Raalte gezond

Alle inwoners van de gemeente Raalte willen we de mogelijkheid geven zo gezond mogelijk te kunnen leven. Dat doen we door in te zetten op vier verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, fysieke gezondheid, fysieke omgeving en participatie.

Via het programma Raalte Gezond organiseren we activiteiten, die binnen één of meerdere leefgebieden vallen. Jaarlijks stelt de gemeente samen met partners het uitvoeringsprogramma Raalte Gezond vast, waarin wordt bepaald aan welke leefgebieden dat jaar prioriteit wordt gegeven. Het programma Raalte gezond is onderdeel van de KR8 van Raalte

Wanneer komt een activiteit in aanmerking voor subsidie

De activiteiten die via subsidie worden ondersteund zijn: 

  • Projecten die vallen binnen het uitvoeringsprogramma van Raalte Gezond. 
  • Tweejaarlijkse gezondheidsverkiezing binnen Raalte
  • Projectbegeleiding van Raalte Gezond

Aanvragen subsidie

Aanvragen voor projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. Het Platform Raalte Gezond beoordeelt viermaal per jaar de aanvragen, namelijk in maart, juni, september en december. Aanvragen die worden ingediend voor de eerste dag van één van deze maanden worden nog beoordeeld in de vergadering van die maand. Nadat het Platform advies heeft uitgebracht, krijgt het college van burgemeester en wethouders een beslistermijn van 8 weken.

Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag ingediend tussen 1 december en 1 maart? Dan krijgt u de subsidie maximaal 8 weken na de vergadering van het Platform in maart, nadat hierover advies aan het college is uitgebracht.

Is het jaarlijkse subsidieplafond op een onderdeel bereikt? Dan wordt uw aanvraag afgewezen.

De subsidieontvanger brengt binnen 13 weken na afloop van het project verslag uit bij het college van burgemeester en wethouders. Dit verslag bestaat zowel uit een korte inhoudelijke als financiële evaluatie.

Let op het volgende bij het aanvragen van de subsidie:

  • Voeg een activiteitenplan, projectbegroting en dekkingsplan toe bij de aanvraag.
  • U kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
  • Pak u IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op uw bankpas.
  • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid

Contact

Heeft u vragen over deze subsidie? Of twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Hulya Savas (hulya.savas@raalte.nl / 0572 347 799)