Dorpsrand Heino

Dorpsrand Heino-N35

De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Hoe zien we de toekomst van dit gebied? Dat leggen we vast in een ontwikkelvisie. Deze visie ontwikkelen we samen.

Samen met Heino

In een proces met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden gaan we aan de slag met het opstellen van de visie. Dit doen we in verschillende bijeenkomsten.

Op 4 juli was de eerste bijeenkomst, die in het teken stond van verkennen. Meer dan 75 mensen dachten mee, jong en oud. De reacties vind je terug op de interactieve kaart. Op de kaart staat wat inwoners belangrijk vinden en wat het gebied kan betekenen voor het dorp. De digitale kaart werkt het beste op een laptop of tablet.

Eind oktober wordt de volgende bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst leggen we je verschillende praatplaten met toekomstscenario’s voor, die gebaseerd zijn op de ideeën van de eerste bijeenkomst. De praatplaten gebruiken we om keuzes in beeld te brengen en te onderzoeken wat inwoners wel en niet aanspreekt. Binnenkort hoor je  meer over de exacte datum en locatie.

Wat is het doel?

We denken graag samen na over de toekomst van het gebied. Zo creëren we 'spelregels' voor nieuwe ontwikkelingen. Dit leggen we vast in een ontwikkelvisie Dorpsrand Heino – N35. Na vaststelling van de visie wordt deze mede gebruikt voor de toetsing van nieuwe (beleids-) ontwikkelingen en concrete plannen. Als tijdshorizon wordt vooralsnog 10 jaar aangehouden.

Kerngroep

Voor het project is een kerngroep opgericht. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers uit Heino en ambtenaren van de gemeente Raalte. De kerngroep bewaakt het proces van het opstellen van de visie. Adviesbureau Land-id stelt de visie op.

Projectgebied

Het onderzoeksgebied ligt aan de noordoostzijde van Heino tussen de N35 en het dorp. De begrenzing staat nog niet vast. Gaandeweg het proces zal de definitieve begrenzing worden bepaald. Het is overigens geen op zichzelf staand gebied, het maakt deel uit van het dorp. Er is dus een wisselwerking met de aangrenzende gebieden.

Kaart onderzoeksgebied dorpsrand Heino