Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed (programma 7 roalter akkoord)

Veel mensen beleven plezier aan sport en cultuur. Ze drijven in belangrijke mate op de kracht van de samenleving: de vrijwillige inzet van mensen om evenementen mogelijk te maken en verenigingen draaiende te houden. Maar sport en cultuur zijn niet alleen een doel op zichzelf. Ze zijn ook een middel om andere doelen te bereiken, zoals achterstandsgroepen en ouderen activeren, de leefomgeving aantrekkelijk maken voor inwoners, een vestigingsklimaat voor bedrijven creëren, of de sociale cohesie bevorderen. Het aandeel vrijwilligers komt echter steeds verder onder druk te staan.

Dit zijn de ambities voor onze gemeente:

Inwoners van onze gemeente zijn actieve inwoners die betrokkenheid tonen. We zetten in op het behoud van deze vrijwilligers en betrekken daar ook de jeugd actief bij. We koesteren onze investeringen in maatschappelijk vastgoed (mfa’s, dorpshuizen), omdat deze voorzieningen belangrijk zijn voor een leefbaar dorp. We willen ons subsidiebeleid zodanig vorm geven dat we meer flexibel aan kunnen sluiten bij ideeën uit de samenleving. We inspireren inwoners om (nog) gezonder te leven, omdat fitte inwoners met een gezonde leefstijl beter kunnen meedoen in de maatschappij. Op cultureel gebied zorgen we voor een zichtbaar en samenhangend aanbod dat onze gemeente aantrekkelijk maakt; waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld en cultuur een belangrijke verbindingsfactor is. Hierbij richten wij ons ook op de kracht en kwaliteiten van het lokale aanbod.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • We vragen meer aandacht voor het programma ”Raalte gezond” en het promoten van gezonde (sport) kantines
  • De gemeente faciliteert ontmoeting in de MFA’s als dé plek voor culturele en sociale activiteiten;
  • In deze bestuursperiode wordt er een besluit voorbereid over nieuwbouw van sporthal Hoogerheyne
  • We herijken het subsidiebeleid zodat we meer vraaggericht kunnen werken en de administratieve last verlichten
  • De kunstensector moet ondernemend en creatiever worden. Cultureel ondernemerschap in combinatie met creatieve financiering kan rekenen op onze steun