Openbare orde en veiligheid (programma 8 roalter akkoord)

De klassieke rol van de gemeente op veiligheid verschuift de komende tijd. Naast de klassieke vraagstukken op sociale en fysieke veiligheid wordt meer aandacht gevraagd voor het voorkomen en bestrijden van ondermijning: georganiseerde criminaliteit ‘dichtbij’ waarbij de boven- en onderwereld steeds meer met elkaar verstrengeld raken. Door de decentralisaties in het sociaal domein wordt gezocht naar nieuwe verhoudingen tussen veiligheid en zorg. Daarnaast wordt landelijk gekeken naar de rol van veiligheid en openbare orde op het internet (cybercrime) en onze informatiepositie (intelligence).

Dit zijn de ambities voor onze gemeente:

De gemeente Raalte is een veilige gemeente en dat willen we zo houden. Door integraal met onze veiligheidspartners te werken aan thema’s als de woon- en leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en integriteit willen we de veiligheid in de Raalter samenleving waarborgen. Nieuwe accenten, zoals ondermijning en de verbinding tussen zorg en veiligheid, maar ook geweld achter de voordeur, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld, krijgen nadrukkelijker de aandacht in de komende jaren.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • We blijven inzetten op de aanwezigheid van een politiebureau in Raalte en zichtbaarheid van de wijkagent in de kernen
  • Ergernissen in de buurt willen we zoveel mogelijk aanpakken door buurtbemiddeling en mediation. Dure en langdurige juridische procedures moeten voorkomen worden
  • Door meer (modern) noaberschap te stimuleren, willen we een bijdrage leveren aan een veilige buurt
  • We pakken de problematiek van ondermijning aan