Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Met de nieuwe Wvggz is het mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Op die manier kan de cliënt makkelijker contact houden met familie en vrienden en kan hij of zij blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als zorg in de eigen omgeving echt niet kan of als de persoon zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn.

Goed samenwerken

Voor iemand met ernstige psychische problemen is het echter veel beter als we kunnen voorkomen dat het zo slecht gaat dat verplichte behandeling nodig is. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen en instanties goed samenwerken en signalen van familie, naasten en omgeving in een vroeg stadium opvangen en serieus nemen. Zodat tijdig gestart kan worden met een passende behandeling. Daar wordt niet alleen de patiënt, maar ook de samenleving beter van.

Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving en denkt u dat er verplichte zorg nodig is? Vormt iemand een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving? Deel uw zorgen dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg. Na uw melding doet het Bijzonder Zorgteam op korte termijn onderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of er inderdaad voor betrokkene verplichte zorg noodzakelijk is. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 14 dagen na de melding of het aan de officier van justitie vraagt de procedure te starten die moet leiden tot een zorgmachtiging (nodig voor verplichte zorg).​