document iconTer inzagelegging gecoördineerde besluiten N35 Heino Noord en Heino-Raalte

De N35 is een belangrijke verbindingsweg tussen Zwolle en Twente die ook door de gemeente Raalte loopt. In een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Raalte is gekomen tot een set maatregelen voor deze weg die de veiligheid en doorstroming bevorderen.

Een deel van deze maatregelen kunnen zonder meer uitgevoerd worden en behoeven geen separaat besluit, zoals het aanbrengen van reflectoren in het midden van de weg. Voor de volgende werkzaamheden is wel een besluit, beschikking of vergunning:

  • Het aanbrengen van verkeerstekens en het plaatsen van verkeersborden (verkeersbesluit).
  • Het opheffen van enkele oversteken en in- en uitritten op de N35 en het realiseren van in- en uitritten (Wbr-beschikking).
  • Aanpassingen aan het watersysteem (watervergunning)  
  • Het kappen van enkele bomen (omgevingsvergunning)
  • Het aanleggen van een bajonetkruising en een parallelweg (aanpassing bestemmingsplan)

Besluiten, beschikkingen en vergunningen

Op 24 november 2022 zijn de bestemmingsplannen N35 Heino Noord en N35 Heino-Raalte gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Voor beide trajecten waren al besluiten genomen over de verkeersbesluiten, Beschikkingen Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), watervergunning en omgevingsvergunning. Nu de bestemmingsplannen voor beide trajecten ook zijn vastgesteld, gaan alle stukken gecoördineerd ter inzage.

Ter inzagelegging

Alle besluiten liggen vanaf donderdag 15 december 2022 tot en met 26 januari 2023 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. Onderaan deze pagina vindt u alle besluiten digitaal. Het bestemmingsplan kunt u digitaal alleen bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Van 16 december 2022 tot en met 26 januari 2023 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geef in uw beroep duidelijk aan tegen welk(e) besluit(en) het gericht is.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening schort de werking van het betreffende besluit op totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijhmen-nijverdal@rws.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via