Wat verandert er in en rond het Boetelerveld?

Natuurbehoud en –herstel in het Boetelerveld

Van juli 2020 tot aan de zomer van 2021 worden er in en rond het Boetelerveld meerdere ‘maatregelen’ uitgevoerd. Hieronder verstaan we uiteenlopende activiteiten die samen tot doel hebben:

  • de bestaande natuur te herstellen;
  • de natuurlijke omstandigheden voor kwetsbare soorten te verbeteren;
  • de weerbaarheid van de natuur tegen negatieve invloeden van buitenaf te vergroten.

natuurbehoud en herstel Boetelerveld

Wat gebeurt er en waarom?

Herstellen en dempen poelenpoelen Boetelerveld

De dertien aangelegde poelen in het Boetelerveld zijn lek. Hierdoor zakt het regenwater snel weg.  Acht poelen krijgen een nieuwe lemen bodem, onder andere voor de kamsalamander.

Herstellen slenkslenk boetelerveld

Ten noorden van het Boetelerveld bevindt zich een slenk (laagte in het landschap) met zeer natte plekken. Door deze te herstellen, krijgt het Kleine Turfgat meer water van de juiste kwaliteit (voedselarm en kalkrijk).  

Vervangen naaldbomen door loofbomenvervangen naaldbomen

Verwijderen en vervangen van naaldbos door loofbos, bevordert dat het vaker en langer nat is in het Boetelerveld. Ook de beschermde kamsalamander heeft loofbos (en poelen) nodig.

Ontwikkelen houtwallenhoutwallen

Langs de randen van het Boetelerveld worden houtwallen gemaakt, van hakhout, bestaand loofbos en nieuwe loofbomen. Naaldbomen worden selectief verwijderd.

Plaggen, egaliseren van rabatten, dempen van sloten/greppelsbos

Door te plaggen, de rabatten (een houtproductiesysteem uit vroeger tijden) te egaliseren en de laatste sloten en greppels in het gebied te dempen, kunnen kwetsbare planten en grassen weer herstellen en uitbreiden.

Kappen en uitdunnen bossenkappen en uitdunnen bos

Op verschillende plekken in het Boetelerveld worden bomen gekapt. Dit gebeurt om de heide en de blauwgraslanden te beschermen en weer de ruimte te geven.

Beschermende kiemende jeneverbesjeneverbes

Jeneverbessen planten zich niet gemakkelijk voort. Op plekken waar ze kiemen, komen rasters om ze te beschermen tegen vraat van bijvoorbeeld reeën.

Uitbreiden natuurheischraal grasland

Grenzend aan het bestaande heidelandschap wordt circa vier hectare nieuwe heischraal grasland ontwikkeld.

Herinrichten sloten en greppelssloot

Ook buiten het Boetelerveld verdwijnen sloten en greppels, of worden ze minder diep gemaakt. Hierdoor wordt regenwater beter vastgehouden en stijgt de grondwaterstand in de winter en in het voorjaar.

Ophogen percelenkoeien in de wei

De landbouwpercelen ten zuiden van het Boetelerveld worden ‘op één oor gelegd’. Dit betekent dat ze een heel licht aflopend profiel krijgen. Hierdoor wordt het natuurgebied natter en blijft landbouw tegelijkertijd mogelijk.

Inrichtingsplan Boetelerveld

Nog meer weten? Kijk dan het complete Inrichtingsplan Boetelerveld.

Vragen?

Heeft u vragen over de maatregelen of over het inrichtingsplan Boetelerveld? Stel ze aan Gerko Hopster, omgevingsmanager gebiedsproces Natura 2000 Boetelerveld, via gerko.hopster@pratensis.nl. U kunt ook op www.overijssel.nl/boetelerveld kijken voor meer informatie.