Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (programma 4 roalter akkoord)

De afgelopen jaren is de beleidsmatige en praktische aanpak van zorg en ondersteuning, werk en inkomen, aanzienlijk veranderd door de decentralisaties in het sociale domein. De kern hiervan is dat de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij mensen - in hun straat, in hun buurt - wordt belegd: bestuurlijk bij gemeenten, praktisch bij professionals (en personen in de omgeving) die mensen concreet en duurzaam kunnen helpen hun problemen te verlichten en op te lossen. De transformatie is nog in volle gang en heeft ook nog niet iedereen ‘bereikt’.

Dit zijn de ambities voor onze gemeente:

In onze gemeente hebben alle inwoners recht op goede zorg. We werken nauw samen met diverse zorgaanbieders. Hierdoor is de zorg toegankelijk en integraal. De komende jaren willen we dit bestendigen en doorontwikkelen. We gaan vereenzaming van ouderen tegen. De gemeente Raalte wordt een dementievriendelijke gemeente. Er is keuzevrijheid en eigen regie bij ondersteuning.

Dit gaan we doen om onze ambities waar te maken:

  • Door het verlenen van een goede dienstverlening wordt de toegankelijkheid van het sociaal domein, zowel digitaal als fysiek, verbeterd
  • We gaan onze inwoners die niet digitaal georiënteerd zijn, jaarlijks actief informeren over voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn
  • Het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd en ondersteund met cursussen, werving, bestuursversterking, kennisdeling etc.