Verkeersagenda

De verkeersveiligheid in onze gemeente is belangrijk. In de verkeersagenda staat beschreven wat we op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid doen. Hieronder lees je wat we in 2022 en 2023 onder meer hebben gedaan om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren: 

Kruispunt Klipperweg - Kaagstraat

  • Het kruispunt tussen de Klipperweg en de Kaagstraat is gelegen op het bedrijventerrein de Zegge. Het fietspad op de Klipperweg stopt ter hoogte van dit kruispunt. Het kruispunt kent daardoor veel verschillende verkeersstromen. Ter hoogte van het kruispunt is een fietspad naast de rijbaan aangelegd. Fietsers maken daardoor niet meer gebruik van hetzelfde wegvak als het gemotoriseerde verkeer. Op het kruispunt zijn middengeleiders geplaatst. Die geleiders hebben als doel om de snelheid, waarmee verkeer het kruispunt nadert, omlaag te brengen. Bovendien kunnen fietsers nu ‘getrapt’ oversteken.

Onveilige fietsoversteken

  • Er vinden regelmatig ongevallen plaats op fietsoversteken waar fietsers voorrang hebben. Daarom richten we deze locaties opnieuw in. Zo wordt het voor alle weggebruikers duidelijker waar fietsers voorrang hebben. In 2021 pakten we zes fietsoversteken aan. In 2022 volgden er nog twee.

30 km/uur gebieden

  • Op een aantal 30 km/u wegen wordt structureel te hard gereden. Om weggebruikers bewust te maken van de maximumsnelheid zijn op verschillende wegen 30 km/u symbolen aangebracht.

60 km/uur gebieden

  • Op 60 km-wegen komen geregeld ongevallen voor. Een te hoge snelheid speelt daarbij vaak een rol. We plaatsten daarom op een aantal kruispunten in het buitengebied plateaus. Zo wordt het verkeer gedwongen om langzamer te rijden.  Daarnaast hebben we op verschillende locaties extra snelheidsmarkeringen en belijningen aangebracht.

Saneren verkeersborden

  • Om de borden die juridisch gezien nodig zijn goed op te laten vallen, verwijderen we onnodige borden. Dit zijn bijvoorbeeld waarschuwingsborden voor drempels in 30 km/u-zones (de drempel is zelf ook al te zien) of borden met ‘rechts heeft voorrang’ (dit is een algemene verkeersregel).
    In het laatste kwartaal van 2022 zijn al bijna 300 borden verwijderd. Het feit dat dit geen meldingen heeft opgeleverd, geeft aan dat deze borden niet gemist worden.

Eenvoudige maatregelen

  • Tientallen meldingen zijn eenvoudig en snel op te lossen. U kunt hierbij denken aan het verhelpen van een kuil in de weg of het vastleggen van een losliggende stoeptegel. Deze meldingen pakken we op in het reguliere beheer en onderhoudsproces. U kunt hier eenvoudig een melding van makenexterne-link-icoon.

Aansluiten bij groot onderhoud

  • Er vindt regelmatig groot onderhoud van wegen en riolering plaats. Bij de uitwerking van deze plannen houden we rekening met de verkeersagenda. Ook realiseren we binnen deze projecten de thematische aanbevelingen. Zo kunnen we werkzaamheden combineren en knelpunten slim oplossen. De keuzes zijn afhankelijk van het beschikbare budget.

Samen verantwoordelijk

Samen proberen we het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Weggebruikers gedragen zich soms bewust verkeersonveilig, maar vaak ook onbewust. Daarom zetten wij ook in op gedragsbeïnvloeding. Dit doen we door aan te sluiten bij de landelijke campagnes, bijvoorbeeld de BOB-campagne of ‘Wij gaan weer naar school’, maar ook via snelheidsinformatieborden of voorlichting en educatie aan diverse doelgroepen.

Jaarlijkse update

De verkeersagenda is een dynamisch document. We beoordelen elk jaar of de prioritering van maatregelen nog actueel is. Nieuwe meldingen nemen we daarbij mee. Zo zorgen we ervoor dat we maatregelen op de juiste plek en gedragsbeïnvloedingcampagnes op het juiste moment uitvoeren.