Tijdlijn gebiedsproces Natura 2000 Boetelerveld

Verkenning | 2013

 • Aanwijzingsbesluit Boetelerveld als Natura 2000-gebied (7-5-2013)

Onderzoek en planvorming | 2014 - 2019

 • Overleg grondeigenaren
 • Systeemanalyse, specialistische onderzoeken, pilot evenwichtsbemesting
 • Keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomsten
 • Uitwerking interne en externe maatregelen in inrichtingsplan
 • Definitieve vaststelling provinciaal inpassingsplan door

Gedeputeerde Staten (16-10-2019)

 • Vergunningen, definitief ontwerp, bestek en aanbesteding
 • Werkzaamheden

Uitvoering | 2020

 • Start werkzaamheden in en rond het Boetelerveld (1-7-2020)
 • Einde alle werkzaamheden (1-1-2021)

Beheer | vanaf 2021

 • Meten en monitoren effecten
 • Beheer en nazorg