Bijstandsuitkering

Als u te weinig geld hebt om in uw levensonderhoud te voorzien, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt. U vraagt de bijstand aan bij het UWV. Daar kunt u zich inschrijven als werkzoekende. Het UWV kijkt of er werk voor u is. Als u niet meteen aan de slag kunt, stuurt het UWV uw bijstandsaanvraag door naar ons.

Wij nemen vervolgens contact met u op en vragen u om bewijsstukken aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Burgerservicenummer (BSN).
 • Bankafschriften.
 • Overzicht van schulden.
 • Bewijs van vermogen.
 • Belastingtoeslagen of heffingskortingen.

Op basis hiervan bepalen wij of u recht hebt op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals bijvoorbeeld uw huis en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen.

Voorwaarden bijstandsuitkering

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U heeft niet meer vermogen dan is toegestaan.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U hebt geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • U moet voldoen aan de Wet Taaleis

Bent u jonger dan 27 jaar?

Jongeren met weinig geld komen misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Bent u 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27 jaar? Dan moet u eerst zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding. Pas als dat niet lukt kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Voorschot bijstandsuitkering

Is uw aanvraag langer dan vier weken in behandeling? Dan heeft u mogelijk recht op een voorschot. U hoeft hier niet speciaal om te vragen. De hoogte van het voorschot is 90% van uw uitkering. Een voorwaarde is dat u alle beschikbare gegevens voor uw aanvraag op tijd en volledig inlevert. U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Heeft u na vier weken geen voorschot ontvangen? Neemt u dan contact op met het sociaal loket.

U moet het voorschot altijd terugbetalen. Als u recht heeft op bijstand, dan verrekenen we het voorschot met de eerste uitbetaling van uw bijstandsuitkering. En natuurlijk verwerken wij uw aanvraag op een zo kort mogelijke termijn zodat u snel duidelijkheid heeft. U kunt geen voorschot ontvangen als u al een bijstandsuitkering heeft.

Bezwaar bijstandsuitkering

Uiterlijk acht weken nadat u een uitkering heeft aangevraagd, krijgt u een brief met de beslissing. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is, uw aanvraag nog niet volledig is of u de aanvraag te laat inlevert. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te leveren. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van ons besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Raalte.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • Naam en adres van de indiener.
 • De dagtekening.
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
 • De gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen als onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist.

Contact sociaal loket

Hebt u vragen over bijstand dan kunt u contact opnemen met het sociaal loket.