Klankbordgroepen, adviesgroep en panels

De gemeente wil op een aantal terreinen regelmatig overleggen en ruimte bieden voor inspraak. Daarom zijn er dorpsbijeenkomsten, platforms, adviesorganen en klankbordgroepen opgericht.

Klankbordgroep en panels

Wanneer een onderwerp een brede reikwijdte heeft, ingewikkeld is of als er afstemming met vele partijen nodig is, kan het organiseren van een klankbordgroep, panel of platform uitkomst bieden. De bijeenkomsten bieden alle partijen de mogelijkheid zaken met elkaar te bespreken, ideeën in te brengen en ontwikkelingen te schetsen. Zo ontstaan er weloverwogen besluiten met een breed draagvlak.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • bestuurlijke overleggen met de plaatselijke belangen in de dorpen
  • het Platform Raalte Duurzaam
  • klankbordgroep Blekkerhoek
  • klankbordgroep brede school Raalte
  • veiligheidspanel Heino
  • klankbordgroep onderwijsinstellingen Heino
  • klankbordgroep gemeentelijke dienstverlening.

Adviesorganen

Naast panels en klankbordgroepen zijn er ook verschillende adviesorganen binnen de gemeente. Dit zijn zelfstandige organen die gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen aan het college of de raad van de gemeente Raalte.

Enkele belangrijke adviesorganen binnen de gemeente zijn: