Natura 2000-gebied Boetelerveld

Het Boetelerveld is een van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel waar overheden, grondeigenaren, natuur- en belangenorganisaties en bewoners samen kwetsbare natuur behouden en herstellen.

Natura 2000bloem en dier

Natura 2000 is de naam van een Europees netwerk van natuurgebieden waar bijzondere planten, vogels en dieren leven. Het doel van Natura 2000 is om de verscheidenheid aan planten en dieren in Europa duurzaam te beschermen en verdere achteruitgang te stoppen. Hiervoor is het nodig om de kwaliteit en de oppervlakte van beschermde natuur te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Samen werkt beter!

De natuur in Nederland heeft te lijden onder effecten van industrie, verkeer en landbouw. Nieuwe economische ontwikkelingen worden beperkt om de natuur niet verder aan te tasten. In Overijssel werken de provincie, gemeenten, waterschappen, grondeigenaren en natuur- en belangenorganisaties daarom gezamenlijk aan veerkrachtige natuur en nieuwe kansen voor de economie onder de noemer: Samen werkt beter!

Boetelerveld

De samenwerkende organisaties in en rond het Natura 2000-gebied Boetelerveld zijn: provincie Overijssel (opdrachtgever), gemeente Raalte (bestuurlijk trekker), Landschap Overijssel, LTO Noord, Waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeente Hellendoorn.

samenwerkende organisaties