Wet open overheid (Woo) - verzoek

Woo -verzoek

Je kunt via dit formulier een Woo verzoek indienen. 

Wet open overheid

De Wet open overheid regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Het doel van de Wet open overheid is een meer transparante en actief openbaar makende overheid.

Verplichte openbare informatie, tenzij …  

De gemeente Raalte is verplicht bepaalde informatie openbaar te maken, tenzij de uitzonderingen van de Wet open overheid zich tegen openbaarmaking verzetten. Bijvoorbeeld als het gaat om bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens.

Indienen Woo-verzoek

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek kun je via dit webformulierexterne-link-icoon indienen.

Het Woo-verzoek moet voldoen aan bepaalde inhoudelijke criteria:

  • Geef in het Woo-verzoek zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt ontvangen;
  • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd op een gegevensdrager; 
  • Het verzoek moet om informatie gaan waar de gemeente Raalte over beschikt; 
  • De informatie moet gaan over een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

Naast de mogelijkheid om via het webformulier uw Woo-verzoek in te dienen, kunt u ook via de volgende kanalen uw verzoek indienen:

  • E-mail; stuur een e-mail naar info@raalte.nl
  • Schriftelijk; richt uw verzoek aan het College van B&W, postbus 140, 8100 AC Raalte
  • Telefonisch; belt u met het centrale nummer 0572 347799

De beslissing op het Woo-verzoek is uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid deze termijn met twee weken te verlengen.