Openbare orde

De burgemeester van Raalte is onder andere verantwoordelijk voor de (handhaving van) de openbare orde en hulpverlening. Hij is verantwoordelijk is voor het ordelijk verloop van het dagelijks leven binnen de gemeente Raalte. Om dit te kunnen regelen heeft hij verschillende bevoegdheden gekregen die in wetten en verordeningen zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld het noodbevel en de noodverordening. Ook kan hij een (tijdelijk) huisverbod opleggen als er sprake is van huiselijk geweld of dreiging daarvan. Een aantal onderwerpen worden hierna toegelicht.

Overlast

Overlast bestaat in veel verschillende vormen. Veel overlastmeldingen komen via telefoonnummer 0900 8844 binnen bij de politie. Het is hun taak om de overlast aan te pakken. Hierbij is er een nauwe samenwerking tussen gemeente en politie. Met name bij langdurige of complexe gevallen worden verschillende partners betrokken om een structurele oplossing te vinden. De gemeente vervult hierbij de regisserende rol. Zo is er op het gebied van jeugdoverlast het duowerk ingesteld. Er is een convenant tussen de jeugdagent van de politie IJsselland, de ambulant jongerenwerker van Landstede Welzijn Raalte en de gemeente Raalte. De ambulant jongerenwerker bezoekt samen met de jeugdagent eens per twee weken de hanggroepen in de gemeente Raalte in opdracht van de gemeente en proberen op allerlei manieren overlast te voorkomen. Ook rond het uitgaan komen relatief veel meldingen van overlast binnen. Onder andere hiervoor vindt tweemaal per jaar het horecaoverleg plaats. Naast de lokale horeca zijn hierbij aanwezig de burgemeester en ambtenaren van de gemeente, vertegenwoordigers van de Koninklijke Horeca Nederland en Politie IJsselland.

Tijdelijk huisverbod

Het huisverbod kan worden opgelegd als er sprake is van huiselijk geweld of dreiging daarvan. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het kan daarbij gaan om lichamelijk, seksueel geweld en/of psychisch geweld, zoals bedreiging en belaging ('stalking'). Huiselijk geweld kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld kindermishandeling, partner-relatiegeweld en mishandeling of verwaarlozing van ouderen. Wanneer een situatie acuut dreigend is voor slachtoffer(s) kan een pleger van huiselijk geweld een huisverbod worden opgelegd van tien dagen. Tijdens het huisverbod mag een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet meer in en mag geen contact opnemen met de partner of de kinderen. De burgemeester is bevoegd om het huisverbod op te leggen. Na tien dagen kan de burgemeester besluiten om het huisverbod te verlengen tot vier weken. Gedurende de duur van het huisverbod wordt voor alle betrokkenen een hulpverleningstraject opgezet.

Evenementen

In de gemeente Raalte mogen geen evenementen worden georganiseerd zonder vergunning van de burgemeester. Om een vergunning aan te vragen moet informatie over het evenement worden gegeven aan de gemeente Raalte. Op die manier kan de gemeente beoordelen of een evenement gevaar op kan leveren voor de openbare orde. Aan vergunningen voor evenementen kunnen eisen worden gesteld om de evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Een eis kan zijn dat het evenement beveiligd moet worden door gekwalificeerde beveiligers. In het belang van de openbare orde kan de burgemeester besluiten om geen vergunning af te geven.

Maatregelen

Noodbevel

Een noodbevel richt zich specifiek op één of enkele personen. De bekendmaking van een noodbevel vindt plaats bij degene(n) tot wie het bevel zich richt. Overtreding van een noodbevel is een misdrijf.

Noodverordening

De noodverordening richt zich tot een grote groep en is vaak van langere duur. De noodverordening geldt voor een afgebakend gebied. Zo kan de burgemeester bijvoorbeeld een noodverordening afkondigen wanneer er een groot evenement plaatsvindt en men vreest voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening dient algemeen bekend te worden gemaakt en het schenden van de verordening is een overtreding. In de gemeente Raalte was tijdens het bezoek van Koningin Beatrix op 28 augustus 2009 een noodverordening van kracht. Er waren aanwijzingen voor ordeverstoringen. Uit voorzorg is er een noodverordening in het leven geroepen en op basis hiervan mocht er onder andere preventief gefouilleerd worden en waren demonstraties verboden.