Raalte sportief en gezond

Iedereen in de gemeente Raalte sportief en gezond: van Luttenberg tot Laag Zuthem. Daar gaan we voor! Raalte Sportief en Gezond is hét label wat sportieve en gezonde initiatieven bundelt en zorgt voor kennisdeling en inspiratie. Ook is er een aanvullende subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Meer weten? Lees dan snel verder.

Waar komt Raalte Sportief en gezond vandaan?

In de gemeente Raalte bundelen we de uitvoering van het Sportakkoord II, het Lokaal Preventie akkoord en het Programma Raalte gezond (Lokale Volksgezondheid) tot één preventie-aanpak onder de noemer “Raalte Sportief en gezond”.

Raalte Sportief en gezond is een samenwerking van de gemeente Raalte met het Sportbedrijf, een kernteam sportakkoord 2(bestaande uit sportvrijwilligers en inwoners uit de gemeente), platform gezondheid en een breder lokaal kernteam (bestaande uit vertegenwoordigers uit de sectoren sport, zorg, welzijn en onderwijs). Samen willen we een gezonde leefstijl promoten en stimuleren onder de inwoners van de gemeente Raalte. Het doel is dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als inwoner, sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor Raalte Sportief en Gezond?

Om de onderwerpen te bepalen waarom we ons willen richten, is er onderzoek gedaan binnen de dorpskernen en (grote) wijken. Er is gekeken naar de verschillende indicatoren op het gebied van gezondheid en bewegen  van inwoners, hierbij kun je denken aan de hoeveelheid alcohol dat gemiddeld wordt gedronken, hoeveel mensen er wekelijks sporten, wie er rookt, enzovoort. Hieronder zie je de uitkomst in een beknopt overzicht: 

Aanvullende subsidie aanvragen

Heb jij een leuke activiteit die de gezondheidsrisico's uit bovenstaand overzicht helpen voorkomen of terugdringen? Dan kan je de subsidie Raalte Sportief en Gezond aanvragen. Deze subsidie helpt jou bij het organiseren van jouw activiteit. 

Let op! De subsidie is niet bedoelt voor het aanvragen van nieuwe materialen voor al bestaande activiteiten. 

Aanvragen voor projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. De gemeente en de werkgroep aanvragen beoordelen viermaal per jaar de aanvragen, namelijk in maart, juni, september en december. Aanvragen die worden ingediend voor de eerste dag van één van deze maanden, worden nog beoordeeld in de vergadering van die maand. Nadat het advies is uitgebracht, krijgt het college van burgemeester en wethouders een beslistermijn van 8 weken.

Heb je bijvoorbeeld een aanvraag ingediend tussen 1 december en 1 maart? Dan krijg je de subsidie maximaal 8 weken na de vergadering in maart, nadat hierover advies aan het college is uitgebracht.

Is het jaarlijkse subsidieplafond bereikt? Dan wordt de aanvraag helaas afgewezen.

Heb je een subsidie ontvangen voor een activiteit? Dan breng je binnen 13 weken na de activiteit een verslag uit bij het college van burgemeester en wethouders. Dit verslag bestaat uit:
- een beschrijving van wat de activiteit heeft opgeleverd
- een beschrijving hoe de activiteit te stimuleren bij andere partijen in de sectoren Sport, Zorg en Onderwijs. Bijvoorbeeld door het delen van de kennis via hand-outs, werkplannen en/of presentaties.
- en afsluitend; uit een korte evaluatie op de inhoud en de financiën. 

Aanvraagformulier subsidie Raalte Sportief en Gezondexterne-link-icoon

Let op het volgende bij het aanvragen van de subsidie:

  • Voeg een activiteitenplan, projectbegroting en kosten-dekkingsplan toe bij de aanvraag.
  • Je kan de aanvraag niet tussentijds opslaan.
  • Pak jouw IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op uw bankpas.
  • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van jouw identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid

Het stimuleren van pilots voor vernieuwende activiteiten, die als doel hebben om structureel een bijdrage te leveren aan een groei in 2026 van het aantal inwoners met een gezonde leefstijl. Dit wordt gemonitord op basis van de relevante kengetallen in 2022 “programma Raalte Sportief en Gezond”.

Als het gaat om nieuwe, nog niet bestaande activiteiten of een nieuwe invulling of aanvulling van bestaande activiteiten.

Ook een nieuwe twist of aanvulling in een reguliere activiteit kan vernieuwend zijn. De aanvraag betreft dan wel alleen de kosten die gemoeid zijn met de verandering in het programma van de reguliere activiteit. Een reguliere activiteit in hetzelfde dorp/werkgebied vaker gaan aanbieden voldoet niet aan deze begripsomschrijving.

De activiteit moet georganiseerd worden door een maatschappelijke organisatie: een organisatie zonder winstoogmerk, niet zijnde een overheidsorganisatie.

De doelgroep moet passen bij de ambities per (dorps)kern of grote wijk met de voor hun bestemde uitdagingen om bij te dragen aan het verminderen van de indicatoren op gebied van gezondheid en bewegen. Voorbeeld: volwassen 65+ of kinderen onder de 12 jaar etc. 

De subsidie is een middel om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren, die zorgen voor meer inwoners met een gezonde leefstijl in 2026. De partij die deze activiteit organiseert en bekostigt, kan subsidie vragen als deze partij kan onderbouwen waarom de te maken kosten noodzakelijk zijn en waarom hij zelf onvoldoende financieringsbronnen daarvoor heeft of bij andere partijen dan de gemeente kan krijgen

Voordat je een subsidieaanvraag kunt doen bij de gemeente, is het daarom verplicht eerst andere financieringsbronnen te vinden, die de noodzakelijke kosten (groten)deels dekken. Het vragen van een kleine eigen bijdrage voor aan volwassen deelnemers (18 jaar en ouder) voor deelname aan de activiteiten nemen we als uitgangspunt. Tenzij de aanvrager het kan onderbouwen waarom dit niet mogelijk of wenselijk is. Voor de resterende kosten kan een subsidie worden aangevraagd. 

Voor zover voor de pilot activiteit investeringen worden gedaan in materialen met een levens- of gebruiksduur langer dan een jaar, mogen alleen de afschrijvingskosten tijdens de pilot periode worden meegenomen.

De subsidie is een middel om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren, die zorgen voor meer inwoners met een gezonde leefstijl in 2026. De partij die deze activiteit organiseert en bekostigt, kan subsidie vragen als deze partij kan onderbouwen waarom de te maken kosten noodzakelijk zijn en waarom hij zelf onvoldoende financieringsbronnen daarvoor heeft of bij andere partijen dan de gemeente kan krijgen. 

In het inschrijfformulier staan per invulschema een toelichting te beschreven hoe dit formulier in te vullen. Een complete aanvraag is nodig om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Vragen?

Heb je vragen of wil je hulp bij het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact op met Margreet Koerhuis (margreet.koerhuis@raalte.nl), medewerker van de gemeente Raalte die gaat over de subsidieregeling Raalte Sportief en gezond.