Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de gemeente. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er doorslaggevend belang is om de gevraagde informatie niet openbaar te maken. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de gemeente. De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiepagina of de gemeentelijke website.

Alles openbaar, tenzij...

De gemeente hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten. De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad.

Wij hechten veel waarde aan openheid. In onder meer onze nieuwsberichten, publicaties en officiële bekendmakingen maken wij dit inzichtelijk. Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (Wob-verzoek). De wet stelt geen vormvereisten aan een Wob-verzoek, u mag het schriftelijk, maar ook mondeling aanvragen. Wel moet uw Wob-verzoek voldoen aan bepaalde inhoudelijke criteria:

  • in een Wob-verzoek moet u in aangeven waarover u informatie wenst te krijgen;
  • het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd op een gegevensdrager;
  • het moet gaan om informatie, waar het bestuursorgaan over beschikt;
  • de informatie moet gaan over een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

U kunt uw verzoek op de volgende wijze indienen:

  • Schriftelijk; richt uw verzoek aan het College van B&W, postbus 140, 8100 AC Raalte.
  • Telefonisch; belt u met het centrale nummer 0572 347 799.

De beslissing op uw Wob-verzoek is uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid deze termijn met nog eens vier weken te verlengen.