Exploitatievergunning

Om een openbare inrichting (bijvoorbeeld een lunchroom, café, restaurant etc.) rechtsgeldig te exploiteren, heb je verscheidene vergunningen nodig, waaronder een exploitatievergunning. Deze kun je aanvragen via het aanvraagformulier exploitatievergunning. Zonder deze exploitatievergunning kun je op grond van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) geen openbare inrichting exploiteren. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen ter voorkoming van aantasting van het woon- en leef klimaat en/of het voorkomen van verstoring van de openbare orde en veiligheid.

De exploitatie vergunningsplicht geldt voor het starten, overnemen of exploiteren van:

  1. Een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, afhaalcentrum, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt,  dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.
  2. Ook een terras valt onder de exploitatievergunningsplicht. Een terras is een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt. Daarmee maakt het voor de toepassing van het cluster Bijzondere Wetten deel uit van die besloten ruimte.