West-Overijssel start onderzoek naar de milieugevolgen van wind- en zonne-energie

09 februari 2023
Algemeen

Gemeente Raalte is partner in de Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel. Samen met de andere partners werken we in West-Overijssel aan onder andere de opwek van duurzame energie. Afgesproken is om in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame (wind- en zonne-) energie op te wekken. Om de milieueffecten van deze wind- en zonneparken in beeld te brengen, starten de samenwerkende partners in West-Overijssel een onderzoek: een planMER. Het plan van aanpak voor het milieuonderzoek ligt vanaf nu ter inzage. Iedereen die dat wil, kan tot 22 maart een reactie geven op het plan van aanpak.  

Het onderzoek 

Om te bepalen wat er onderzocht wordt, is een concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie bevat het plan van aanpak en geeft antwoord op de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken? Op welke thema’s? We kijken daarbij naar de effecten op leefbaarheid van mens en dier, veiligheid, landschap, natuur, de infrastructuur van het energienet en de maatschappelijke kosten. Dat gebeurt op regionaal niveau voor de regio West-Overijssel. Dat is anders dan een onderzoek naar een specifiek windpark waar op lokaal niveau naar de milieueffecten wordt gekeken voor bijvoorbeeld woningen die in de buurt staan.  

Inspraak 

Vanaf 8 februari ligt de concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op het gemeentehuis. Je vindt alle informatie ook op www.raalte.nl/concept-nrd. Iedereen die dat wil, kan tot 22 maart 2023 een schriftelijke reactie (zienswijze) geven op de NRD bij RES West-Overijssel.   

Online-inloopbijeenkomst 

Op 22 februari 2023 vindt er een online ‘inloopbijeenkomst’ (start 19.30 uur) plaats voor vragen over de concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je dan aan via het e-mailadres reswestoverijssel@overijssel.nl. Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023. Na aanmelding ontvang je uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een email met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst. 

Dit is een persbericht van de RES West-Overijssel, waarvan de gemeente Raalte deel uitmaakt.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via