Procedure voor kaveltoewijzing

Gelet op de aanleiding om dit bedrijventerrein te kunnen realiseren en de grote vraag van lokale bedrijven, geldt de volgende rangorde bij kaveltoewijzing: 

 1. Bedrijven die intentieverklaring getekend hebben.
 2. Bedrijven uit Heino (en naastgelegen buurtdorpen in de gemeente Raalte, die op de belangstellendenlijst staan (gezamenlijke lijst van Heino Aktief / gemeente Raalte).
 3. Bedrijven uit de regio.

Als nadien nog kavels beschikbaar zijn, worden ze te koop aangeboden op de vrije markt. Dan geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Inschrijving

De bedrijven uit de eerste groep (met intentieverklaring) krijgen een schriftelijk verzoek binnen een termijn mee te delen of zij in aanmerking willen komen voor een kavel en of ze hun kavelwensen willen doorgeven. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt op basis daarvan door de gemeente een proefverkaveling opgesteld. Daarbij wordt ook bepaald of bedrijven passen binnen de geldende milieucategorie. Het voordeel van het op voorhand maken van een proefverkaveling is dat we verwachten hiermee de meeste bedrijven te kunnen faciliteren, rekening houdend met hun voorkeuren (voor kavelgrootte en locatie).  Aansluitend wordt de proefverkaveling besproken met alle gegadigden  tijdens (gezamenlijke) gesprekken of een informatieavond. Gestreefd wordt te komen tot een voorlopige verdeling.

Kaveltoewijzing

De definitieve kaveltoewijzing vindt plaats nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard.

De (overgebleven) gegadigden wordt  de gelegenheid geboden gedurende  2 weken hun definitieve 1e en eventueel 2e keuze voor een kavel waar zij ook qua  milieucategorie te vestigen zijn, kenbaar te maken.

 1. In beginsel worden de kavels toegewezen op basis van de 1e voorkeur.
 2. Wanneer meerdere gegadigden  dezelfde kavel als 1e voorkeur hebben,  verleend aan het bedrijf met de meeste werknemers op de dag van inschrijving.
 3. Indien gegadigden hierin gelijk zijn, wordt geloot.
 4. Indien na deze toewijzing kavels resteren, wordt de inschrijving geopend voor bedrijven uit Heino (en naastgelegen buurtdorpen in de gemeente Raalte, die op de interesselijst staan (gezamenlijke lijst van Heino Aktief / gemeente Raalte). De procedure sub a t/m c wordt dan met die bedrijven herhaald voor de overgebleven kavels.
 5. Indien na deze toewijzing kavels resteren, wordt de inschrijving geopend voor bedrijven uit de regio Zwolle die op de interesselijst staan. De procedure sub a t/m c wordt dan met die bedrijven herhaald voor de overgebleven kavels.
 6. Als nadien nog kavels beschikbaar zijn, worden ze te koop aangeboden op de vrije markt. Dan geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Optie

Na de toewijzing van de kavel verleend de gemeente aan de winnende gegadigde een optie tot koop voor een periode van 4 maanden op de kavel, tegen betaling van een optievergoeding van €500,-.(excl. BTW)  Deze kosten worden bij het overgaan tot koop van de kavel verrekend. Deze optie kan voor afloop van de optie termijn van  4 maanden éénmalig worden verlengd met maximaal van 6 maanden. Dan geldt een aanvullende optievergoeding van € 500,- (excl. BTW)  per maand. Deze vergoeding wordt niet verrekend bij aankoop.

Indien binnen deze periode de optie niet wordt ingeroepen dan vervalt het recht op aankoop en zal de betreffende kavel opnieuw worden aangeboden aan de bedrijven op de interesselijst met wie nog geen optieovereenkomst is gesloten.

Aankoop

Besluit de ondernemer na deze periode definitief tot aankoop van de kavel, dan wordt de koopovereenkomst opgemaakt.

Algemeen

 • Onderling schuiven tussen kavelgrenzen (na kaveltoewijzing) blijft mogelijk.
 • De grondprijs voor kavels is overeenkomstig de grondprijsbrief die voor 2022 is vastgesteld. 
 • Op de verkoop van de kavels zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken (AVOZ) 2016 van toepassing, waarbij het uitgangspunt is dat er wordt gebouwd voor eigen gebruik. Er worden in eerste instantie geen kavels aan ontwikkelaars en beleggers aangeboden. Doorverkoop van bouwkavels is niet mogelijk. Bij de verkoop wordt een bouwverplichting opgelegd. In sommige gevallen kan maatwerk nodig zijn, denk bijvoorbeeld aan verkoop binnen concernverband danwel verkoop aan een investeringsfirma van wie het (lokale) bedrijf het pand gaat huren.
 • Maatwerk dient te allen tijde mogelijk te zijn.