Taken van het college

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. 

Dagelijks bestuur

In landelijke wetten en regelingen staan taken die het college moet uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer. Daarnaast bereidt het college de raadsbesluiten voor. Dat wil zeggen dat het college de voorstellen maakt waarover de raad moet beslissen. Heeft de raad eenmaal een besluit genomen, dan moet het college zorgen dat het besluit wordt uitgevoerd. Over een groot aantal zaken mag het college zelfstandig besluiten nemen, zonder dat de raad die eerst goedkeurt. Het gaat dan om praktische zaken, zoals de verkoop van een stuk grond of het aangaan van een contract. Als dagelijks bestuur is het college verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Ook heeft het college de zorg voor het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie.

Wie doet wat?

De burgemeester en wethouders verdelen het werk. De één is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, de ander voor milieu, weer een ander voor werkgelegenheid, financiën en welzijn. Elk lid van het college heeft zo een aantal taken ‘in portefeuille’.

Gekozen

De leden van het college worden gekozen door de gemeenteraad. Wethouders hoeven niet eerst raadslid te zijn geweest. Het aantal wethouders is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente: het zijn er minimaal twee en maximaal negen. De gemeente Raalte heeft vijf wethouders.

Verantwoording aan de Raad

Het college is voor alles wat het doet of nalaat verantwoording schuldig aan de gemeenteraad (tenzij de Gemeentewet anders bepaalt). Het college legt die verantwoording bijvoorbeeld in de vorm van periodieke rapportages af. Bij belangrijke afwijkingen van het beleid worden er ook wel tussentijdse rapportages opgesteld. Ook kunnen raadsleden vragen stellen aan het college.

Kom in contact

Het college wil graag weten wat er in de gemeente leeft en treedt op allerlei manieren in contact met de inwoners. Maar u kunt ook zelf het initiatief nemen door een brief of e-mail te schrijven of een afspraak te maken.