Zomernota 2019

gemeentehuis

Hoe staat de gemeente Raalte er financieel voor?

Het is goed te zien dat de verschillende onderwerpen uit de lopende begroting op schema liggen. Zo is een start gemaakt met onder andere de herijking van het subsidiebeleid, er wordt samen met 115 visiemakers verder gewerkt aan de uitwerking van de omgevingsvisie, de verkeersagenda is opgesteld, duurzaamheid en klimaat staan hoog de agenda en we zijn in gesprek met ondernemers en onderwijs om te komen tot een lokale vertaling van het regionale ontwikkelfonds. Voor de volledigheid verwijzen we naar de aanbiedingsbrief in de Zomernota.

In de zomernota van de gemeente Raalte is de tussenstand opgemaakt voor het eerste halfjaar van 2019. Wat opvalt is dat het financiële beeld op de korte termijn positiever is dan verwacht. Het beeld op de lange termijn ziet er echter negatiever uit dan bij de begroting 2019-2022 én de kadernota 2020-2023 werd verwacht.

Meicirculaire

De meicirculaire van 2019 bracht minder goed nieuws. In deze circulaire geeft het Rijk aan wat de gemeenten financieel kunnen verwachten voor de jaren 2019, 2020 en verder. Daarnaast kunnen er verrekeningen plaatsvinden met de voorgaande jaren. De uitkering die de gemeente van het Rijk krijgt is ten opzichte van eerdere ramingen naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd lopen de kosten die de gemeente maakt op, mede door loon- en prijsstijgingen.

Inzetten gereserveerde middelen sociaal domein

De lagere uitkering uit het gemeentefonds kan Raalte voor een belangrijk deel opvangen door het inzetten van in het verleden gereserveerde algemene middelen voor het sociaal domein. Dit is mogelijk doordat de kosten in het sociaal domein van de gemeente Raalte minder hard stijgen dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast is er voor de jeugdhulp in de meicirculaire wél extra geld beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021.Ook is er extra geld om de loon- en prijsindexatie binnen het sociaal domein op te vangen en heeft de gemeente Raalte reserves beschikbaar voor het sociaal domein.

Geen wijzigingen in uitgezette beleid

De zomernota 2019 laat zien dat er geen wijzigingen in het uitgezette beleid nodig zijn. De in de begroting 2019-2022 en kadernota 2020-2023 geschetste ambities blijven haalbaar zodat voortdurend gewerkt wordt aan opgaven die bijdragen aan een fijne woon- en werkomgeving. Nu en in de toekomst.

Bijlage