Projectsubsidie cultuur

Cultuur is belangrijk binnen de gemeente Raalte. Cultuur verbindt, zorgt dat iedereen kan meedoen en zorgt dat er een eigen culturele identiteit binnen de gemeente Raalte wordt ontwikkeld. Voor culturele activiteiten die op projectbasis worden georganiseerd is subsidie beschikbaar voor een bijdrage in de kosten. De helft van de kosten (50%) kan worden gesubsidieerd, met een maximum van €4.000 per activiteit. Als de maatschappelijke relevatie erg hoog is, kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. De subsidie is eenmalig en het doel is dat na afloop de activiteiten of projecten zonder subsidie kunnen voortbestaan.

De Culturele Advies Raad (CAR) adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen voor een projectsubsidie cultuur. Zo zorgen wij voor objectiviteit en professionaliteit.

Een activiteit/ project moet aan onderstaande vijf voorwaarden voldoen:

 1. De activiteit/ het project speelt zich binnen de gemeentegrenzen af.
 2. De activiteit/het project valt buiten de reguliere activiteit van de vereniging of organisatie.
 3. De activiteit/het project heeft een vernieuwend en/of experimenteel karakter en wijze waarop doelgroepen worden bereikt en/of PR vernieuwend georganiseerd is.
 4. De activiteit/het project levert een meerwaarde (verbreding of verdieping) aan het bestaande culturele aanbod in de gemeente Raalte.
 5. De activiteit/het project stimuleert cultuurdeelname (participatie), dus actief deelnemen i.p.v. receptief (luisteren, kijken etc.).

Een activiteit moet aan minstens vijf van onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. De activiteit of project is laagdrempelig.
 2. De verwachting is dat de activiteit/ het project kan rekenen op brede publieke belangstelling (meerdere doelgroepen, of meer dan 500 bezoekers per activiteit).
 3. De activiteit/ het project heeft een openbaar karakter. Elke inwoner kan zonder specifieke voorwaarden deelnemen.
 4. De activiteit of het project levert een bijdrage aan de speerpunten van het cultuurbeleidsplan "Cultuur verbindt de samenleving" van de gemeente Raalte .
 5. De activiteit of het project brengt een samenwerking tussen culturele en/ of zorg organisaties onderling, of met het onderwijs tot stand.
 6. Je ontvangt voor de activiteit of het project ook middelen van particulieren, andere fondsen en/of overheden.
 7. De activiteit of het project is een clustering van evenementen, zodat samenwerking wordt gestimuleerd en promotie gebundeld.
 8. De gemeente Raalte kan zich door de activiteit of het project op het gebied van kunst en cultuur profileren
 9. De activiteit of het project spreekt jeugd aan.

Er wordt één aanvraag per project per jaar toegestaan. Voordat wij de aanvraag in behandeling kunnen nemen, vragen wij om de volgende documenten mee te sturen:

1. Activiteiten-/projectplan

 • De voorwaarden uit de lijst hierboven, die voor de activiteit of project van toepassing zijn (ingevuld met ‘ja’), zijn toegelicht.
 • Ontvang je een jaarlijkse waarderingssubsidie? Laat ons dan weten waarom deze activiteit of dit project niet uit de jaarlijkse subsidie kan worden betaald en waarom er geen andere inkomsten beschikbaar zijn.

2. Activiteiten-/projectbegroting en dekkingsplan

 • Feesten of jubileumvieringen
 • Boekuitgaven, geluidsdragers, films of dvd’s, aanschaf van audiovisuele middelen, muziekinstrumenten, kleding/uniformen, tentoonstellingen, congressen of beurzen;
 • Activiteiten/projecten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs;
 • Activiteiten/projecten op het gebied van de media met een journalistieke en informatieve invulling;
 • Activiteiten/projecten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen;
 • Activiteiten/projecten die gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo- kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;
 • Activiteiten/projecten die subsidie willen verwerven voor investeringen in bedrijfsmiddelen of bouwkundige voorzieningen;
 • Activiteiten/projecten die primair gericht zijn op het realiseren van reguliere scholingsactiviteiten/projecten voor professionals;
 • Commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige activiteiten/activiteiten/projecten;
 • Activiteiten/projecten die in strijd zijn met het gemeentelijk beleid;
 • Activiteiten/projecten die een individueel persoon of bedrijf steunen.

Gesubsidieerd wordt maximaal 50 % van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van € 4.000 per project. Afhankelijk van de maatschappelijke relevantie kan in uitzonderlijke gevallen hiervan worden afgeweken. Bij het bepalen van het subsidiebedrag kijken we in hoeverre de eigen organisatie financieel bijdraagt aan het project én of alle mogelijke fondsen of subsidieverstrekkers zijn benaderd. Ook kijken we of er uit sponsoring draagvlak is voor de activiteit en in hoeverre subsidie noodzakelijk is om het project door te laten gaan. Tot slot kijken we of het project aan alle of alleen een gedeelte van de criteria voldoet en de mate van publieksbereik.

Subsidieverzoeken tot en met € 1.250 kunnen het gehele jaar door worden ingediend.

Subsidieverzoeken vanaf € 1.251 kunnen drie keer per jaar worden ingediend, namelijk voor 1 maart, voor 1 juni en voor 1 oktober. Houd rekening met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken. Vraag je bijvoorbeeld een subsidie aan tussen 1 juni en 1 oktober? Dan krijg je een beschikking maximaal 8 weken na 1 oktober.

Let bij het aanvragen van de subsidie erop dat:

 • Er per jaar één aanvraag is toegestaan.
 • Bij het invullen van het aanvraagformulier wordt gevraagd om een activiteitenplan en projectplan in te dienen. Hierbij wordt toegelicht hoe je aan de voorwaarden kunt voldoen.
 • Je de aanvraag niet tussentijds kunt opslaan.
 • Pak het IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
 • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.externe-link-icoon

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Farzana Taraporewalla. Je kunt bellen naar 0572-347799 of mailen naar farzana.taraporewalla@raalte.nl.