Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving (programma 1 roalter akkoord)

Onze leefomgeving verandert. De eisen die gebruikers stellen aan de leefomgeving vragen om een integrale visie, waarbij opgaven voor wonen, bedrijvigheid, verkeer, landbouw, natuur, milieu en water in samenhang met elkaar moeten worden bezien. Deze visie ontwikkelen we samen met onze inwoners in de Omgevingsvisie. In onze Woonvisie hebben we geconstateerd dat de samenstelling (gezinsgrootte) van de huishoudens in de bestaande woningvoorraad verandert: er komen meer kleine huishoudens. In toenemende mate wonen oudere inwoners zelfstandig, ook als er zorg nodig is. Er wonen ook steeds meer andere doelgroepen met een zorgbehoefte zelfstandig in onze wijken en dorpen. Dit stelt ons voor belangrijke opgaven en vraagt een andere kijk op het wonen. Ook de relatie met het blijven garanderen van de mobiliteit (weg en openbaar vervoer) is van groot belang.

Samen met onze inwoners en ondernemers ontwikkelen we een integrale en gemeentebrede omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving. We spelen in (waar mogelijk proactief) op de veranderende dynamiek in het buitengebied en zien kansen om agrarisch ondernemerschap en “ander” ondernemerschap samen mogelijk te maken.

Het is goed wonen in de gemeente Raalte waarbij wij gaan voor aantrekkelijke en leefbare (winkel)centra in alle kernen. In alle kernen moet woningbouw mogelijk zijn. We stemmen woningbouw af op de vraag, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar starters en senioren. Inzicht in de huidige en toekomstige woningmarkt blijft hierbij van belang. Voor een vitale en leefbare gemeente zijn, naast een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goede en veilige verkeersverbindingen essentieel. Niet alleen het lokale wegennet, inclusief fietsvoorzieningen, maar ook het hoofdwegennet moet daarvoor op orde zijn. Nu het economisch beter gaat willen we meer investeren in een goede bereikbaarheid en infrastructuur.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • Nieuwe woningen worden gasloos gebouwd
  • Initiatieven voor geclusterd wonen inclusief zorg voor jongeren en ouderen, zowel in het buitengebied als in de kernen, kunnen rekenen op onze warme aandacht
  • Samen met (vertegenwoordigers van) agrarische ondernemers bekijken we hoe we tot een nieuwe en duurzame invulling van het buitengebied kunnen komen
  • De leefbaarheid van het buitengebied krijgt een stevige impuls door het voor agrarische bedrijven gemakkelijker te maken om van bestemming te veranderen
  • We zetten ons onverminderd sterk in om besluitvorming over de rondweg Mariënheem, als onderdeel van een integrale opwaardering van de N35, in deze bestuursperiode op de politieke agenda te krijgen
  • Onveilige verkeerssituaties, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, gaan we samen met betrokkenen integraal bekijken en afwegen in een verkeersagenda