Proces tot nu toe

In Heino willen steeds meer ondernemers hun bedrijf uitbreiden of nieuwbouwen. Er is alleen een gebrek aan ruimte en mogelijkheden. Bedrijventerrein Blankenfoort wordt daarom uitgebreid. Zo krijgen ondernemers in Heino de ruimte en bevorderen we nieuw ondernemerschap.

De uitbreidingslocatie

In 2019 hebben ondernemersvereniging Heino Aktief en de gemeente een inventarisatie uitgevoerd om de benodigde hoeveelheid grond en de meest geschikte uitbreidingslocatie te bepalen. Hieruit bleek dat een uitbreiding van het bedrijventerrein in oostelijke richting het meest kansrijk is.

Het projectgebied ligt ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Blankenfoort, ten oosten van de Lentheweg, ten zuiden van de N35 (de Zwolseweg, randweg om Heino) en ten noorden van de Van der Capellenweg.

Het voorstel

Bedrijventerrein Blankenfoort in Heino wordt met 3,5 hectare netto uitgeefbaar terrein uitgebreid. Dit is de totale oppervlakte van de kavels die aan de ondernemers worden uitgegeven. Op een bedrijventerrein is naast ruimte voor kavels echter meer ruimte nodig, bijvoorbeeld voor wegen, openbare ruimte, groen en water.

Het plan vormt een uitbreiding op het bestaande bedrijventerrein Blankenfoort. Het is dan ook belangrijk dat het bestaande bedrijventerrein en de uitbreiding een eenheid vormen. Bijvoorbeeld door ruimtelijke structuren, zoals groen en water, van het bestaande bedrijventerrein door te trekken in de uitbreiding.

De stappen tot nu toe

Tot nu toe hebben we de volgende stappen gezet in de voorbereiding voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort:

 • Opnemen van de uitbreiding in de regionale programmering bedrijventerreinen.
 • Besluit van de gemeenteraad om een uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino met circa 3,5 hectare netto uitgeefbaar terrein voor te bereiden. Hierbij is tevens besloten dat de gemeente de benodigde gronden gaat verwerven en de exploitatie en kaveluitgifte op zich neemt.
 • Inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerde ondernemers, waarbij we de plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein hebben gepresenteerd.
 • Voorbereidingen grondverwerving: analyse van de benodigde hoeveelheid grond en meest kansrijke locatie voor de uitbreiding.
 • Uitwerken stedenbouwkundig plan, waarbij de input van ondernemers en omwonenden is meegenomen.
 • Vaststelling stedenbouwkundig plan door het college.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan door het college (11 mei 2021)
 • Vaststelling bestemmingsplan door het college (9 november 2021)
 • Aankoop benodigde grond voor de uitbreiding (december 2021)
 • Start kaveluitgifte (medio maart 2022)
 • Start bouwrijpmaken (begin maart 2022)