Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Boetelerveld

Aanleiding

Het Boetelerveld is in mei 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor het Boetelerveld zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Gedeputeerde Staten hebben op 22 januari 2019 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld inclusief het inrichtingsplan en de vormvrije m.e.r.-beoordeling vastgesteld.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Boetelerveld

Het Boetelerveld heeft een omvang van ongeveer 170 hectare. Om de natte heiden en schrale graslanden te behouden, moeten maatregelen worden genomen in het gebied, maar ook in de bufferzone eromheen. Deze bufferzone is ongeveer 120 hectare groot. De hoeveelheid stikstof in het gebied moet omlaag. Hoge grondwaterstanden en vermindering van inspoeling van meststoffen zijn daarom voor het Boetelerveld van belang. De maatregelen hebben directe gevolgen voor 24 particuliere grondeigenaren.
Om tot een goede totaaloplossing te komen voor het gebied in en rondom Boetelerveld wordt een vrijwillige kavelruil opgestart. Deze kavelruil moet een betere landbouwstructuur voor een groot gebied opleveren en bijdragen aan natuur- en waterdoelen. Het gebied van de kavelruil is veel groter dan de bufferzone. Door in een groter gebied te ruilen lukt het beter om grond vrij te spelen voor de te treffen maatregelen.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald.

Terinzagelegging ontwerp-PIP

Het ontwerp-PIP Boetelerveld ligt van 19 februari tot en met 1 april 2019 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

Het ontwerp-PIP Boetelerveld, het inrichtingsplan, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en overige bijlagen zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/boetelerveld of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipBoetelerveld-on01.

Tevens zijn inkijkexemplaren beschikbaar op:

  • Gemeentehuis Raalte, Zwolsestraat 16, 8101 AC RAALTE
  • Gemeente Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA NIJVERDAL
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Wat betekent dit voor u?

In de periode van 19 februari tot en met 1 april 2019 kan een ieder een zienswijze indienen via natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van Boetelerveld ‘nummer 3880095’

Het is ook mogelijk om een schriftelijke zienswijze in te dienen bij:

Provinciale Staten van provincie Overijssel

T.a.v. mevrouw Iris Wolters

o.v.v. Boetelerveld ‘nummer 3880095’

Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Iris Wolters, i.wolters@overijssel.nl, 038 499 92 26.

Meer informatie?

Op 27 februari 2019 vindt een informatiebijeenkomst Natura 2000 Boetelerveld plaats voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Tijd: 15.30 – 20.30 uur

Locatie: Gasterij De Kruidentuin, Hellendoornseweg 1, 8106 AH Mariënheem

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u terecht bij de projectleider voor het Boetelerveld, de heer Gert-Jan Hoeve, Gertjan.hoeve@raalte.nl , 038 499 78 68.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/boetelerveld