icoon lees je wat zij voor je kunnen betekenen.