Laag Zuthem

Hoe ziet Laag Zuthem er eind 2019 uit

Laag Zuthem krijgt het komende jaar een flinke metamorfose. De verkeersveiligheid in het dorp laat te wensen over. Daarom worden de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. Tegelijk worden nog wat andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. Eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond en is Laag Zuthem klaar voor de toekomst! 

Aanleiding

Bewoners van Laag Zuthem maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in het dorp. Dat lieten ze tijdens de Raad op Pad in juni 2016 weten. Het gaat om de Kolkweg en de Langeslag. Voor de gemeente Raalte was dit aanleiding om eens goed naar de verkeersituatie in Laag Zuthem te kijken. Met als resultaat dat niet alleen de verkeersveiligheid wordt aangepakt. Ook wordt de mogelijkheid aangegrepen om verbeteringen door te voeren op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen. Een mooie gecombineerde opgave.

Uitwerking initiatief

De gemeente, inwoners (klankgroep Kolkweg en Langeslag) en Plaatselijk Belang Laag Zuthem gingen met elkaar in gesprek. Dit resulteerde in een breed gedragen plan dat werd voorgelegd aan de gemeenteraad. In november 2017 besloot de raad de benodigde middelen beschikbaar te stellen om het plan te realiseren.

Ontwerp

Vervolgens ging de ontwerpfase van start, in samenwerking met Plaatselijk Belang en de klankbordgroep. In het tweede kwartaal van 2018 werden de resultaten tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang gepresenteerd aan alle inwoners en belangstellenden. Het ontwerp werd positief ontvangen en op een aantal punten, aangedragen door de leden, nog wat aangescherpt.

Zo is ervoor gekozen om op enkele plaatsen in de berm ook verharding aan te brengen. Dit maakt het voor landbouwvoertuigen gemakkelijker om even aan de kant in te gaan en een auto te laten passeren. Ook worden parkeerplaatsen aan de Langeslag aangelegd, zodat auto’s niet zomaar langs de weg parkeren. Deze parkeerplaatsen stonden in het basisplan niet ingetekend, maar zijn van wezenlijk belang om het landbouwverkeer voldoende ruimte te bieden. Verder hebben we een landschapsarchitect mee laten kijken naar het plan. Hij heeft gezorgd voor een groene invulling van de entrees én mooie doorkijkjes. Momenteel is de kerk niet zichtbaar wanneer je vanuit Zwolle Laag Zuthem binnen komt rijden. Door een deel van het groen weg te halen, komt de kerk weer meer in het zicht.

Verder werd contact gelegd met CBS De Linde die plannen had voor vergroening van het schoolplein. De school is vervolgens in contact gebracht met verschillende partijen, waaronder het Waterschap Groot Salland en de Provincie Overijssel. Samen zetten ze zich in voor de school, waardoor de vergroening van het schoolplein gemakkelijker te realiseren is. Een mooie ontwikkeling, ook gezien het honderdjarig bestaan van de school in 2019.

Voorbereiding

De voorbereidingsfase is in volle gang. In deze fase voeren we verschillende onderzoeken uit. Wat betreft de bodem, het asfalt en grondwater bijvoorbeeld. Ook krijgt het afkoppelen van hemelwater op particulier terrein uitgebreide aandacht, met als doel het water vast te houden in plaats van af te voeren naar de rioolwaterzuivering.

Vitens en Enexis zijn gestart met werkzaamheden aan de water- en gasleidingen. Dit om te voorkomen dat deze werkzaamheden de voortgang van het project belemmeren.

Er wordt nauw samengewerkt met Plaatselijk Belang en de klankbordgroep in de planvorming, zoals bij de omleiding, fasering en bereikbaarheid. Ook worden in de voorbereidingsfase de tekeningen technisch uitgewerkt. We verwachten in het eerste kwartaal van 2019 de aanbesteding af te ronden en dus ook te weten welke partij de uitvoering voor zijn rekening neemt en hoe de planning eruit ziet.

Realisatie

De nutsbedrijven zijn gestart met hun werkzaamheden. De daadwerkelijke start van het project vindt naar verwachting medio mei plaats. Er wordt begonnen met de werkzaamheden aan de Kolkweg.

Contact over Laag Zuthem

Gedurende het gehele traject wordt nauw samengewerkt met Plaatselijk Belang en de klankbordgroep bestaande uit bewoners van de Kolkweg en Langeslag. Dus wilt u meer weten, neem dan gerust contact met hen op.

Plaatselijk Belang

Gerben Rouw

info@zuthem.nl

Gemeente Raalte

Jens Schutrup, projectleider

Jaco Zuidema, toezichthouder

info@raalte.nl