default iconRaalte sportief en gezond

Met de subsidie “Raalte Sportief en Gezond” ondersteunt de gemeente pilots voor vernieuwende activiteiten, met als doel om een bijdrage te leveren aan de groei in 2026 van het aantal inwoners met een gezonde leefstijl. Een vernieuwende activiteit staat centraal in de subsidie-aanvraag, niet de aanschaf van (ver)nieuw(d)e materialen. Aanvragen om materialen te kunnen aanschaffen voor bestaande activiteiten en/of zonder vernieuwend activiteitenplan zijn niet ontvankelijk voor behandeling. 

Het ‘Programma Raalte Sportief en Gezond’

Raalte Sportief en Gezond is een samenvoeging van de programma’s Raalte Gezond, het preventieakkoord en Roalter Sportakkoord. Met dit programma willen we op basis van bestuurlijk gekozen focusthema’s en /of – doelgroepen, in 2026 t.o.v. 2022 een groei in het aantal inwoners met een gezonde leefstijl willen realiseren.

De focusthema’s:

Om de mate van positieve gezondheid en vitaliteit voor de gemeente Raalte te meten en te verbeteren zijn er een aantal focusthema’s gekozen. De focusthema’s laten per dorpskern of wijk zien waar de komende jaren de aandachtsgebieden liggen. De subsidie Raalte Sportief en Gezond is erop gericht om deze thema's te verbeteren. In onderstaande schema's staan per dorp de thema’s of doelgroepen die extra aandacht en verbetering vragen en waarvoor u nieuwe activiteiten kunt ontwikkelen, die deze gezondheidsrisico’s voorkomen of terugdringen:

Dorpskernen gemeente Raalte en wijken Raalte dorp

Aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie, zijn activiteiten die zich richten op gemeentebrede focusthema's van Raalte Sportief en Gezond:

 • Vernieuwende activiteiten gericht op het voorkomen of wegnemen van overbelasting bij mantelzorgers
 • Activiteiten gericht op het voorkomen of terugbrengen van overgewicht (van 0-100 jaar)
 • Activiteiten gericht op het verminderen van alcoholgebruik
 • Activiteiten gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid

Aanvragen voor projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. De gemeente en de werkgroep aanvragen beoordelen viermaal per jaar de aanvragen, namelijk in maart, juni, september en december. Aanvragen die worden ingediend voor de eerste dag van één van deze maanden, worden nog beoordeeld in de vergadering van die maand. Nadat het advies is uitgebracht, krijgt het college van burgemeester en wethouders een beslistermijn van 8 weken.

Heb je bijvoorbeeld een aanvraag ingediend tussen 1 december en 1 maart? Dan krijg je de subsidie maximaal 8 weken na de vergadering in maart, nadat hierover advies aan het college is uitgebracht.

Is het jaarlijkse subsidieplafond bereikt? Dan wordt de aanvraag helaas afgewezen.

Heb je een subsidie ontvangen voor een activiteit? Dan breng je binnen 13 weken na de activiteit een verslag uit bij het college van burgemeester en wethouders. Dit verslag bestaat uit:
- een beschrijving van wat de activiteit heeft opgeleverd
- een beschrijving hoe de activiteit te stimuleren bij andere partijen in de sectoren Sport, Zorg en Onderwijs. Bijvoorbeeld door het delen van de kennis via hand-outs, werkplannen en/of presentaties.
- en afsluitend; uit een korte evaluatie op de inhoud en de financiën. 

Aanvraagformulier subsidie Raalte Sportief en Gezond

Let op het volgende bij het aanvragen van de subsidie:

 • Voeg een activiteitenplan, projectbegroting en kosten-dekkingsplan toe bij de aanvraag.
 • Je kan de aanvraag niet tussentijds opslaan.
 • Pak jouw IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op uw bankpas.
 • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van jouw identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid

Heb je nog vragen over deze subsidie? Tijdens het invullen van het online formulier kunt via de vraagtekens een extra toelichting per vraag nalezen, om zo te zorgen voor een volledig en duidelijke aanvraag kunt indienen. Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Emma Roossien (e-mail: emma.roossien@raalte.nl)  

Wat is de doelstelling van Raalte Sportief en Gezond?

Het stimuleren van pilots voor vernieuwende activiteiten, die als doel hebben om structureel een bijdrage te leveren aan een groei in 2026 van het aantal inwoners met een gezonde leefstijl. Dit wordt gemonitord op basis van de relevante kengetallen in 2022 “programma Raalte Sportief en Gezond”.

De subsidie is een aanvullende subsidie is, hoe zit dat?

Voordat je een subsidieaanvraag kunt doen bij de gemeente, is het verplicht eerst andere financieringsbronnen te vinden, die de noodzakelijke kosten (groten)deels dekken.

Wat is een nieuwe activiteit of pilot?

Nieuwe, nog niet bestaande activiteiten, of een nieuwe invulling of aanvulling van bestaande activiteiten.

Ook een nieuwe twist of aanvulling in een reguliere activiteit kan vernieuwend zijn. De aanvraag gaat dan wel alléén over de kosten die gemoeid zijn met de verandering van de activiteit. Een activiteit in hetzelfde dorp/werkgebied vaker gaan aanbieden, voldoet niet aan deze begripsomschrijving.

Welke organisaties kunnen een subsidie aanvragen?

Organisaties die in aanmerking komen voor de subsidie, zijn maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk (overheidsorganisaties komen niet in aanmerking).

Wat is/zijn de doelgroep(en) van het project?

Voorbeeld: volwassen 65+ of kinderen onder de 12 jaar woonachtig binnen de gemeente Raalte. 

Moet ik de activiteit naar de toekomst toe blijven organiseren?

Vanuit de subsidieregeling Raalte Sportief en gezond kan er eenmalig een subsidie verleend worden voor een bepaalde activiteit. Als de activiteit aanslaat bij de deelnemers, is het de bedoeling dat na de pilotperiode de activiteit doorgaat zonder de subsidie. Om dit haalbaar te maken, is het dus van belang om vóór het starten van de pilotperiode vast na te denken over hoe de activiteit in de toekomst voortgezet wordt.

Moet ik de resultaten van mijn activiteiten nog verder delen?

Raalte sportief en gezond staat voor verbinding en samenwerking. We willen de uitkomsten van het project graag delen, zodat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen. Het stimuleren van een spin-off is ook een verplichting om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit Raalte Sportief en gezond.

Hoe zat de subsidie ook alweer in elkaar?

De subsidie is er om specifieke activiteiten op te zetten, die zorgen voor meer inwoners met een gezonde leefstijl in 2026. De partij die deze activiteit organiseert en bekostigt, kan subsidie vragen als er onderbouwt wordt waarom de te maken kosten noodzakelijk zijn én waarom hij zelf onvoldoende financieringsbronnen daarvoor heeft of bij andere partijen dan de gemeente kan krijgen.

Voordat je een subsidieaanvraag kunt doen bij de gemeente, is het daarom verplicht eerst andere financieringsbronnen te vinden, die de noodzakelijke kosten (groten)deels dekken. Het vragen van een kleine eigen bijdrage voor aan volwassen deelnemers (18 jaar en ouder) voor deelname aan de activiteiten nemen we als uitgangspunt, tenzij de aanvrager het kan onderbouwen waarom dit niet mogelijk of wenselijk is. Voor de resterende kosten kan een subsidie worden aangevraagd. 

Wanneer er voor de activiteit investeringen nodig zijn in materialen die langer te gebruiken zijn dan 1 jaar, mogen alléén de afschrijfkosten tijdens de pilot-periode worden meegenomen.

Wat is het maximale subsidiebedrag dat je kunt aanvragen?

 • Een aanvrager kan per subsidiejaar tot maximaal € 10.000 aanvragen als het gaat om pilot activiteiten die bijdragen aan de gemeente brede focusthema’s in het Programma Raalte Sportief en Gezond.
 • Een aanvrager kan per subsidiejaar tot maximaal € 5.000 subsidie aanvragen voor één of meerdere pilot activiteiten die bijdragen aan focusthema’s gericht op 1-3 dorpen vanuit het Programma Raalte Sportief en Gezond.

Moet er ook een deelnemersbijdrage worden gevraagd?

Het vragen van een kleine eigen bijdrage voor aan volwassen deelnemers (18 jaar en ouder) voor deelname aan de activiteiten nemen we als uitgangspunt. Tenzij de aanvrager het kan onderbouwen waarom dit niet mogelijk of wenselijk is. Voor de resterende kosten kan een subsidie worden aangevraagd. 

Moet ik een gedetailleerde begroting aanleveren?

Ja, een gedetailleerde begroting geeft inzicht waar de bijdrage van de subsidie Raalte Sportief en Gezond voor wordt gebruikt.

Zijn materialen ook subsidieerbaar vanuit Raalte Sportief en Gezond?

Als voor de activiteit bepaalde verbruiksmaterialen nodig zijn, kunnen deze meegenomen worden in de kostenbegroting. Als deze materialen een levens- of gebruiksduur langer dan een jaar hebben, mogen alléén de afschrijvingskosten tijdens de pilot periode worden meegenomen in de begroting die bij de aanvraag wordt ingediend.

Zijn er onduidelijkheden over de bovenstaande informatie, of heb je nog andere vragen?

Neem dan contact op met Emma Roossien (e-mail: emma.roossien@raalte.nl)  

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via