taxes iconKwijtschelding

Beschrijving

Heb je een laag inkomen en kun je daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent da je de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen.

Kwijtschelding van belastingen en heffingen vraag je aan binnen 3 maanden na de (laatste) betaling.

Ben je ondernemer of heb je overwaarde in je eigen woning dan krijg je geen kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen.

Aanvragen

Waarvoor kun je kwijtschelding aanvragen?

 • Rioolrecht
 • Afvalstoffenheffing basistarief
 • Variabel tarief per aanbieding (maximaal € 71,40)

Voor onroerende zaakbelasting kun je geen kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding

Heb je een laag inkomen en kun je daardoor de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kom je misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Voor belastingen van het waterschap/GBLT kun je kwijtschelding aanvragen via de website van GBLT.

Automatische toetsing kwijtschelding

Wil je dat wij de aanvraag automatisch toetsen? Dan kun je dat aangeven op het formulier kwijtschelding. Wij controleren de aanvraag op basis van gegevens van het UWV, RDW, Belastingdienst en GBA-V. Wanneer de situatie niet verandert, krijg je elk jaar automatisch kwijtschelding. Je hoeft dit formulier dan niet elk jaar opnieuw in te vullen. De automatische toetsing is niet mogelijk voor studenten of wanneer je een eigen woning bezit.

Wil je hulp bij het invullen van het formulier?

Dan kun je contact opnemen met steunpunt thuisadministratie, telefoonnummer 06-48161070.

Hoe verloopt de aanvraag?

De Regionale Samenwerking Financiële Administratie behandelt de aanvraag. Per post krijg je een ontvangstbevestiging zodra de aanvraag is geregistreerd. De aanslag wordt daarna automatisch geblokkeerd, zodat er geen geld wordt ingevorderd. Hierover krijg je geen bericht. Je ontvangt een brief waarin staat of je kwijtschelding krijgt of niet.

Kom je in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de brief voor welk bedrag je kwijtschelding krijgt. Voor bepaalde belastingen kun je maar voor een deel kwijtschelding krijgen. Het gedeelte waarover geen kwijtschelding krijgt, moet je eerst betalen. Pas na deze betaling ontvang je de kwijtschelding voor de rest van de aanslag.

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de brief de reden van afwijzing vermeld. Je moet dan de aanslag betalen.

Wat heb je nodig?

Gegevens over:

 • de hoogte van je inkomen;
 • bankafschriften en het saldo van je lopende rekening over de hele maand die vooraf gaat aan de aanvraag;
 • bankafschriften en het saldo van je spaarrekening over de hele maand die vooraf gaat aan de aanvraag;
 • de hoogte van je ziektekostenverzekeringspremie;
 • de eventuele huur- en zorgtoeslag;
 • de schuld aan de belastingdienst en de aflossingen hierop;
 • woonkosten;
 • auto;
 • de hoogte van de heffingskorting(en);
 • bewijsstukken van de toekenning van de energietoeslag.

Bewijslast

Alles wat je op het formulier invult (met uitzondering van personalia), moet je kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van je inkomen blijken uit loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van je bankrekeningen uit bankafschriften. De aanvraag wordt afgewezen als dit niet gecontroleerd kan worden.

Voorwaarden

Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van de financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van de aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Wanneer je vraagt om kwijtschelding dan worden jouw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen. Daarnaast gelden onderstaande voorwaarden:

 • De aanslag gemeentelijke belastingen staat op jouw naam.
 • Je hebt geen overwaarde op een eigen woning.
 • Je bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 3.350,00, tenzij je kunt aantonen dat het motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.
 • Komt het totale saldo op alle bank- en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag uit? Dan wordt het verzoek afgewezen. Dit bedrag berekenen wij als volgt: het maandinkomen waar je volgens de Participatiewet recht op zou hebben + de rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + de ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie (Uitvoeringsregeling invorderingsweg 1990, afd 2, art. 12 d).
Gezinssituatie Aanvrager geboren vóór 1 januari 1935 Partner geboren vóór 1 januari 1935  Vermogensnorm
Gehuwd/samenwonend ja ja € 9.000,00
Gehuwd/samenwonend ja nee € 6.725,00
Gehuwd/samenwonend nee ja € 6.725,00
Gehuwd/samenwonend nee nee € 4.350,00
Alleenstaande ouder ja nvt € 6.350,00
Alleenstaande ouder nee nvt € 3.950,00
Alleenstaand ja nvt € 5.675,00
Alleenstaand nee nvt € 3.275,00

Geen kwijtschelding

Je krijgt geen kwijtschelding als je voldoende betalingscapaciteit hebt. Ook krijg je geen kwijtschelding als je vermogen hebt. De wetgever gaat er dan vanuit dat je de aanslag kunt betalen. Bovendien krijg je ook geen kwijtschelding als:

 • je het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist heeft ingevuld;
 • je de aanvullende informatie niet levert die bij het kwijtscheldingsformulier is gevraagd;
 • je onjuiste gegevens hebt aangeleverd;
 • er vermoeden bestaat dat er onwil is om te betalen;
 • het feit dat je niet kunt betalen, aan jezelf is te wijten;
 • er wijzigingen zijn verwacht in jouw financiële situatie;
 • er sprake is van sterk wisselende inkomens.

Betalingsregeling

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heb je tijdelijk onvoldoende geld? Dan kun je in aanmerking komen voor een betalingsregeling

Bezwaar

Als het verzoek om kwijtschelding is afgewezen, kun je binnen 10 dagen in beroep. Het beroepschrift richt u aan:

Burgemeester en wethouders van Raalte

Per adres Postbus 5000

7400 GC Deventer

Het beroep wordt binnen een termijn van 6 weken behandeld. Je krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Bijzonderheden

Je kunt kwijtschelding aanvragen voor de belastingen van de Regionale Belastingsamenwerking.

 • Nadat je de belastingaanslag heeft ontvangen, vraag je de kwijtschelding zo snel mogelijk aan.
 • Heb je de aanslag al betaald, dan kun je binnen 3 maanden na de (laatste) betaling kwijtschelding aanvragen. Wordt de kwijtschelding toegekend, dan ontvang je het teveel betaalde bedrag terug.
 • Nadat je bericht krijgt over de afwijzing van de aanvraag tot kwijtschelding, hoef je pas de belastingaanslagen te betalen.

Automatische kwijtschelding

Bij automatische kwijtschelding controleert de Samenwerking Financiële Administratie DOWR of je hiervoor in aanmerking komt. Deze controle wordt gedaan met de gegevens van het UWV, RDW, Belastingdienst en GBA-V. Krijg je op basis van deze gegevens geen kwijtschelding meer, dan kun je zelf een aanvraag voor kwijtschelding indienen bij de Regionale Belastingsamenwerking. Bij de beoordeling van deze aanvraag kijkt de Regionale Belastingsamenwerking wel naar gegevens van het nieuwe kalenderjaar.

Contact

Heb je vragen? Bel of mail ons. Wij helpen je graag.

Telefoon: (0570) 69 33 50

E-mailadres: kwijtschelding@dowr.nl

Schriftelijk: Regionale Samenwerking Financiële Administratie

t.a.v. Kwijtschelding

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via