Laag Zuthem 2019

Hoe ziet Laag Zuthem er eind 2019 uit

Laag Zuthem krijgt het komende jaar een flinke metamorfose. De verkeersveiligheid in het dorp laat te wensen over. Daarom worden de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. Tegelijk worden andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. Eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond en is Laag Zuthem klaar voor de toekomst! 

Aanleiding

Bewoners van Laag Zuthem maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in het dorp. Dat lieten ze tijdens de Raad op Pad in juni 2016 weten. Het gaat om de Kolkweg en de Langeslag. Voor de gemeente Raalte was dit aanleiding om eens goed naar de verkeersituatie in Laag Zuthem te kijken. Met als resultaat dat niet alleen de verkeersveiligheid wordt aangepakt. Ook wordt de mogelijkheid aangegrepen om verbeteringen door te voeren op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen. Een mooie gecombineerde opgave.

Uitwerking initiatief

De gemeente, inwoners (klankgroep Kolkweg en Langeslag) en Plaatselijk Belang Laag Zuthem gingen met elkaar in gesprek. Dit resulteerde in een breed gedragen plan dat werd voorgelegd aan de gemeenteraad. In november 2017 besloot de raad de benodigde middelen beschikbaar te stellen om het plan te realiseren.

Ontwerp

Vervolgens ging de ontwerpfase van start, in samenwerking met Plaatselijk Belang en de klankbordgroep. In het tweede kwartaal van 2018 werden de resultaten tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang gepresenteerd aan alle inwoners en belangstellenden. Het ontwerp werd positief ontvangen en op een aantal punten, aangedragen door de leden, nog wat aangescherpt.

Zo is ervoor gekozen om op enkele plaatsen in de berm ook verharding aan te brengen. Dit maakt het voor landbouwvoertuigen gemakkelijker om even aan de kant te gaan en een auto te laten passeren. Ook worden parkeerplaatsen aan de Langeslag aangelegd, zodat auto’s niet zomaar langs de weg parkeren. Deze parkeerplaatsen stonden in het basisplan niet ingetekend, maar zijn van wezenlijk belang om het landbouwverkeer voldoende ruimte te bieden. Verder hebben we een landschapsarchitect mee laten kijken naar het plan. Hij heeft gezorgd voor een groene invulling van de entrees én mooie doorkijkjes. Momenteel is de kerk niet zichtbaar wanneer je vanuit Zwolle Laag Zuthem binnen komt rijden. Door een deel van het groen weg te halen, komt de kerk weer meer in het zicht.

Verder werd contact gelegd met CBS De Linde die plannen had voor vergroening van het schoolplein. De school is vervolgens in contact gebracht met verschillende partijen, waaronder het Waterschap Groot Salland en de Provincie Overijssel. Samen zetten ze zich in voor de school, waardoor de vergroening van het schoolplein gemakkelijker te realiseren is. Een mooie ontwikkeling, ook gezien het honderdjarig bestaan van de school in 2019.

Het is belangrijk dat iedereen ongehinderd deel kan nemen aan de maatschappij. Daarom is er in het ontwerp aandacht besteed aan een levensloopbestendige openbare ruimte. Hierbij kunt u denken aan rolstoelvriendelijke voetpaden en oversteken.

Voorbereiding

In deze fase voerden we verschillende onderzoeken uit. Wat betreft de bodem, het asfalt en grondwater bijvoorbeeld. Ook kreeg het afkoppelen van hemelwater op particulier terrein uitgebreide aandacht, met als doel het water vast te houden in plaats van af te voeren naar de rioolwaterzuivering. Vitens en Enexis startten in deze fase met werkzaamheden aan de water- en gasleidingen. Dit om te voorkomen dat deze werkzaamheden de voortgang van het project belemmeren. Er werd nauw samengewerkt met Plaatselijk Belang en de klankbordgroep in de planvorming, zoals bij de omleiding, fasering en bereikbaarheid. Ook werden in de voorbereidingsfase de tekeningen technisch uitgewerkt.

Realisatie

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Raalte uitgevoerd door Sallandse Wegenbouw uit Haarle. In de week van 27 mei startte de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het werkterrein. De planning is besproken met de gemeente en de klankbordgroep. Vanaf maandag 3 juni is de Kolkweg afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn er omleidingsroutes uitgezet. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project, ten gunste van de bereikbaarheid. Na de werkzaamheden aan de Kolkweg volgt de Langeslag. Het gehele project wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 afgerond.

Op de hoogte blijven

Aannemer Sallandse Wegenbouw verstuurt elke twee weken een nieuwsbrief over de actuele planning en laatste stand van zaken. U kunt zich hiervoor inschrijven door een e-mail te sturen naar omgevingsmanager Sarah Ririhena, via s.ririhena@sallandsewegenbouw.com. Als gemeente versturen wij elke twee maanden een nieuwsbrief met achtergrondinformatie. Daarvoor kunt u zich hier inschrijven. 

Planning

De tijdlijn is een indicatie omdat dit een dynamisch traject is met veel interactie. Een actuele weekplanning vindt u in de tweewekelijkse nieuwsbrief van aannemer Sallandse Wegenbouw. 

  • Februari 2018: start project
  • Februari t/m december 2018: ontwerptraject
  • Januari t/m mei 2019: aanbestedingsprocedure
  • Mei 2019: opstellen uitvoeringsplanning
  • 3 juni 2019: start werkzaamheden
  • Eind 2019: werkzaamheden gereed
weg in Laag Zuthem
Straat werkzaamheden Laag Zuthem
Luchtfoto Laag Zuthem

Contact over Laag Zuthem

Vragen over de uitvoering?

Neem dan contact op met Sallandse Wegenbouw

06-520 340 49

Plaatselijk belang

Gedurende het gehele traject wordt nauw samengewerkt met Plaatselijk Belang en de klankbordgroep bestaande uit bewoners van de Kolkweg en Langeslag. Dus wilt u meer weten, neem dan gerust contact met hen op via:

Gerben Rouw

Bert van der Vegte

info@zuthem.nl

Klankbordgroep

klankbordgroep@zuthem.nl

Gemeente Raalte

Jens Schutrup, projectleider

Jaco Zuidema, toezichthouder

info@raalte.nl