bloemen

Klankbordgroepen, adviesgroep en panels

De gemeente wil op een aantal terreinen regelmatig overleggen en ruimte bieden voor inspraak. Daarom zijn er dorpsbijeenkomsten, platforms, adviesorganen en klankbordgroepen opgericht.

Klankbordgroep en panels

Heeft een onderwerp een brede reikwijdte, is het ingewikkeld of is er afstemming met meerdere partijen nodig? Dan kan het organiseren van een klankbordgroep, panel of platform uitkomst bieden. De bijeenkomsten bieden alle partijen de mogelijkheid zaken met elkaar te bespreken, ideeën in te brengen en ontwikkelingen te schetsen. Zo ontstaan er weloverwogen besluiten met een breed draagvlak.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • bestuurlijke overleggen met de plaatselijke belangen in de dorpen
  • het Platform Raalte Duurzaam
  • klankbordgroep Blekkerhoek
  • klankbordgroep brede school Raalte
  • veiligheidspanel Heino
  • klankbordgroep onderwijsinstellingen Heino
  • klankbordgroep gemeentelijke dienstverlening.

Adviesorganen

Naast panels en klankbordgroepen zijn er ook verschillende adviesorganen binnen de gemeente. Dit zijn zelfstandige organen die gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit kunnen zij doen aan het college van B&W of aan de gemeenteraad.

Enkele belangrijke adviesorganen binnen de gemeente zijn: