build-reside iconLotingsprocedure uitgifte 35 kavel woningbouwlocatie Molenwijk

Loting

 1. De notaris maakt vooraf middels daartoe bestemde software een randomlijst aan van alle nummers gelijk aan het aantal ingeschrevenen. De gemeente Raalte heeft vooraf geen inzage in deze lijst. De notaris heeft geen inzage in de lijst van ingeschrevenen.
 2. De uitslag van deze loting wordt bekend gemaakt op woensdag 14 december 2022 om 19.00 uur in zaal Bij Ne9en te Heino.
 3. Gegadigden dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de bekendmaking van deze lotingsuitslag. Het is mogelijk om iemand te sturen die door gegadigde gemachtigd is, mits de gegadigde dit vóór aanvang van de loting heeft doorgegeven via e-mail info.bouwkavels@raalte.nl.
 4. De ingeschrevene voor een kavel (gegadigde) ontvangt bij binnenkomst zijn en/of haar inschrijfformulier met daarop een nummer.
 5. De notaris opent tijdens de lotingsavond de afgesloten envelop met hierin de uitslag van de loting.
 6. De uitslag wordt voorgelezen. De gegadigde met het overeenstemmende nummer op het inschrijfformulier wordt uitgenodigd naar voren te komen.
 7. De gegadigde legitimeert zich en geeft zijn/ haar kavelkeuze door. Als de gegadigde geen keuze maakt uit de beschikbare kavels, dan wordt geen bouwkavel aan de gegadigde toegewezen. Hij of zij kan dan, volgens de volgorde van loting, op de reservelijst van de loting worden geplaatst.
 8. Nadat alle bouwkavels zijn toegewezen wordt de lotingsuitslag verder voorgelezen.
 9. Iedereen die na afloop van de loting op de reservelijst staat, dient binnen 5 werkdagen een overzicht in te sturen van de kavels van zijn of haar voorkeur. Alle deelnemers op de reservelijst ontvangen hiervan een mail op donderdag 15 december 2022.

Reserveringsovereenkomst

 1. Door deelname aan de lotingprocedure, inschrijving en toewijzing van een bouwkavel is er op het moment van toewijzing door de gemeente een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tot reservering gedaan. Ter bevestiging van het aanbod zal binnen 14 dagen na de loting aan de gegadigde in tweevoud een reserveringsovereenkomst ter ondertekening worden aangeboden. Wijziging van namen van de gegadigden is na inlevering van het inschrijfformulier niet meer mogelijk.
 2. Gegadigden die een reserveringsovereenkomst hebben ontvangen dienen de overeenkomst uiterlijk twee weken na ontvangst aan de gemeente te hebben geretourneerd.

Niet verkochte bouwkavels 

Bouwkavels die bij de loting niet zijn toegewezen worden te koop aangeboden op de vrije markt. Dan geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Reservelijst

 1. Indien een gegadigde aan wie een bouwkavel is toegewezen na de reserveringsperiode afziet van aankoop, zal de vrijkomende kavel worden toegewezen aan de eerste gegadigde op de reservelijst die de betreffende vrijgekomen kavel als voorkeur heeft aangegeven.
 2. Als een reservekandidaat in aanmerking komt voor een kavel van zijn of haar voorkeur en deze weigert, wordt hij of zij onderaan de reservelijst geplaatst.
 3. De reservelijst vervalt nadat alle kavels in het betreffende plangebied zijn uitgegeven en de notariële eigendomsoverdracht van alle toegewezen bouwkavels heeft plaatsgevonden. De gemeente stelt de gegadigden op de reservelijst in kennis van het vervallen van de reservelijst. 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via