Zelf uw hulp of ondersteuning inkopen in zes stappen

U wilt hulp of ondersteuning inkopen met behulp van een persoonsgebonden budget (pgb). Dat kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of een kort verblijf in een instelling zijn.

Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Stap 1: De gemeente stelt vast welke hulp of ondersteuning u nodig heeft

Hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die moeite hebben met zelfstandig wonen of met het op eigen kracht meedoen in de samenleving. Dit kan komen door bijvoorbeeld een ziekte, ouderdom of een beperking.

Heeft u ondersteuning nodig vanuit de Wmo? Dan kunt u met uw vraag terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente Raalte. Er volgt een gesprek waarin een Wmo consulent samen met u naar uw vraag en een mogelijke oplossing kijkt. We bespreken met u welke hulp of ondersteuning bij u past en of u een Wmo maatwerkvoorziening nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding thuis of in een groep.

Ga verder naar stap 2: U kiest tussen zorg in natura en pgb.

Stap 2: U kiest tussen zorg in natura en pgb

Blijkt uit het gesprek met de gemeente dat een maatwerkvoorziening de beste oplossing is voor uw situatie? Dan kan de hulp of ondersteuning worden geregeld. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Persoonsgebonden budget (pgb)
 2. Zorg in natura (zin)

1. Persoonsgebonden budget (pgb)

U krijgt een budget waarmee u zelf hulp, begeleiding of zorg inkoopt. U zoekt zelf een geschikte zorgverlener. Dit kan een zorginstelling zijn, maar ook een zelfstandig hulpverlener (zzp-er). U mag ook iemand uit uw omgeving betalen voor hulp en zorg.

U regelt zelf de afspraken met uw zorgverlener(s). Ook bent u verantwoordelijk voor de administratie en de kwaliteit van de zorg die u krijgt.

Op www.pgb-test.nl kunt u een test doen om te kijken of een pgb bij u past. Lijkt een pgb u lastig? Dan kunt u kiezen voor zorg in natura.

2. Zorg in natura (zin)

U kiest uw zorgaanbieder uit een lijst met zorgverleners van de gemeente Raalte. De gemeente heeft met deze zorgverleners afspraken gemaakt. Ook bewaken wij de kwaliteit van de zorg en betalen de kosten direct aan de zorgaanbieder.

U maakt zelf afspraken over de dagen of tijden waarop u zorg krijgt. Verder hoeft u niets te doen.

Cliëntondersteuning: onafhankelijk advies

Het kiezen tussen een persoonsgebonden budget of zorg in natura kan lastig zijn. Net als het aanvragen van zorg. Er zijn veel partijen en veel regels.

Een cliëntondersteuner geeft u advies over de zorg die bij u past en kan u helpen bij het aanvragen van die zorg. Voor cliëntondersteuning kunt u gratis terecht bij MEE IJsseloevers of Vriendendiensten.

MEE IJsseloevers: 088 633 0 633, www.mee-ijsseloevers.nl

Vriendendiensten: 0570 613 747, www.vriendendienstendeventer.nl

Eigen bijdrage voor ondersteuning met een pgb

U betaalt soms een eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning. Het maakt niet uit of u kiest voor zorg in natura of een pgb. De bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld en geïncasseerd. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl. Op deze site staat ook een rekenprogramma, waarmee u zelf de hoogte van uw eigen bijdrage kunt berekenen.

Ga verder naar stap 3: U vraagt een pgb aan bij de gemeente.

Stap 3: U vraagt een pgb aan bij de gemeente

Voor hulp of ondersteuning die u met een pgb wilt regelen, vult u het pgb budgetplan in.

In dit plan geeft u aan:

 • Waarom u hulp of ondersteuning met een pgb wilt inkopen in plaats van met zin.
 • Hoe u het budget wilt besteden.
 • Wie uw zorgverlener wordt.
 • Of u zelf alle zaken rondom het pgb regelt of dat u iemand heeft gemachtigd om dit voor u te doen.

Het ingevulde en ondertekende pgb budgetplan stuurt u op naar de gemeente Raalte. Als het door u ingevulde budgetplan niet voldoende duidelijk is voor ons, dan nemen wij contact met u op voor meer informatie of met de vraag om uw pgb budgetplan aan te vullen.

Wat kunt u inkopen met een pgb?

U mag het pgb alleen gebruiken om zorg in te kopen die door de gemeente is toegekend. Dit is bijvoorbeeld:

 • Huishoudelijke hulp
 • Begeleiding thuis
 • Begeleiding groep/dagbesteding (met of zonder vervoer)
 • Kortdurend verblijf

Ook eventuele reiskosten van de zorgverlener mag u uit het pgb betalen

Waar mag u het pgb niet voor gebruiken

U mag iemand niet uit uw pgb betalen voor het doen van uw pgb administratie of voor bemiddeling. Ook eigen onkosten zoals postzegels, telefoon- of reiskosten (tenzij u voor reiskosten een indicatie heeft gekregen) kunt u niet uit het pgb betalen.

De eigen bijdrage, die u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) moet betalen, kunt u ook niet vanuit uw pgb betalen.

Iemand die de zaken rondom uw pgb regelt

Het pgb binnen de Wmo brengt veel administratie en regelwerk met zich mee. De gemeente bekijkt samen met u of u alle zaken rondom een pgb zelf kunt regelen.

Soms is het nodig dat iemand u helpt. Dan kunt u hiervoor iemand machtigen, deze persoon is uw vertegenwoordiger. Hij of zij mag namens u zorgovereenkomsten ondertekenen of uw administratie doen. Dit kan iemand uit uw netwerk zijn of een erkend pgb-bureau.

De kosten voor deze hulp mag u niet uit het pgb betalen. Om te voorkomen dat zaken door elkaar gaan lopen, is het niet wenselijk dat uw vertegenwoordiger ook uw zorgverlener is.

Als u een vertegenwoordiger heeft, dan registreert de gemeente dit. Heeft u geen vertegenwoordiger meer? Of gaat iemand anders uw zaken regelen? Meld dit dan bij de gemeente.

Kwaliteitseisen ondersteuning

We vinden het belangrijk dat u goede zorg inkoopt. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Wij voeren regelmatig controles uit bij alle aanbieders waarmee wij een contract hebben of die via een pgb hulp verlenen aan onze inwoners. We kijken dan of uw zorgverlener werkt volgens een bepaalde standaard, uw rechten respecteert en betrouwbaar is. Er is met u besproken aan welke kwaliteitseisen de hulp of ondersteuning moet voldoen. Is de kwaliteit onvoldoende, dan kunnen wij besluiten u geen pgb te geven of het pgb stop te zetten.

Ga verder naar stap 4: De gemeente kent de ondersteuning met een pgb toe.

Stap 4: De gemeente kent het pgb toe

Heeft u hulp of ondersteuning aangevraagd? Dan krijgt een brief met het besluit van de gemeente. Dit noemen we de beschikking. Hierin leest u of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd dan staat in de beschikking:

 •  waar u een pgb voor krijgt
 • voor welk uurtarief u maximaal uw hulp kun inkopen
 • de hoogte van het budget
 • voor hoe lang u de hulp of ondersteuning kunt inkopen.

Hoogte van het persoonsgebonden budget

De hoogte van het pgb leest u in de beschikking. Dit bedrag is een totaalbedrag voor de ondersteuning die u voor een bepaalde periode ontvangt. Elk jaar worden de budgetten door de gemeente vastgesteld. Ook indexeren we elk jaar de persoonsgebonden budgetten. We passen ze dan aan de prijswijzigingen in de markt aan.

Wanneer eindigt uw recht op een pgb?

In het besluit staat de einddatum van uw pgb. Het pgb eindigt ook als u:

 • langer dan twee maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis;
 • vraagt om zorg in natura in plaats van een pgb;
 • niet langer over een vast woonadres beschikt;
 • het pgb gebruikt voor iets anders dan voor de ondersteuning die aan u is toegekend.
 • zich niet houdt aan de bij het pgb behorende verplichtingen.

Is er sprake van dit soort wijzigingen? Geef dat dan direct door aan de gemeente.

Ga verder naar stap 5: U sluit zorgovereenkomsten af.

Stap 5: U sluit zorgovereenkomsten af

Bij wie kunt u zorg inkopen?

U kunt zorg inkopen bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Dit kan een zorginstelling, een particuliere organisatie of een zelfstandige zonder personeel zijn. Dit kan ook een familielid of kennis zijn.

Voor het bepalen van de hoogte van het pgb is het belangrijk dat u aan ons doorgeeft bij wie u de zorg afneemt.

Het uurtarief dat we binnen het pgb maximaal vergoeden vindt u op onze website.

Afspraken maken met uw zorgverlener

Met de gegevens uit de beschikking kunt u afspraken maken met uw zorgverlener(s):

 • Welk werk gaat de zorgverlener doen?
 • Op welke tijden krijgt u hulp of ondersteuning?
 • Wat betaalt u hiervoor?.

U zet deze afspraken samen met uw zorgverlener(s) op papier. Gebruik hiervoor een modelzorgovereenkomst van de SVB. Deze vindt u op www.svb.nl/pgb. Ook kunt u een modelzorgovereenkomst telefonisch opvragen via 030-264 82 00.

Er zijn verschillende zorgovereenkomsten voor verschillende situaties. Het is belangrijk dat u de juiste zorgovereenkomst gebruikt. U ondertekent beiden de zorgovereenkomst en stuurt hem naar de SVB.

Van de SVB hoort u of uw zorgovereenkomst is goedgekeurd of niet.

U verandert van zorgverlener

Een verandering van zorgverlener kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw pgb. Overleg daarom altijd met de gemeente voordat u een zorgovereenkomst met een andere zorgverlener afsluit. Neem hiervoor contact op met het sociaal loket van de gemeente Raalte. Bij wijziging van zorgverlener heeft de gemeente een nieuwe pgb-budgetovereenkomst van u nodig. In dat geval geeft u aan de SVB door dat u het contract met de oorspronkelijke zorgverlener beëindigt. 

Ga verder naar stap 6: U declareert uw kosten bij de SVB.

Stap 6: U declareert uw kosten bij de SVB

Als de zorgovereenkomst is goedgekeurd, kunt u de facturen van de geleverde hulp declareren bij de SVB. De SVB controleert de declaraties en betaalt deze rechtstreeks uit aan de zorgverlener. U krijgt het geld dus niet eerst op uw eigen rekening.

Inzicht in uw pgb

U kunt uw pgb-zaken digitaal regelen en inzicht houden in uw pgb op uw persoonlijke pagina ‘Mijn pgb’. Deze pagina vindt u op de website van de SVB. Log in met uw DigiD om hiervan gebruik te kunnen maken.

Maximum uurloon

Op ‘Mijn pgb’ ziet u ook een maximaal uurloon. Dit bedrag is enkele euro’s hoger dan het aan u toegekende pgb-uurloon. Belangrijk is dat u weet dat dit maximale uurloon (bij de SVB) dus niet hetzelfde is als het aan u toegekende pgb-uurloon.

Als u toch besluit uw zorgverlener een hoger uurloon uit te betalen dan het aan u toegekende pgb-uurloon, is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Omdat het budget dan eerder op is, loopt u het risico dat u aan het eind van uw indicatie budget tekort komt en zelf moet bijstorten. In overleg met de SVB is een vrijwillige bijstorting altijd mogelijk als uw budget niet toereikend is. De SVB kan u hierover meer informatie geven.

Eenmalige uitkering bij plotselinge beëindiging

Als de zorgovereenkomst van rechtswege en zonder opzegtermijn eindigt (bijvoorbeeld bij een opname of overlijden), dan kan de zorgverlener die door u uit het pgb betaald werd een eenmalige uitkering ontvangen. Dit kan alleen als uw budget dit toelaat. Deze eenmalige uitkering bedraagt maximaal één gemiddeld maandloon, berekend over de laatste 3 gewerkte maanden. Een eenmalige uitkering kan alleen betaald worden bij een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met een partner of familielid.