30 km per uur weg

Verkeersagenda

De verkeersveiligheid in onze gemeente is belangrijk. In de verkeersagenda staat beschreven wat we op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid doen.

Onveilige fietsoversteken

  • Er vinden regelmatig ongevallen plaats op fietsoversteken waar fietsers voorrang hebben. Daarom richten we deze locaties opnieuw in. Zo wordt het voor alle weggebruikers duidelijker waar fietsers voorrang hebben. In 2021 pakten we zes fietsoversteken aan. In 2022 volgen er nog twee.

30 km/uur gebieden

  • Op een aantal 30 km/u wegen wordt structureel te hard gereden. Om weggebruikers bewust te maken van de maximumsnelheid zijn op verschillende wegen 30 km/u symbolen aangebracht.

60 km/uur gebieden

  • Op 60 km-wegen komen geregeld ongevallen voor. Een te hoge snelheid speelt daarbij vaak een rol. We plaatsten daarom op vier kruispunten in het buitengebied plateaus. Zo wordt het verkeer gedwongen om langzamer te rijden.  Daarnaast hebben we op verschillende locaties extra snelheidsmarkeringen en belijningen aangebracht.

Gelijkwaardige kruispunten

  • Op gelijkwaardige kruispunten wordt niet altijd voorrang verleend aan verkeer van rechts. In sommige gevallen was het niet direct duidelijk dat het om een gelijkwaardig kruispunt gaat. Door extra markeringen aan te brengen verbeterden we de herkenbaarheid van deze kruispunten. 

Eenvoudige maatregelen

  • Tientallen meldingen zijn eenvoudig en snel op te lossen. U kunt hierbij denken aan het verhelpen van een kuil in de weg of het vastleggen van een losliggende stoeptegel. Deze meldingen pakken we op in het reguliere beheer en onderhoudsproces. U kunt hier eenvoudig een melding van maken.

Aansluiten bij groot onderhoud

  • Er vindt regelmatig groot onderhoud van wegen en riolering plaats. Bij de uitwerking van deze plannen houden we rekening met de verkeersagenda. Ook realiseren we binnen deze projecten de thematische aanbevelingen. Zo kunnen we werkzaamheden combineren en knelpunten slim oplossen. De keuzes zijn afhankelijk van het beschikbare budget.

Samen verantwoordelijk

Samen proberen we het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Weggebruikers gedragen zich soms bewust verkeersonveilig, maar vaak ook onbewust. Daarom zetten wij ook in op gedragsbeïnvloeding. Dit doen we door aan te sluiten bij de landelijke campagnes, bijvoorbeeld de BOB-campagne of ‘Wij gaan weer naar school’, maar ook via snelheidsinformatieborden of voorlichting en educatie aan diverse doelgroepen.

Jaarlijkse update

De verkeersagenda is een dynamisch document. We beoordelen elk jaar of de prioritering van maatregelen nog actueel is. Nieuwe meldingen nemen we daarbij mee. Zo zorgen we ervoor dat we maatregelen op de juiste plek en gedragsbeïnvloedingcampagnes op het juiste moment uitvoeren.

Verkeersagenda 2021/2022